حمیده خیرآبادی

Wikipedia جيحأمیده خیر آبادی ۱۳۰۳ میأن به دۊنیا بؤمؤ ، ایتأ جأ بازیگران زن سینمای ایران ایسه .اون رشت میأن جأ اۊستان گیلان ایران مهدتئاتر به دونیا بؤمؤ. اون ثریا قاسمی مار ایسه کي ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ تهرانه مئن بمرده.

فیلمانی که بازی بوگود0[دچينواچين]

Ghas7.jpgگیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، نورالدین دعایی، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.