أمفي تیاتر

Wikipedia جي
ايته أمفي تياتر آلمان ٚ دۊرۊن

أمفي تياتر ایته جیگایی ایسه که حالت نیم دایره داره واونه مین تماشاچیان نیشینده نمایش دئن واسی که اونه جلویم ایته سکو نها که اونه ایسم سِن ایسه و بازیکونان اونه رو بازی کونده.

آمفی تئاتر هم خوره انواع گوناگونی داره آمفی تاتر تانه سر بسته ببه مثل سالون دورون یا سرباز ببه مثل رم آمفی تئاتر که ایتالیا مین نها و خیلی هم معروفه.

هسا آمفی تئاتران خیلی ایمکانات داریدی جه نور و صدا و بولندگو و..... و توجه زیادی به اوشان به.

تاتايي‌ئن[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]