پرش به محتوا

لمير

Wikipedia جي


لمیر ایسمه ایته روستا ایسه تالش چوبر دهستان مئن ، تالش شهرستان جی اوستان گیلان.


لمیر ایسمه ایته روستا ایسه خرجگیل دهستان مئن ، تالش شهرستان جی اوستان گیلان.


تالش چوبر دهستان روستاهان

للكه محله، ويزنه، پلاسی، شلقون، حاج يداله محله، مطالع سرا، لمير، بالامحله چوبر، سفيدسنگان، مسجدقباقی، خلج لر، دروارمحله، محروم زومه، چاله بيجار، عنوی، حيله سرا، نوده، درزگری، خلخاليان، ركو، كش بيل، نقله كش، ايلكوفی، تخته پوری، لنزی، شادگلدی محله رودبارسرا، كهنه حياط، گروف، وسی، خودكارمحله، متلادشت، قره داشت، بخش حياطی، ونيستان، زنده كش، مسكين، وله چول، سرداب هونی، ييلاق ويزنه، كچوم محله، ليشكی ، كوه بن، دودده، ايرنه، بالاژيه، قراخان محله، سوهاجر، دواهيل، انون.

تالش شهرستان حویق بخش دهستانان

حویق دهستان، چوبر دهستان.

خرجگیل دهستان روستاهان

خرجگيل، ناوپائين، گيجو، كشاور، درازمحله، لوابن، لاكاتشم، ياری محله، آسياب شم، ناو، گيلانده، خليان، دريابن، سی بستان، چوواژيه، ناوبالا، اسب بونی، كوره رود، رزوان، خطائيه، ورگه دره، متش، دخاله كوه، لرزده، خرخونی، كرمون، اله ده، لك، لمير، دوله زمين، پنبه پشته، چاره سو، لومه دشت.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه