گيلکی شاعرؤن

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

گيلکی شاعرؤن، شايد در اصل هو مردوم ببون. چون اوشان ايسن کی وختی بجار و چايی‌باغ ِ سر کار کودن، يا اؤ ِ مئن ماهی‌گيری کودن و يا کوه مئن، گؤ و گوسند ِ دونبال شؤن، خوشان ِ ره زمزمه کودن و چاردؤنه خؤندن. امّا، اگه بخايم، چن‌نفر پيل ِ شاعر، گيلکی شاعرؤن ِ جی نام ببريم، وا امير پازواری و ديواروز و پيرشرفشا (قرن هفتم و هشتم هجری) جی نام ببريم. امير پازواری جی، کولّی چاردؤنه به جا بمونسه کی اوشانه اميری دوخانن. پيرشرفشا جی نی، يه‌ته ديوان به جا بمونسه کی اون ِ عرفانی و توقايی (عاشقانه) شعرؤن، اون ِ مئن دره. ايپچه کی جولوتر بأييم، محمدعلی افراشته فارسنيم و بازين هارسنيم به محمود پاينده لنگرودی، مموألی موظففری کوجيدی، مصطفا رحيم‌پور، شيون فومنی و اميرفخر موسوی. ايشؤن، کسانی بؤن کی خوشان ِ شعرؤنه، نوار کاست ِ سر ضبط کودن و مردوم ِ مئن پخشا کودن. هی فند ِ واسی بو کی ايشؤن ِ شعر و گب، مردوم مئن پور پخشا بو و ايشؤن ِ شعر، مردوم زمزمه بوبو. ايپچه کی جولوتر بأييم، يعنی 1357 انقلاب پسی، دامون ِ نشريه مونتشرا بونه و ای باعث بونه کی گيلکی شاعرؤن ويشترا بون. دامون ِ تعطيلا بؤن ِ پسی، چن سال بازون، گيله‌وا نشريه بيرين انه کی اونم گيلکی شاعرؤن ِ ره يه‌ته خوروم جيگا بو و هانی ايسه.