فنلاند

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فنلاندˇ پرچم
فنلاند، اۊرۊپا نقشه ميئن

فنلاندˇ جۊمۊري کشوري ايسه اسکانديناوي ميئن گه ۵/۴ ميليۊن جمعيت دأنه ؤ اينˇ پايتخت'ن هئلسينکي ايسه. فنلاندˇ مالي واحد يؤرؤ ايسه. دۊته زوؤن اي کشورˇ ميئن رسميت دأنن يته فنلاندي يته'ن سۊئدي. ۷۸ درصدˇ فنلاندˇ جمعيت پيرؤىˇ آئينˇ لۊتريسم، مسيحيتˇ جي ايسن ؤ ۲۰ درصد'ن مذهبي ندأنن. [۱] فنلاند اسکاندیناوی صارا میان جابیگیفته دره. اونه آب و هوا سرد و خشن ایسه. دو سوم فنلاندˇ صارای دامون جه تشکیل بوبوسته و بیشترین مقدار مساحت جنگل ، اروپایی کشوران مئن دره. فنلاند جاجیگاه جوری ایسه کی خورتاب و آفتاوزردی اوروپا قارهˇ مرز بنام ایسه. جه خورتاب رۊسیه چپرˇ صارا و جه آفتوزردی خلیج لوتیا و کشور سوئد مره مرز دره.[۲]

یخبندانˇ زمات پسی ، اسکاندیناوی صارا ، یخ جه تشکیل بوبوسته بو. حدود دیوازده هیزار سال قبل اولی آدمانˇ جرگه ، کی شکارچی بید ، فنلاند مئن جا بیگیفتید و شگار امره گذران گودید. اَ مردوم خوشانه سامی دوخادید و اوشانه زوان ایتا خال جه فینو – اوگریک زوانˇ کوگا ، جه اورال – آلتایی زوان جرگه بوستی. حدود سال صد میلادی پپش ، ایتا جرگه ژرمنی یا هیندو و اۊرۊپایی مردوم کی اوشانه نام فین بو، بالتیک دریای دوارستید و فنلاند صارای وارد بوبوستید و سامی مردومان جای بیگیفتید و اوشانه وادار بوگودید کی کلسیایی مناطق ، کوچمال بوکونید. جغرز مردمان سامی و فین ، ایتا خال جه ژرمنی مردوم ، سوئد و دانمارک جه فنلاند مئن وارد بوبوستید.[۳]

فنلاندˇ تارئخ و دئبار نیشان دیهه کی اولی مردومˇ زندگی نیشانی هفت هیزار سال مسیحˇ پیش واگرده و ۲۵۰۰ سال مسیحˇ پیش ، فنلاندˇ بومیان ، کشاورزیˇ چم واموختیدید. هیزار و پانصد سال مسیحˇ پیش ، برنزˇ زمات و پانصد سال مسیحˇ پیش ، آهنˇ زمات فنلاند مئن شروع بوبوسته بو. فنلاند ایتا جه آخرین اۊرۊپایی کشوران بو کی مسیحیتˇ دین ورود بوگوده. سال ۱۱۲۵ میلادی ، فنلاند مئن اولین مسیحی مبلغان ، سوئد جه وارد بوبوستید. سال ۱۱۵۷ مئن سوئدیان ، به بهانه مسیحیتˇ تبلیغ گودن ، فنلاند صارای فتورکستید و فنلاندیان کی تا هسا پاگان بید و خوشانه خودایانه باور و ایمان دشتید ، سوئدیان جولو بجنگستید. سوئدیان و فنلاندیانˇ جنگ دراز بکشه کی آخر بسر سال ۱۲۴۹ مئن سوئدیان بتنستید فنلاندیان دشکن بدید و اوشانه صارای فوسینید و هتویی بو کی مسیحیت ، فنلاند میان پا سختا گوده و اشاعه بیگیفته. قرن چهاردهم میلادی مئن فنلاند به ایتا سوئدی اوستان تبدیل بوبوسته.هئلسينکي ، فنلاندˇ نیشتنگا سال ۱۵۵۰ بوجود بومو.[۴] هئلسينکي جغرز کی فنلاندˇ پاتخت و نیشتنگا ایسه ، پیله ترین و پورجمعیت ترین فنلاندˇ شهر هم ایسه کی حدود یک میلیون و چهارصد هیزار کس ، جمعیت دره.[۵]

اسپو ، حدود ۲۸۱ هیزار جمعیت امره ، فنلاندˇ دومین پیله شهر ایسه کی هئلسينکي کلانشهر مئن واقع بوببوسته. هئلسينکي و اسپو پسی ، فنلاندˇ سومین پیله شهر تامپره نام دره کی اونه جمعیت حدود ۲۳۸ هیزار کس ایسه. کل فنلاندˇ جمعیت ، پینج و نیم میلیون کس ایسه. کی ایتا جه کم جمعیت ترین کشوران ، اروپا مئن بشمار ایه. ویشتر فنلاندˇ جمعیت ، نسایی و نسا آفتوزردی مناطق مئن متمرکز بوبوسته.[۶]

فنلاند ، برخلاف سوئد ، دانمارک و نروژ هرگز ، عضو اسکاندیناوی ایقتصادی سازمان نوبوسته. اَ سازمان جه سال ۱۸۷۳ مئن تا اولی جهانی جنگ ، ایتا ایجایی نظام پولی بوجود باورده بو کی همه تانه اونه کشوران عضو ، جه ایتا واحد پولی مشترک بنام کرون ایستفاده گودید. اما فنلاند حاضر به ایله جار نوبوسته و خو سابقه واحد پولی کی مارککا نام دشتی کماکان حفظ بوگوده. سال ۱۹۹۹ مئن فنلاند به منطقه اقتصادی یورو ورود بوگوده و سال ۲۰۰۲ مئن ، بطور رسمی عضو اوروپا ایجایی سازمان بوبوسته. تا هسا فنلاند تنها کشور اسکاندیناوی صارا مئن ایسه کی یورو اونه رسمی پول ایسه.[۷]

زوان[دچينواچين]

کالوالا ، فنلاند حماسی شعران کی قرن نوزدهم مئن چاپ بوبوسته

فنلاندي زوؤنˇ ریشه و منشا ، فنلاندˇ مردوم نژاد امره ایتا نیه. زوان شناسان باور درید اَ زوانˇ مبدا، اورالی زوان ایسه کی هسا ترکیه جه شروع بوبوسته. اویه بو کی ایتا بخش جه اورالی زوانˇ مردمان جه اورالˇ کوهستان روسیه مئن دوارستید و فنلاند دورون وارد بوبوستید. هسا ، گاه گلف فنلاندی زوان میان اروالی زوانˇ واژگان قدمت چهارهزارساله مره وجود دره. جه قدیمی فنلاندی زوان هیچ نیشان و دس خط بجا نماسته. قدیمی ترین فنلاندی زوانˇ بینیوشته ، مربوط به قرن دوازدهم میلادی مئن ایسه کی نووگرود ، روسیه دورون واموجه بوبوسته. اَ بینیوشته ایتا دارˇ پوست رو ایسه کی اونه واگردان به فنلاندی مدرن چتین و دشوار ایسه. اَ نامفهموم بینیشوته بنظر آیه کی ایجور دعا بینیویشته یا ایجور طلسم ببه.[۸]

تا قرن نوزدهم مئن ، فنلاندی زوان ایتا وضعیت رسمی نشتی. سوئدی زوؤن ، مدارس ، دولتی سازمانان و فنلاندˇ ادبیات مئن استفاده بوستی. سال ۱۸۳۵ مئن ، اولین بار وستی ،کالوالا ، ایتا قدیمی و حماسی شعر منتشر بوبوسته. اَ شعر کی راوی فنلاندˇ داب و دئبار بو و جه فنلاندی اسطورهان و قهرمانان گب زئی. باعث بوبو کی ایتا ناسیونالیستی جنبش ، فنلاندˇ مردوم میان بوجود بایه. ایتا قرن پسی ، فنلاندی ، به عنوان رسمی زوان دوجین بوبوسته و فنلاندˇ دولتی و رسمی زوان بوبو. فنلاندˇ قانون اساسی مئن کی سال ۱۹۱۹ بینیویشته بوبوسته ، فنلاندی و سوئدی به عنوان ملی زوان تعیین بوبوسته.[۹]

فنلاندي زوؤن ایتا جه ۲۴ رسمی زوان اروپا ایجایی سازمان میان ایسه کی فقط پنج میلیون ماری زوان گب زن دره. هنه واستی شا گفتا کوچی ترین گب زن جرگه ، اَ سازمان مئن ایسه. فنلاندی زوان نود درصد مردومˇ فنلاند ماری زوان ایسه. باخی کارلیا صارا روسیه مئن ، سوئد و نروژ کلسیا میان رواج دره. ایته کوچی اقلیت جه موهاجرت و کوچمال بوگوده فنلاندیان ، آمریکا و کانادا مئن وجود درید کی اَ زوان مره گب زنید.[۱۰]

دئبار[دچينواچين]

ایتا فنلاندی قدیمی کومه کی اونه قدمت واگرده به آهن زمات مئن

حدود ۸۸۰۰ سال مسیحˇ پیش ، فنلاند مئن اولین آثار تمدن و نشانه زندگی وجود دشتی. فنلاندˇ قدیمی و اولین شهر تورکو (معنی بازارجیگا) بو. قدیمی ترین بینویشته کی فنلاندˇ نام اونه مئن بومو دره قرن دیوازدهم میلادی مئن ایسه. اَ زمات مئن ، کلیسای روم به بهانه ترویج مسیحیت ، ایتا جنگ صلیبی فنلاند مئن آغاز بوگوده. سوئد ایتا دروازه بو کی مسیحیت ، فنلاند دورون ورود بوگوده بو. ابتدا پاپˇ فرمان امره ، سوئدی بازارمجان و تاجران ، فنلاند مئن مسیحیت تبلیغ گودید و بعد سوئدی جنگجویان ، علیه فنلاندیان کی تا هسا مسیحی نوبوسته بید و خوشانه پئری دین باور دَشتید بجنگستید. کلیسای ارتودوکس نی ، بیکار نوبوسته. جه نووگورود ، روسیه مئن ، ارتودوکسˇ کشیشان مسیحیت تبلیغ گودید. هنه وستی بو کی سوئدیان و روسان مئن رقابت و دشمنی بوجود بومو کی آخربسر اوشانه مئن جنگ بیگیفته. تا سال ۱۳۲۳ میلادی مئن ، پیمان نوتبورک دورون ، دو کشور سازش بوگودید و روسیه و سوئدˇ جنگ پایان بیگیفته. دو کشور نفوذ و فعالیت وستی باعث بوبوسته کی فنلاندˇ خورتاب مئن آیین ارتودوکس و فنلاندˇ آفتوزردی مئن کاتولیک مسیحی رواج بیگیره. اما سوئدˇ نفوذ پور تر بو و هنه وستی تا پانصد سال سوئدˇ قوت و قودرت فنلاند مئن ادامه دشتی. ناپلئونی زمات جنگ مئن ، فرانسه و روسیه ایله جار بوگودید و خواستید بریتانیا نفوذ و قودرت جولوی بیگیرید ، هنه وستی توافق بوگودید کی فنلاند ، روسیه دس دکفه. هنه وستی بو کی سال ۱۸۰۹ روسیه مایه دار فنلاند ˇصارای فوسینه و جه او زمات بو کی فنلاند به ایتا بخش جه روسیه امپراتوری بنام فنلاندˇ دوکنشین تبدیل بوبوسته. اَ ایتفاق باعث بوبو کی فنلاندیانˇ گولاز خدشه وارد ببه و سرآغاز ایتا جنبش ناسیونالیستی ، فنلاندˇ آزاتی و استقلال ببه. ایپچه بعد کی دوارسته ، تزار ، روسیه امپراتور قوبیل بوگوده کی فنلاند ایتا محلی شورا بداره و هتویی ببوسته کی بصورت ایتا دولت خودمختار و نیمه مستقل در بومو و فنلاندی زوان بعنوان دولتˇ رسمی زوان دوجین بوبوسته. اَ زمات میان بو کی فنلاندی زوان اهمیت پیدا بوگوده و مورد توجه قرار بیگیفته و باعث بوبو کی فنلاندیان ، هویت ملی احساس بوکونید. سال ۱۸۳۵ میلادی میان ، مجموعه فنلاندˇ حماسی شعران بنام کالوالا کیتاب به حق و سای الیاس لونروت چاپ بوبوسته. کالوالا کیتاب ، مجموعه فنلاندˇ فولکلور و عامیانه داب و دئبار جه قدیمی زمات مئن بو. کالوالا پور مورد توجه مردوم قرار بیگیفته و باعث بوبو کی فنلاندˇ هویت پیله تر ببه. اَ کیتاب ، باخی اوروپایی کشوران مئن چاپ بوبو کی باعث بوبوسته فنلاندˇ داب و زوان بعنوان ایتا کوچی کشور شناخته ببه. [۱۱]

ژنرال مانرهام و سیفیده فنلاندیانˇ رژهˇ مراسم مئن - داخلی جنگˇ پیروزی وستی

فنلاند ششم دسامبر سال ۱۹۱۷ ، روسیه انقلابˇ پسی ، اعلام استقلال بوگوده. ماه دسامبر مئن ، لنین ، شوروی انقلابˇ رهبر ، فنلاند آزاتی به رسمیت بشناخته ولی اوشانه سیاسی روابط دشمنی و اختلاف امره بو. فرانسه ، آلمان و سوئد اولین کشورانی بید کی اَ تازه کشور به رسمیت بشناختید و خوشانه سیاسی روابط ، فنلاند مره سرا گیفتید. باوجود فنلاندˇ آزاتی ، شوروی نفوذ پور قوت دشتی. کمونیستان روسیه جه ، فنلاندی کمونیستان تشویق گودید کی فنلاند حکومت بدس باورید و ایتا کمونیستی حکومت سرپا بدارید. شوروی یاور و تشویق امره ، فنلاندی کمونیستان ایتا نظامی جرگه و مایه دار چگودید و خوشانه نام سورخˇ فنلاندیان دوجین بوگودید. فنلاندی کمونیستان فعالیت ، همه تان ره خوشایند نوبو و اوشان پور موخالف دشتید. فنلاندیانی کی کومونیستان مره موخالف بید به اصطلاح سیفید فنلاندی دوخادید کی اوشانه رهبر و سرکرده ژنرال مانرهایم بو کی فنلاندی میهن دوستان و سرمایه داران اونه امره ایله جار بوگودید . هتویی بو کی فنلاند دوخاله بوبوسته و هر دسته سعی گودی فنلاند مئن قودرت بدس باوره. آخربسر جنگ داخلی ، فنلاند مئن سال 1918 میلادی آغاز بوبوسته کی جه یک طرف سورخˇ فنلاندیان بید کی شوروی اوشانه یاور بو و سیفید فنلادیان مره جنگستنده بید. باخی اروپایی کشوران و آمریکا کی موخالف شوروی نفوذ بید ، سیفیده فنلاندیان هواخواه بوبوستید. هتویی بوبوستکه فنلاندˇ داخلی جنگ چتین بوبو و درازا بیگیفته کی جه ماه ژانویه تا ماه می ۱۹۱۸ ، سی هیزار فنلاندی کوشته بوبوستید. آخربسر سیفیده فنلاندیان بِتنستید ایتا روج مئن ، جنگ دورون پیروز ببید کی ، سورخˇ فنلاندیان اَ دشکن خوردن پسی ، ده اوشانه زور دشکسته و قودرت فوگوردسته. و هتویی سیفیده فنلاندیان بتنستید کی پیروز جنگ ببید و فنلاندˇ جومهوری سال ۱۹۱۹ میلادی مئن پا بیگیفته. فنلاندˇ پارلمان مئن کی ادوسکونتا (فنلاندی زوان:Eduskunta ) نام دشتی ، دیویست عضو امره بو کی مردومˇ نمایندگان، ایتا دوره چهار ساله دورون ، مردوم رای امره دوجین بوستید. فنلاندˇ دادگاه عالی ، کورکئن اویکئوس (فنلاندی زوان: Korkein Oikeus) ، کشورˇ قوه قضاییه ریاست بو کی دادگاهˇ قاضیان ، رئیس جومهور فرمان امره دوجین بوستید.

ایتا فنلاندی خلابر و کلسیا گوزن ، فنلاند و شوروی جنگ زمات مئن

زمستان سال ۱۹۳۹ ، شوروی مایه دار ، فنلاند صارای فوتورکسته. شوروی – فنلاندˇ جنگ چون زمستان مئن آغازا بوسته بو ، زمستانˇ جنگ آوازه بیگیفته. فنلاندیان اَ جنگ مئن شوروی جولو، جه خوشانه صارا و کشور خوروم دفاع بوگودید و بتنستید کی شوروی مایه دار دشکن بیدید. هنه وستی اوشان بعنوان ایتا کوچی کشور شناخته بوبوستید کی بتنستید جنگ مئن ، ایتا پیله کشور و ایتا ابر قودرت دشکن بیدید و مورد احترام جهانیان قرار بیگیرید. سال ۱۹۴۰ مئن ، فنلاند ، آلمان امره ضد شوروی ، سیاسی ایله جار بوگوده و قرارداد دفاعی بینیوشته. باخی مورخان و دئبار بینیوشته کسان باور درید کی فنلاند تنها کشوری بو دومی جهانی جنگ مئن جه هر دو سمت امره بجنگسته. آلمان و شوروی جنگ کی شروع بوبوسته ، فنلادیان ، آلمان نازی امره ایله جار بوگودید و شوری امره بجنگستید. اما سال ۱۹۴۴ مئن ، وختی آلمانˇ مایه دار دشکن بوخورده و اوشانه مایه دار ، روسیه صارا جه پس بینیشته ، فنلاند شوروی امره صلح بوگوده و شوروی باخی جه فنلاندˇ صارای جیگفته. اما فنلاندˇ استقلال و اصلی صارا بمانسته. سال ۱۹۴۵ مئن ، فنلاند - شوری آتش بس پسی ، فنلادیان ، آلمان امره وارد جنگ بوبوستید.[۱۲] سال ۱۹۴۸ میلادی مئن ، فنلاند و شوری هنده ایتا سیاسی قرارداد امضا بوگودید و متعهد بوبوستید ، جنگ زمات مئن همدیگر یاور ببید. سردˇ جنگ زمات مئن ، فنلاند ویشتر تحت نفوذ شوروی قودرت بو. فنلاندی سیاسی مرداکان جه ترس شوروی ، واهمه دشتید کی آمریکا و باخی اوروپایی کشوران امره پیله روابط بدارید. سال ۱۹۵۲ مئن ، فنلاند موفق بوبوسته ، اولمپیکˇ بازیان میزبانی بدس باوره و اَ بازیان میزبانی امره دونیا میان آوازه بیگفته.[۱۳]

ایقتصاد[دچينواچين]

دهه ۱۹۸۰ مئن، فنلاندˇ ایقتصاد رشد بوگوده و اونه میانگینˇ نرخ بیکاری نسبت به باخی اروپایی کشوران بجیرتر بو. اَ زمات مئن ، دولت تصمیم بیگیفته بازار مئن کم تر دخالت بوکونه. هنه وستی بو کی بازار سرمایه پیله تر بوبوسته و فنلاندˇ ایقتصاد رشد بوگوده. اوایل ده هشتاد میلادی بو کی اولین خارجی بانکان فنلاند مئن مجوز فعالیت بیگیفتید. شؤروي بعنوان ایتا جه اصلی ترین فنلاندˇ تجاری شریکان وختی اونه قودرت فوگوردسته. فنلاندˇ ایقتصاد اورشین بوبوسته و ایتا زمات جه ایقتصادی رکود و فوگوردستن سرمایه آغازا بوسته. نظام بانکی و پولی بحران مئن ، فنلاندˇ ایقتصاد وضعیت چتین بو. فنلاندˇ صنعت ، بانکداری دورون ، هر سه نفر ، ایتا کس خو کاره جه دس بدا.[۱۴]

فنلاندˇ بدهی اوایل دهه نود میلادی مئن ، بعد شوروی فوگوردستن بوجور بوشو. اَ زمات مئن دولت تصمیم بیگیفته تازه تجاری شریکان ، اروپایی کشوران مئن واموجه. ژانویه ۱۹۹۹ مئن ، اوروپایئن ایتا تازه نظام پولی چگودید و خوشانه تازه واحد پولی یورو نام بنائید و یازده ته اروپایی کشور ، اَ پوله جه ایستفاده بوگودید. اسکاندیناوی کشوران ، جغزر فنلاند حاضر نوبوستید خوشانه قدیمی پولˇ واحد دیمه بنید و یورو جه استفاده بوکونید. سالان ۱۹۹۱ تا ۹۳ مئن، فنلاندˇ پولˇ ارزش کی مارکای نام دشتی ، چهل درصد بیجیر بومو. فنلاند تنها کشور اسکاندیناوی مئن بو کی حاضر بوبوسته خو قدمی پول دیمه بنا و بعد عضویت اوروپا ایجایی سازمان مئن ، یورو فنلاند اصلی واحد پول بوبوسته. هسا ، فنلاند پیله ترن تجاری شریکان ، آلمان ، سوئد و رۊسیه ایسید.[۱۵]


سربس[دچينواچين]