خومام

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خۊمام، شهری ایسه کي مرکز خومام بخش ايسه و رشت شهرستان مئن قرار دأره.

خۊمام


خۊمام بانک مسکن

خۊمام وسط راه ارتباطی دوته پيله شهر تۊريستي گيلان یعني رشت و أنزلي واقع بۊبۊسته.[۱] و به طؤر کلی شأ گۊتن کي مسير بین‌المللي و ترانزیتي استان گیلان مرکز یعني رشت به سمت پيله‌ترين بندر کاسپي دريا جير یعنی أنزلي، جه شهر خۊمام گۊذره و هأ مۊضۊع باعث بۊبۊسته کي خۊمام پۊليس راه أ اۊتۊبان، دوّمي جاده پرتردد گيلان دۊرۊن معرفي بۊکۊنه. خۊمام جه کلسیا وَر به ساحل جفرۊدبالا خۊره و به کاسپي دریا متصل به و ۱/۵ کيلۊميتر ساحلي نوار دأره. أ شهر جه خۊرخۊس ور هم به رۊستای دهنه‌سر شیجان منتهي به کي أ رۊستا جه به أنزلي سَل متصل به. ۷ته جه خۊمام رۊستایان منطقه آزاد أنزلي حؤمه دۊرۊن قرار دأرن.

خۊمام شهر، رشت شهرستان شمال مئن و رشت (15) کیلۊمتري مئن و بندرانزلی (25) کیلومتری مئن قرار دأره. أ شهر تقریباً (55) سال ایسه عۊنوان بخشأ دارا ایسه و اۊنه مساحت (160) کیلومتر مربع ایسه.

جي شهر قدیمي مناطق ، مسجید جامع ایسه کي اۊنه ساختمان جدید پۊر خۊرۊم ايسه و اۊنه تمام حیاط سطح موزائیک کاری بۊبۊسته و کنار آقا سید حسن بۊقاٰ که جي امام زاکان موسی کاظم ایسه قرار دأره کي عامیانه زوان مئن به (کوچی) آستانه معروف ایسه و آقا سید سلطان بۊقاٰ دافچاه روستا میئن و بابا حسن بۊقاٰ چوکام مئن کي اۊنه حیاط دۊرۊن بانوی فداکار و مسلمان اتریشی فاطمه یحیایی(ماریا هوف بایر) قرار دأره.

جمعیت[دچينواچين]

براساس سال ۱۳۹۵ سرشۊماري، خۊمام جمعیت ۲۰٬۸۹۷ نفر[۲] و بخش خۊمام جمعيت ۵۴٬۸۶۰ نفر ايسه.[۳] خۊمام ثبت احوال ایداره سال ۹۳ دۊرۊن در رابطه با آمار رشد جمعیت خۊمام اعلام بۊگۊد کي أ بخش جمعیت رشد خئلي بۊجۊر بۊشؤ و به ۶۶،۲۳۶ نفر فأرسه.[۴] خۊمام ۵۲ته گیلان شهرأن مئن يازدهمي شهر پرجمعیت ایسه و اۊنه جمعيت جه خئلي از شهرأنی کي مراکز شهرستانان ايسيد مثل رۊبار، شفت، رزوندي، ماسال و سیاهکل ویشتر ايسه، به عبارتي از نظر جمعیتی خۊمام به صۊرت شهرستان ديده به ولي خدمات شهرستانی در قالب بودجهٔ بخش ارائه به.

خۊمام رشد جمعیت هفتاد سال گۊذشته دۊرۊن خۊمام جمعيت هفتاد سال گۊذشته دۊرۊن ۱۰ برابر بۊبۊسته. سال ۱۳۲۵ دۊرۊن، أ شهر جمعیت ۲٬۵۱۳ نفر بۊ، سال ۱۳۴۵ أ شهر جمعیت به ۳٬۰۶۷ نفر برسه، سال ۱۳۵۵ به ۴٬۰۱۴ نفر، سال ۱۳۶۵ به ۷٬۸۱۴ نفر، سال ۱۳۷۶ به ۸٬۵۵۸ نفر، سال ۱۳۸۵ به ۱۳٬۲۸۰ نفر و سال ۱۳۹۰ دۊرۊن خۊمام جمعيت به ۱۷٬۱۰۶ نفر برسه کي البته طبق برآورد جمعیتی، هسأ خۊمام جمعيت ويشتر جه ۲۵٬۰۰۰ نفر ايسه.

خۊمام وجه تسمیه[دچينواچين]

شهر خۊمام قدمت ویشتر جه ۱۰۰۰ سال ایسه هأنه واسي گۊتن نام دقيق أ شهر قدیم دۊرۊن ممکن نيه ولي حدسیات و باورهای مختلفي درباره أ شهر نام وۊجۊد دأره کي بيجيرتر اۊشان بررسي کۊنيم. ۱- بعضیأن معتقد بيد کي قديمان مئنرأ منطقه دۊرۊن هر خانه برای نگهداشتن آب شربي کي نیاز رۊزمره مردۊم بۊ، اۊشان خۊم‌هاي مخصۊص دۊرۊن فۊگۊديد و اۊ دؤران ويشتر خانه‌ئان دۊرۊن أ خۊمان نهأبۊ، هأنه ۊاسي أ منطقه به خۊم‌آب و به مۊرۊر به خۊمام تغيير پیدا بۊگۊده. اخيرا وۊرۊدي شهر خۊمام، ايتأ مجسمه آبنما نصب بۊبۊسته و متشکل جه خۊم‌های متعدد ايسه کي اۊشان جه آب بيرۊن زنه و اشاره به هأ مۊضۊع دأره. ۲- أ منطقه قديم قديمان مئن به شهر خۊبان معرۊف بۊ ولی به مۊرۊر خۊبان به خۊمام تغییر بۊکۊده. ۳- بعضیان معتقد ايسيد کي خۊمام اوّل به صۊرت «خۊ مام» بۊ کي گیلکی زوان دۊرۊن به معنی مي سرزمين ايسه.[۵]

تقسیمات کشوری[دچينواچين]

بخش خۊمام: أ بخش دارای ۱ شهر و ۳ دهستان ايسه.

تنها شهر بخش خمام عبارت ايسه جه: خۊمام

اۊنه دهستانان عبارتتند از:

۱– دهستان چاپارخانه

۲– دهستان چؤکام

۳– دهستان کته‌سر

کي مجمۊعاً ۴۴ته رۊستا دأريدي.

خۊمام رۊستايان:

(الف).دهستان چاپارخانه: أ دهستان ۱۷ته روستا دأره و اۊنه مرکز رۊستای چاپارخانه ايسه.

شیجان، تۊکسرشیجان، دهنه‌سر شیجان، راسته کنار شیجان، میان محله شیجان، تازه آباد صدر، جفرۊد بالا، چاپارخانه، احمد ویرسر، زرنگ محله، زیرده، غلامرضاباغ، فتاتۊ، فشتکه، گۊرابجیر، پشتستان گۊراب جیر، خیرآباد.

(ب).دهستان چؤکام: أ دهستان ۱۴ته رۊستا دأره و اۊنه مرکز رۊستای بالا محله چؤکام ايسه.

اشکیک، بالا محله چوکام، بلسکله، بیج، بیجرودکل، تازه آباد خاچکین، جیرسرباقرخاله، جیرسرچوکام، خاچکین، فرشکی چوکام، لله کا، مصردشت، میانکل،

(ج).دهستان لات و کته سر: أ دهستان ۱۳ته رۊستا دأره اۊنه مرکز رۊستای کته سر ايسه.

اسماعیل‌آباد، اشمنانطالم، برمچه بالامحل، برمچه پایین محل، تیسیه، دافچاه، کته سر، کلاچاه، کویشاد، لات، مشکاپشت، مرزدشت، معاف محله و کتکول دافچاه.

خۊمام تارِئخ[دچينواچين]

خۊمام رۊخان سابق پيله‌تر و پرآب‌تر بۊ و خۊمام به کمک هأ رۊخان به شهر تاريخي گسکر متصل بۊستي و پيله لۊتکایان و پاراخۊتان خۊمام دۊرۊن پهلۊ گيفتید. در ۴ ذیقعده ۱۲۷۱ و آخر سالأن ناصرالدین شاه حۊکۊمت کي ايتأ قرارداد بین ايران و شؤروي چأکۊدن راه ارابه‌رؤ جه أنزلي به رشت دَوَسته بۊبۊسته، شؤن آمؤن کارگران و مأمۊران رۊس أ منطقه دۊرۊن ويشتر بۊسته و رۊسان خۊمام دۊرۊن ايتأ راهدارخانه چاکۊده بۊبۊسته کي اۊنه نام زاستاو بنأييد. أ راهدارخانه بعدها به مدرسه تبديل بۊبۊسته.

خۊمام نهضت جنگل و گيلان جۊمهۊري زمات، ايتأ شهر نظامي بۊ و لشکريان جنگل أيه استراحت گۊديد و جنگأن بسیاري‌ئم أ منطقه دۊرۊن رؤخ بدأ.

خۊمام تارئخ مئن، شؤن آمؤن‌های بسياري جه شهران و کشوران مختلف به خۊمام رخ بدأ کي سبب انتقال و راه پیدا گۊدن فرهنگ جدید به أ منطقه بۊبۊسته و ابتدا مکتب‌ خانه‌ئان متعدد خۊمام رۊستایان دۊرۊن چاکۊده بۊبۊسته کي تا هفتاد سال پيش دائر بۊ و بعد به مدرسه تبديل بۊبۊسته. خۊمام اوّلي مدرسه، مدرسه اتفاق بۊ کي سال ۱۳۱۲ دۊرۊن دائر بۊبۊسته و کؤران هم أ مدرسه دۊرۊن پسران ورجه تحصيل گۊديد و به‌دليل فرهنگ بۊجؤري کي خۊمام مردۊم دأشتيد خۊشان کؤران‌ئم به مدرسه روانه گۊديد و با اۊشان تحصيل پسران ورجه هچ مخالفي نۊبۊسته. حۊدۊد ۱۰۰ دانش آمۊز أ مدرسه مئن تحصيل گۊديد.

سال ۱۳۲۳ دۊرۊن مدرسهٔ اتفاق به نام دبستان مۊلوی در دؤ نؤبت صبح و عصر پسران ره به خۊ کار ادامه بدأ و به صۊرت مدرسه‌ای ۶ کلاسه دربامؤ. ايتأ دبستان هم کؤران ره به نام مهستی در زماتي کي آقای فریدۊن فرحبد رئيس اداره فرهنگ خۊمام بۊ تأسیس بۊبۊسته کي بعد انقلاب اۊنه نام به «شهید صادقی» تغيير بۊکۊده و امروزه در ۲ نوبت با حۊدۊد ۴۰۰ته دانش آموز فعالیت کۊنه.[۶]

خۊمام ديدني‌ئان[دچينواچين]

دهنه‌سر داريي آلاچيق
ردیف نام مکان نوع مکان توضیح
۱ دهنه‌سر سل طبیعی دهنه‌سر سل متصل به أنزلي‌سل (تالاب بین المملی أنزلي) ايسه. أ سل پۊشیده جه نیزار و گل‌های دریایی و سل باقلا ایسه و لۊتکا سواري، شکار و ماهيگيري جه تفریحات رائج أ سل ايسه. زمسسان‌‌ئان دۊرۊن هزاران پرنده دریایی مخثۊصا کالگان به أ محل مۊهاجرت کۊنيدي. انواع ماهیان و گیاهان أ سل مئن وۊجۊد دأريد.[۷]
۲ ساحل تفریحات دریایی جفرۊدبالا طبیعی - تفریحی ساحل جفرودبالا به طول ۱٫۵ کیلومتر، نوار ساحلی خۊمام ايسه کي مجاور منطقه آزاد انزلی قرار دأره.
۳ چؤکام تاريخي عمارت تاریخی أ عمارت در هستهٔ مرکزی بافت روستايی چؤکام جه توابع خۊمام قرار دأره. مجموعه متعلق به ناصرالملک، نایب السلطنهٔ احمدشاه قاجار بۊ کي أ عمارت به خۊ زای حسین علی خان قراگوزلو به ارث بنأ. أ مکان اۊنه تفريحگاه فصۊل مختلف مئن بۊ. عمارت قدیمی باغ جه آثار دورهٔ قاجار و پهلوی ايسه. اۊنه بنا در دؤ طبقه چاکۊده بۊبۊسته و اۊنه ایوان مزین به ستۊن‌ئان، سرستۊن‌‌ئان و نرده‌‌ئان چۊبی ايسه.
۴ دهنه‌سر داري آلاچيق تفریحی آلاچیقان چاکۊده بۊبۊسته پيله داران سر کي نزديک دهنه‌سر شيجان سل (مۊرداب) چاکۊده بۊبۊسته ايتا جه ديدني‌ئان خۊمام ايسه.
۵ تندیس دکتر چمساز دیدنی مجسمه‌ای سنگی جه دۊکتۊر کهن‌سال و خیّر خؤمام کي با کمک به بیماران و مستمندان، تبدیل به اسطوره اخلاق و انسانیت خۊمام و گیلان دۊرۊن بۊبۊسته، ايتأ سکۊ رۊ در وۊرۊدی خیابان تختي خۊمام مقابل منزل دۊکتۊر چاکۊده بۊبۊسته کي عۊمۊم ره قابل بازدید ایسه.
۶ مسجد و بقعه امامزاده حسن (ع) زیارتی - تاریخی بقعه شهر خۊمام مئن واقع بۊبۊسته و به گفته اهالی و مطابق آنچه در شجره نامه مؤجۊد بامؤ آقا سید حسن جه پسران امام موسی کاظم (ع) ايسه. بنای قدیمی أ بقعه تخریب بۊبۊسته و اۊنه جا ساختمان جدید و مجللی چاکۊده بۊبۊسته. أ ساختمان شامل بقعه و پيله مسجد شهر در ۲ طبقه ايسه.

خۊمام معرۊف فۊتبالیستان[دچينواچين]

سیامک عاشۊری (ملوان - استقلال رشت - سپاهان - پیکان)

مرتضی ابراهیمی (استقلال رشت - پگاه گیلان - استقلال تهران - مس کرمان - سایپا - داماش گیلان)

رسول میرطرقی (ملوان - استقلال اهواز - پگاه - مس کرمان - نفت آبادان - شهرداری اراک)

علی عشوری زاد (ملوان - پگاه - سایپا - استیل آذین - داماش)

هادی سهرابی (پگاه - داماش - مس کرمان)

محسن فروزان (پگاه - ملوان - گسترش فولاد تبریز - تراکتورسازی - گسترش فولاد تبریز - استقلال تهران - سیاه جامگان مشهد - راه‌آهن تهران - تراکتورسازی)

مهدی رحیم زاده (ملوان - گسترش فولاد - داماش)

احسان عبدی (ملوان - نساجی مازندران - آلومینیوم هرمزگان - نفت مسجدسلیمان - مس کرمان - صنعت نفت آبادان)

محمدهادی یعقوبی «حسام» (ملوان - گهردورود - ملوان - پیکان تهران)

محمد دادرسی (داماش گیلان - سپیدرود رشت)

سیدهادی موسوی (شیرین فراز کرمانشاه - سپیدرود رشت - چوکا)

افشین عشوری زاد (سپیدرود رشت)

مجید فارسی خمامی (نساجی قائمشهر)

وحید رفاهتی (ملوان بندرانزلی)

حافظ یعقوبی (داماش گیلان)

سامان حقگو (پگاه گیلان - سپاهان اصفهان - شهرداری هشتگرد - ملوان بندرکیاشهر)

سامان رفیعی (سپیدرود رشت)

  • خۊمام بانوان فۊتبالیست

سارا قمی مرزدشتی خانم سارا قمی ايتأ جه بانوان ميلّي‌پۊش خۊمامي ايسه کي تيم بانوان ملوان بندرانزلی دۊرۊن پنج دؤره به عنوان گلزن اوّل لیگ برتر بانوان مئن شناخته بۊبۊسته. سارا قمی هسأ تیم بانوان شهرداري بم دۊرۊن بازي کۊنه.

جۊر وا جۊر[دچينواچين]

خومام شهرداری


خۊمام نۊسۊج صۊندؤق چاکۊدن مئن رتبه اوّلأ جي اۊستان و به گفته عۊموۊم مردۊم، كل كشور مئن دأره.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه 

  1. قالب:یادکرد وب
  2. قالب:یادکرد وب
  3. قالب:یادکرد درگاه ملی آمار
  4. قالب:یادکرد وب
  5. قالب:یادکرد وب
  6. قالب:یادکرد وب
  7. سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی