پرش به محتوا

كارسنگ شاهی جان

Wikipedia جي


کارسنگ شاهی جان ایسم ایته جی روستاهان پیرکوه دهستان ،سیاکل شهرستان بخش دیلمان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


سیاکل شهرستان دیلمان بخش دهستانان

پیرکوه دهستان، دیلمان دهستان.

پیرکوه دهستان روستاهان

پيركوه عليا، جليسه، بنه زمين، كلاك، ملامحله، چمچال، كمنی، سفلی، يرشلمان، پيشكليجان پايين، گرماور، پيشكليجان بالا، پينوند، لرده، گيلاكش، وسمه جان، اسيابسر، كارسنگ شاهی جان، زنش، هفت بند، سردسرشاهی جان، ليه چاك، يسن، تليجان كر، لوالی، چاكرود، جاران، زنش دره.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه