خشکبیجار

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

خوشک بیجار ایته شار ایسه به فاصلیه ۲۰ کیلومتری رشت و کنار دریای کاسپیئن قرار بیگیفته. ا شار شارستان رشته مئن پیله دریا آبه پونزه کیلومتره دریاکنار داره هنه وسی خیلی زماته که موردوم جی شاران و اوستانان ایران ایه آییدی. گئشه دمرده روبار ا شار مئن نا، کی جی چپرپورد دریا شه

خوشک بیجار شارداری

سرشوماری سال ۱۳۸۵ مئن خوشک بیجار جمت (7٬۱۸۶خانوار) هم طراز با 31687 نفر بو.

خوشک بیجار شارداری
خوشک بیجار مرکز بداشت
دوکتر شادور داروخونه
خوشک بیجار بانکان


جور وا جور[دچین‌واچین]

خشکبیجار آموزش و پرورش


ماالی بازن[دچین‌واچین]

ایلنگ پاشا ، آغوز دشکن ، د تره بوگوم ، پوچ ماغز ،جوخوس بازعی ،هلاچین ،دع ...گيلان (اوستان)

گيلان (اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه اشرفيه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه اشرفيه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | تالش 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | شیطان کو | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | رشت ِ موزه | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست