گيلکی داستان

Wikipedia جي

گيلکی داستان، 1357 انقلاب پسی سراگيته و هسا، خُب پيش شؤ دره. دوته کيتاب، يه‌ته «پيله برفی سال» محمود طياری جی و اويه‌ته «بنفشه‌گول» محمدحسن جهری شين، ای راغ ِ مئن، اولين هلنگ بؤن کی ويگيته ببؤن و هسا، گيلکی داستان، نشريات و کتابؤن ِ مئن چاپا بونن و بخانده بونن. اگه خأنين چن نمونه گيلکی داستان بخانيد، ايرهٰ تونگوله (کليک) بزين: گيلکی داستان، ورگ مئن