پرش به محتوا

کاس ٚ گيشه

Wikipedia جيکاس ٚ گيشه ایته روستا نام ایسه هندخاله دهستان ٚ جه، سۊماسرا شأرستان و گیلان اۊستان ٚ جه، ایران ٚ کلسیا مئن. أیه ايته پيله غرؤق نهأ کي أنزلي سل ٚ دیمه نهأ. أ غرؤق ٚ مئن مردۊم خۊشان ٚ مال ؤ أسب-ه وهار ؤ تاوستان ٚ زمات آورده اۊیه ؤ تا پئیز ٚ زمات هۊیه دارده.هند خاله دهستان روستاهان

نؤخاله أکبري، نوخاله جعفری، هندخاله، نرگستان، شیخ محله، سیاه درویشان، صوفیان ده، کیشستان، لاکسار، سادات محله، گازگیشه، باقلاکش، خمسر، سیاوی.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه