جرگه:ادب

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه ادب ِ جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، ادب ِ رجه نشؤنأ ( [[category:ادب]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي جرگه ميئن خالي اي جيرجرگه دره.

گ

"ادب" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۱۷۱ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۷۱ته ولگ دأنه.