مسعود پورهادی کیتابان

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

باد بامو دورشین باورد[دچينواچين]

باد بامو دورشین باورد


شابک: 7-70-8684-964

کیتاب ایسم : باد بامو دورشین باورد

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1385

موضوع : گیلکی شعر

تیراژ :1550 جلدبررسی گیلکی زوان ویژگیان و ساختار[دچينواچين]

شابک: 8-27-8684-964

کیتاب ایسم : بررسی ویژگی ها و ساختار زبان گیلکی (گویش رشتی)

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1384

موضوع : دستور زبان گیلکی

تیراژ : 2200 جلدگاه شوماری گیلانی[دچينواچين]

شابک : : 964-2535-27-0

کیتاب ایسم : گاه‌شماری‌ گيلانی

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1385

موضوع : گيلان‌

تیراژ : 2100 جلد


فهرست‌


درآمد

گاه‌شماری‌ (تقويم‌)

گاه‌شماری‌های‌ ايرانی‌ و بن‌مايه‌های‌ اساطيری‌ و دينی پيدايش‌ آن‌

زمان‌ و گاه‌شماری‌هايی تاريخی‌

گاه‌شماری‌ باستانی‌ ايرانی‌ (يزدگردی‌)

گاه‌شماری‌ اوستايی

گاه‌شماری‌ جلالی‌ (ملكی‌)

گاه‌شماری‌های‌ باستانی‌ مردم‌ مازندران‌ و گيلان

گاه‌شماری‌ باستانی‌ مازندرانی‌

گاه‌شماری‌ باستانی‌ گيلانی‌ (ديلمی‌)

پنجه‌ و آيين‌های‌ آن‌ در گاه‌شماريی مردم‌ گيلان‌

ماه‌های‌ گاه‌شماری‌ گيلانی‌ و باورهای‌ پيوسته‌ به‌ آن‌

جشن‌ها و آيين‌های‌ گاه‌شماری‌ مردم‌ گيلان‌

نوروزی‌ خوانی‌ ؛ نوروزی‌ نو سال‌

رابرچره‌

پير بابو

عروس‌ گوله‌

آداب‌ چهارشنبه‌ سوری‌

آداب‌ و رسوم‌ عيد نوروز

واژگان‌ و اصطلاحات‌ گاه‌شماری‌ گيلانی‌

اوقات‌ شبانه‌ روز

مراحل‌ ماه‌

جهت‌ ها

كهكشان‌

جدول‌ تطبيقی‌ گاه‌شماری‌ گيلانی‌ با گاه‌شماری‌های‌ ديگر

كتاب‌شناسی‌

نمايه‌


زوان گیلکی[دچينواچين]

شابک : : 9-31-2535-964

کیتاب ایسم : زبان گیلکی

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1385

موضوع : گیلکی‌

تیراژ : 2100 جلد


فهرست


پيش‌گفتار

نشانه‌های آوانگاری‌

نشانه‌های‌ اختصاری‌


1. ساخت‌ آوای‌

همخوان‌ها (صامت‌ها)

واكه‌های‌ ساده‌ (مصوت‌ها)

واكه‌های مركب‌

كشش‌

تفاوت‌های‌ آوايی‌ گيلكی‌ با فارسی

ساختمان‌ هجا


2. ساخت‌ واژه‌ (صرف‌)

اسم‌

نشانه‌های جمع‌

معرفه‌ و نكره‌

ضمير

ضماير شخصی

حالت‌ فاعلی

حالت‌ غيرفاعلی 1

حالت‌ غيرفاعلی‌ 2

حالت‌ اضافی‌

ضماير اشاره‌

صفت‌ از نظر درجه‌

اعداد

قيد از نظر معنی

حروف‌ اضافه‌

حروف‌ ربط‌

ساختمان‌ مصدر

اسم‌ مفعول‌

فعل‌

استخراج‌ ستاك‌ حال‌ ـ آينده‌

تغييرات‌ واجيی مصدرها

استخراج‌ ستاك‌ گذشته‌

ويژگی‌هايی ساختاری‌ فعل‌ گيلكی‌ از نظر زمان‌، وجه‌ و نمود

نمود

وجه‌

گونه‌هايی پيشوند غيرثابت‌ افعال‌ ساده‌ (پيشوند وجه‌)

نشانه‌ی‌ نفی‌

نشانه‌ی‌ نفی‌ در مصدر و افعال‌ پيشوندی‌

نشانه‌ی‌ نفی‌ در افعال‌ دو بُنيی

شناسه‌

و...
مسعود پورهادی خمامی

مسعود پورهادی، مسعود پورهادی کیتابان، مسعود پورهادی گیلکی شعران، مسعود پورهادی هسا شعر، مسعود پورهادی گیلکی داستانان، مسعود پورهادی گیلکی بینیویشتان.

قالب:گیلان نویسندان