پرش به محتوا

گيلانده

Wikipedia جي


گیلانده ایسمه ایته روستا ایسه خرجگیل دهستان مئن ، تالش شهرستان جی اوستان گیلان.


گیلانده ایسمه ایته روستا ایسه اسالم دهستان مئن ، تالش شهرستان جی اوستان گیلان.


خرجگیل دهستان روستاهان

خرجگيل، ناوپائين، گيجو، كشاور، درازمحله، لوابن، لاكاتشم، ياری محله، آسياب شم، ناو، گيلانده، خليان، دريابن، سی بستان، چوواژيه، ناوبالا، اسب بونی، كوره رود، رزوان، خطائيه، ورگه دره، متش، دخاله كوه، لرزده، خرخونی، كرمون، اله ده، لك، لمير، دوله زمين، پنبه پشته، چاره سو، لومه دشت.

تالش شهرستان اسالم بخش دهستانان

اسالم دهستان • خاله سرا دهستان • دهستان ناو اسالم

اسالم دهستان روستاهان

گيلانده • بالاده • لميرسفلی • كله سرا • چخره محله • اوله کری اسالم • خانقاه بالاوپائين • نارنج دول • بداغ محله • سياه چال • يگانه محله • كريم سرا • شيخ سرا • لاچومحله • كاربند • گيلك محله الالان • حاج شهبازمحله • وارده سرا • طاهربيك محله • تقی سرا • غريب محله • روهام بيك محله • الالان قديم • رستم محله • ترك محله الالان • جنگ ميره • حاج بهرام محله • حاجيه محله • ميانده پائين • زمان محله • قندی سرا

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه