جرگه:زمات

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

جيررچؤن

اي ۳ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۳ته جيرجرگه دأنه.

د

س

ه

"زمات" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۱۱ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۱ته ولگ دأنه.