كلاك

Wikipedia جي


کلاک ایسم ایته جی روستاهان پیرکوه دهستان ،سیاکل شهرستان بخش دیلمان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


کلاک ایسم ایته روستا ایسه جه میاندورود کوچک دهستان ، ساری شهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.
سیاکل شهرستان دیلمان بخش دهستانان

پیرکوه دهستان، دیلمان دهستان.

پیرکوه دهستان روستاهان

پيركوه عليا، جليسه، بنه زمين، كلاك، ملامحله، چمچال، كمنی، سفلی، يرشلمان، پيشكليجان پايين، گرماور، پيشكليجان بالا، پينوند، لرده، گيلاكش، وسمه جان، اسيابسر، كارسنگ شاهی جان، زنش، هفت بند، سردسرشاهی جان، ليه چاك، يسن، تليجان كر، لوالی، چاكرود، جاران، زنش دره.

میاندورود کوچک دهستان روستاهان

هولا • سمسكنده عليا • ذغال چال • اسبوكلا • مرمت • اببندانسر • گله دون • دنگ سرك • پائين گلما • خاركش • زرين ابادعليا • قاديكلا • صاحبی • همت اباد • ولشكلا • بالاگلما • قورتيكلا • پائين معلم كلا • زرين ابادسفلی • اسپورز • اببندانكش • طاهرده • بالا معلم كلا • اردشيرمحله • حسين اباد • ملك ابادپائين • ملك ابادبالا • بالاابدنگ • تازه ابادجهاد • لاك دشت • گوگ باغ • بندافروز • برارده • اسيابسر • ولاشيد • نقارچی محله • نوده • پائين سمسكنده • جندين • سوزنك • كلاك

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه