پرش به محتوا

سياه چال

Wikipedia جي


سیاه چال ایسم ایته جی روستاهان رحیم اباد دهستان ،رودسر شهرستان رحیم اباد بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


سیاه چال ایسمه ایته روستا ایسه اسالم دهستان مئن ، تالش شهرستان جی اوستان گیلان.رحیم اباد دهستان روستاهان

بالنگاه • طول لات • بازنشين سفلی • كوشكوه • ترشكوه • كرباس سرای سفلی • ازاركی • پلام • خمپته اربوسرا • لاتك • گوزلبن • بازنشين عليا • بندبن بنكسر • اخوندملك • هراتبر • قلعه گردن روستا • بنكسر • شمشادسرا • پرشو • سوگوابر • درازلات بالا • فبيل سرا • سياه گل چال • لوسرا • اميرگوابر • اربوسرا • دزلی • نرماش • سی سرا روستا • بلده سرا • رجه سرا • پلطدشت • دولاگوابر • لرودبن • گوسفندگويه • كشكوه • كرباس سرای عليا • لرداربن • ديمابن • خانكسرای عليا • پائين درازلات • كج محمدگوابر • گوگاه • سياه چال • مازی گوابر • تب طوس • لات پرشو • گوزه لنگه • خورتابسرا • وپرسر • سيجاره • زرخان لات • خانكسرای سفلی

رودسر شهرستان رحیم اباد بخش دهستانان

ايشکور سفلی دهستان • ايشکور عليا ؤ سيارستاق ٚ دهستان • رحيم‌آباد ٚ دهستان • شۊئيل ٚ دهستان

اسالم دهستان روستاهان

گيلانده • بالاده • لميرسفلی • كله سرا • چخره محله • اوله کری اسالم • خانقاه بالاوپائين • نارنج دول • بداغ محله • سياه چال • يگانه محله • كريم سرا • شيخ سرا • لاچومحله • كاربند • گيلك محله الالان • حاج شهبازمحله • وارده سرا • طاهربيك محله • تقی سرا • غريب محله • روهام بيك محله • الالان قديم • رستم محله • ترك محله الالان • جنگ ميره • حاج بهرام محله • حاجيه محله • ميانده پائين • زمان محله • قندی سرا

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه