بهمن سیگارچی

Wikipedia جي

بهمن سیگارچی صومعه سرایی سالˇ 1331 سوماسرا مئن به دونیا بومو سیگارچی ئیته جی بخترین سنتور نوازانˇ گیلانی بو .بهمن خو برار احمد سیگارچی شاگرد بو و یحیی نیک نواز و حسن ناصحی و شیده قرچه داغی جا آموزش بیده.