اميری

Wikipedia جي

يک‌جور پألأوی (دوبيتی) ايسسه کی گونن امير پازواری بگوته ايسسه. اميری‌ئنه معمولن بجار ِ سر خؤندن يا خوشؤن ِ جشن و داب و دستور ِ مئن خؤندن. مثلن تيرماسينزه شؤ کی بونأ بو، تبری‌خان امأ و اميری خؤند. آوازامیری:fa