کۊجسبان

Wikipedia جي
کۊجسبان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرشت ٚ شأرستان
بخشکۊجسبان ٚ بخش
رسمي نامکوچصفهان
محلي نامکۊجسبان، کۊچسبان
شأر بؤستن ٚ سال۱۳۰۸
مردۊم
جمعيت۹,۴۵۰ نفر (۱۳۹۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين۲۴/۷ درجه سانتيگراد
سالانه وارش ٚ ميانگين۱۳۵۹ ميلي‌متر
باخي ايطلاعات
شأردارحامد حیدري
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳


کۊجسبان ايته جه گيلان ٚ شأران ايسه. أ شأر ٚ جمعیت ۹,۴۵۰ نفر ايسه ؤ کۊجسبان ٚ بخش ٚ دۊرۊن کي ايته جه رشت ٚ شأرستان ٚ بخشان ايسه قرار دره. أ شأر بين دۊ ته رشت ؤ أسسؤنه شأران نهأ. کۊجسبان ٚ بخش بعد رشت ٚ مرکزي بخش، پيله‌ترين بخش، رشت ٚ شأرستان ٚ دۊرۊن ايسه و ويشترين جمعيت ني بعد رشت ٚ مرکزي بخش دره.

دئباره شناسان أ شأر ٚ قدمت-أ تا ساساني دؤره تخمين بزئده.

اۊن ٚ ویشتر زیمینان جلگه‌اي ؤ هموار ايسه و گيلان ٚ باخي جيگایان ٚ مانستن، اۊن ٚ خاک پۊربار ايسه ؤ ويشتر ني بج ٚ کشت ٚ جير نهأ. کۊجسبان ٚ مردۊم ٚ أصلي شغل کشاورزي ايسه ؤ نۊغان دأري ني ايبچه رائج ايسه.

کۊجسبان ٚ شأر ٚ جمعیت بر اساس ۱۳۹۰ سال سرايشماردن، ۹۴۵۰ نفر بۊ ؤ کۊجسبان ٚ بخش ني حۊدۊد ۴۹۳۳۳ نفر جمعيت دره. کۊجسبان ٚ بخش سۊ ته دهستان به نامان بلسبنه، کنارسر ؤ لۊلمان دره.

کۊجسبان ٚ نام[دچينواچين]

أنکي کۊجسبان ٚ نام جه کؤيه بأوردده چند ته روایت نهأ. اي سري گده کي أ شأرˇ نام جه ترکيب کۊچي + أسبان تشکيل بۊبؤسته ؤ چۊن اۊ زمات ٚ مئن أ جيگا دۊرۊن کاسپي أسبان پرورش دهيد، أ نام أ شأر رۊ بنأده. اي سري محققان سیدظهیرالدين مرعشی مانستن معتقد بۊد کي أ شأر به دلیل آب و هوای خۊب اۊن ٚ نام کۊچه اصفاهان یا کۊچک اصفهان بۊ ؤ به اصفهان ٚ شأر تشبیه بۊبؤسته بۊ ؤ گلف گلف به کۊچصفهان تبديل بۊبؤسته. اي سري ني گيدي کي اۊ زمات اصفهان ٚ مردۊم به أیه مۊهاجرت بۊکۊدد ؤ أ شأر ٚ نام اصفهان کوچک بنأده ؤ اي سري ني گده کي شاه عباس صفوي اۊ زمات کي أ شأر ٚ جه رد-أ بؤستن دۊبۊ أ نام-أ اۊن ٚ رۊ بنأ کي اۊن ٚ شباهت ٚ وأسي جه نظر آو ؤ هوایی یا ديگر چیزان به اصفهان بۊ.

علمي مراکز[دچينواچين]

کۊجسبان ايته غیر انتفاعي دانشگا دره.

آموزش عالی مؤسسه

کۊجسبان ٚ بازار[دچينواچين]

نیم قرن پیش جه، ىکشمبه ؤ چارشمبه رۊجان، کۊجسبان ٚ مئن هفتگي بازار برپا به کي اۊن ٚ مئن انواع وسائل کي مردۊم رۊزمره نیازان تأمين کۊنه بۊفرۊخته به ؤ ویشتر ایته جیگا ایسه بۊفرۊختن کیشاورزی محصۊلان وأسي، سبزي ؤ مۊرغانه و... کي جه انواع محلي محصۊلان ايسن ۊ بازار دۊرۊن شأ اۊشان دئن. چیزي کي توریستان ره شاید خأیلي جالب ببه فرۊشنده‌ئن زني ایسن کي ىکشمبه بازار ؤ چارشمبه بازارˇ مئن کار کۊنئده. محلي بازاران ایته جه زیباترین جیگایان ايسده کي هر تازه‌واردي ره ایته زیبایی خاص خۊدۊشا دره.

محلي غذایان[دچينواچين]

کۊجسبان ٚ محلي غذایان، باخي گیلان ٚ شأران ٚ أمرأ مۊشترک ايسه ؤ جه موارد ثابتي مثل باقلاقاتوق، میرزاقاسمی، تۊرش ٚ تره، محلي فسنجن شلخت، اۊردیک و خوتکا گۊشت أمرأ، سیروابیج، سیرقلیه و... تکيل به.

تاتايي‌ئن[دچينواچين]

کۊجسبان ٚ عمۊمي کيتابخانه


سربس[دچينواچين]

گيلان (اوستان)

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سیاکل | شَفت | سۊماسرا | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | أنزلي | پره‌ سر | تۊتکابن | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشکبیجار | خومام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | رۊسسؤم‌آباد | رشت | رزوندي | رۊبار | هۊسم | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شَله مؤن | سۊماسرا | فؤمن | کلأچئه | کۊچي أسبان | کومله | حسن کیاده | گوراب زرمئخ | لاجؤن | لشت نشا | لنگؤرۊد | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | هشتپر 

خؤجير جيگأن

انزلی مۊرداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپي مزگت | محتشمˇ باغ | شيخ زاهدˇ مقبره | غازيانˇ پۊرد | أنزلي پۊرد | شيطان کو | رشتˇ شهرداری | رشتˇ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | موزه چای ایران | رشتˇ مۊزه | کاکتوسانˇ موزه (آستارا) 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست