ژگله (مجموعه گیلکی شئرؤن)

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

i kitǎb majmoe gilaki šeeronə mohamad rezǎ qorbǎni isə kə xǎki kalǎcǎi taxalus konə. kitǎb biye piši gilaki zabonə amrə banvišttə bubo o bə fǎrsiyam ni tarjumə bubokə. sar ǎxarə šeeronam ni saxtə vǎžanə šarh bada danə. našrə gilakon i kitǎbə cǎp budə o inə jildə tarham ni mahmud ali pur moqdam gilkalǎye ši isə. 1450 tumanam qaymatə cǎpə avalə ši isə yani zumsonə 1380. inə ISBN: 964-93372-5-3 isə.

inə kitǎbə sar faslonam itwrə:

- šukronə

- gilə mard

- domtan

- arbǎb raiyati

- ami gab

- tu hanuz palǎ sar sar nuxodi?

- cušǎq tif

- pilǎ pilǎ vǎz

- bamurdə ǎdam

- dubayten