فنلاند

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فنلاندˇ پرچم
فنلاند، اۊرۊپا نقشه ميئن

فنلاندˇ جۊمۊري کشوري ايسه اسکانديناوي ميئن گه ۵/۴ ميليۊن جمعيت دأنه ؤ اينˇ پايتخت'ن هئلسينکي ايسه. فنلاندˇ مالي واحد يؤرؤ ايسه. دۊته زوؤن اي کشورˇ ميئن رسميت دأنن يته فنلاندي يته'ن سۊئدي. ۷۸ درصدˇ فنلاندˇ جمعيت پيرؤىˇ آئينˇ لۊتريسم، مسيحيتˇ جي ايسن ؤ ۲۰ درصد'ن مذهبي ندأنن. [۱] فنلاند اسکاندیناوی صارا میان جابیگیفته دره. اونه آب و هوا سرد و خشن ایسه. دو سوم فنلاندˇ صارای دامون جه تشکیل بوبوسته و بیشترین مقدار مساحت جنگل ، اروپایی کشوران مئن دره. فنلاند جاجیگاه جوری ایسه کی خورتاب و آفتاوزردی اوروپا قارهˇ مرز بنام ایسه. جه خورتاب رۊسیه چپرˇ صارا و جه آفتوزردی خلیج لوتیا و کشور سوئد مره مرز دره.[۲]

یخبندانˇ زمات پسی ، اسکاندیناوی صارا ، یخ جه تشکیل بوبوسته بو. حدود دیوازده هیزار سال قبل اولی آدمانˇ جرگه ، کی شکارچی بید ، فنلاند مئن جا بیگیفتید و شگار امره گذران گودید. اَ مردوم خوشانه سامی دوخادید و اوشانه زوان ایتا خال جه فینو – اوگریک زوانˇ کوگا ، جه اورال – آلتایی زوان جرگه بوستی. حدود سال صد میلادی پپش ، ایتا جرگه ژرمنی یا هیندو و اۊرۊپایی مردوم کی اوشانه نام فین بو، بالتیک دریای دوارستید و فنلاند صارای وارد بوبوستید و سامی مردومان جای بیگیفتید و اوشانه وادار بوگودید کی کلسیایی مناطق ، کوچمال بوکونید. جغرز مردمان سامی و فین ، ایتا خال جه ژرمنی مردوم ، سوئد و دانمارک جه فنلاند مئن وارد بوبوستید.[۳]

فنلاندˇ تارئخ و دئبار نیشان دیهه کی اولی مردومˇ زندگی نیشانی هفت هیزار سال مسیحˇ پیش واگرده و ۲۵۰۰ سال مسیحˇ پیش ، فنلاندˇ بومیان ، کشاورزیˇ چم واموختیدید. هیزار و پانصد سال مسیحˇ پیش ، برنزˇ زمات و پانصد سال مسیحˇ پیش ، آهنˇ زمات فنلاند مئن شروع بوبوسته بو. فنلاند ایتا جه آخرین اۊرۊپایی کشوران بو کی مسیحیتˇ دین ورود بوگوده. سال ۱۱۲۵ میلادی ، فنلاند مئن اولین مسیحی مبلغان ، سوئد جه وارد بوبوستید. سال ۱۱۵۷ مئن سوئدیان ، به بهانه مسیحیتˇ تبلیغ گودن ، فنلاند صارای فتورکستید و فنلاندیان کی تا هسا پاگان بید و خوشانه خودایانه باور و ایمان دشتید ، سوئدیان جولو بجنگستید. سوئدیان و فنلاندیانˇ جنگ دراز بکشه کی آخر بسر سال ۱۲۴۹ مئن سوئدیان بتنستید فنلاندیان دشکن بدید و اوشانه صارای فوسینید و هتویی بو کی مسیحیت ، فنلاند میان پا سختا گوده و اشاعه بیگیفته. قرن چهاردهم میلادی مئن فنلاند به ایتا سوئدی اوستان تبدیل بوبوسته.هئلسينکي ، فنلاندˇ نیشتنگا سال ۱۵۵۰ بوجود بومو.[۴] هئلسينکي جغرز کی فنلاندˇ پاتخت و نیشتنگا ایسه ، پیله ترین و پورجمعیت ترین فنلاندˇ شهر هم ایسه کی حدود یک میلیون و چهارصد هیزار کس ، جمعیت دره.[۵]

اسپو ، حدود ۲۸۱ هیزار جمعیت امره ، فنلاندˇ دومین پیله شهر ایسه کی هئلسينکي کلانشهر مئن واقع بوببوسته. هئلسينکي و اسپو پسی ، فنلاندˇ سومین پیله شهر تامپره نام دره کی اونه جمعیت حدود ۲۳۸ هیزار کس ایسه. کل فنلاندˇ جمعیت ، پینج و نیم میلیون کس ایسه. کی ایتا جه کم جمعیت ترین کشوران ، اروپا مئن بشمار ایه. ویشتر فنلاندˇ جمعیت ، نسایی و نسا آفتوزردی مناطق مئن متمرکز بوبوسته.[۶]

فنلاند ، برخلاف سوئد ، دانمارک و نروژ هرگز ، عضو اسکاندیناوی ایقتصادی سازمان نوبوسته. اَ سازمان جه سال ۱۸۷۳ مئن تا اولی جهانی جنگ ، ایتا ایجایی نظام پولی بوجود باورده بو کی همه تانه اونه کشوران عضو ، جه ایتا واحد پولی مشترک بنام کرون ایستفاده گودید. اما فنلاند حاضر به ایله جار نوبوسته و خو سابقه واحد پولی کی مارککا نام دشتی کماکان حفظ بوگوده. سال ۱۹۹۹ مئن فنلاند به منطقه اقتصادی یورو ورود بوگوده و سال ۲۰۰۲ مئن ، بطور رسمی عضو اوروپا ایجایی سازمان بوبوسته. تا هسا فنلاند تنها کشور اسکاندیناوی صارا مئن ایسه کی یورو اونه رسمی پول ایسه.[۷]

زوان[دچينواچين]

کالوالا ، فنلاند حماسی شعران کی قرن نوزدهم مئن چاپ بوبوسته

فنلاندي زوؤنˇ ریشه و منشا ، فنلاندˇ مردوم نژاد امره ایتا نیه. زوان شناسان باور درید اَ زوانˇ مبدا، اورالی زوان ایسه کی هسا ترکیه جه شروع بوبوسته. اویه بو کی ایتا بخش جه اورالی زوانˇ مردمان جه اورالˇ کوهستان روسیه مئن دوارستید و فنلاند دورون وارد بوبوستید. هسا ، گاه گلف فنلاندی زوان میان اروالی زوانˇ واژگان قدمت چهارهزارساله مره وجود دره. جه قدیمی فنلاندی زوان هیچ نیشان و دس خط بجا نماسته. قدیمی ترین فنلاندی زوانˇ بینیوشته ، مربوط به قرن دوازدهم میلادی مئن ایسه کی نووگرود ، روسیه دورون واموجه بوبوسته. اَ بینیوشته ایتا دارˇ پوست رو ایسه کی اونه واگردان به فنلاندی مدرن چتین و دشوار ایسه. اَ نامفهموم بینیشوته بنظر آیه کی ایجور دعا بینیویشته یا ایجور طلسم ببه.[۸]

تا قرن نوزدهم مئن ، فنلاندی زوان ایتا وضعیت رسمی نشتی. سوئدی زوؤن ، مدارس ، دولتی سازمانان و فنلاندˇ ادبیات مئن استفاده بوستی. سال ۱۸۳۵ مئن ، اولین بار وستی ،کالوالا ، ایتا قدیمی و حماسی شعر منتشر بوبوسته. اَ شعر کی راوی فنلاندˇ داب و دئبار بو و جه فنلاندی اسطورهان و قهرمانان گب زئی. باعث بوبو کی ایتا ناسیونالیستی جنبش ، فنلاندˇ مردوم میان بوجود بایه. ایتا قرن پسی ، فنلاندی ، به عنوان رسمی زوان دوجین بوبوسته و فنلاندˇ دولتی و رسمی زوان بوبو. فنلاندˇ قانون اساسی مئن کی سال ۱۹۱۹ بینیویشته بوبوسته ، فنلاندی و سوئدی به عنوان ملی زوان تعیین بوبوسته.[۹]

فنلاندي زوؤن ایتا جه ۲۴ رسمی زوان اروپا ایجایی سازمان میان ایسه کی فقط پنج میلیون ماری زوان گب زن دره. هنه واستی شا گفتا کوچی ترین گب زن جرگه ، اَ سازمان مئن ایسه. فنلاندی زوان نود درصد مردومˇ فنلاند ماری زوان ایسه. باخی کارلیا صارا روسیه مئن ، سوئد و نروژ کلسیا میان رواج دره. ایته کوچی اقلیت جه موهاجرت و کوچمال بوگوده فنلاندیان ، آمریکا و کانادا مئن وجود درید کی اَ زوان مره گب زنید.[۱۰]

دئبار[دچينواچين]

ایتا فنلاندی قدیمی کومه کی اونه قدمت واگرده به آهن زمات مئن

حدود ۸۸۰۰ سال مسیحˇ پیش ، فنلاند مئن اولین آثار تمدن و نشانه زندگی وجود دشتی. فنلاندˇ قدیمی و اولین شهر تورکو (معنی بازارجیگا) بو. قدیمی ترین بینویشته کی فنلاندˇ نام اونه مئن بومو دره قرن دیوازدهم میلادی مئن ایسه. اَ زمات مئن ، کلیسای روم به بهانه ترویج مسیحیت ، ایتا جنگ صلیبی فنلاند مئن آغاز بوگوده. سوئد ایتا دروازه بو کی مسیحیت ، فنلاند دورون ورود بوگوده بو. ابتدا پاپˇ فرمان امره ، سوئدی بازارمجان و تاجران ، فنلاند مئن مسیحیت تبلیغ گودید و بعد سوئدی جنگجویان ، علیه فنلاندیان کی تا هسا مسیحی نوبوسته بید و خوشانه پئری دین باور دَشتید بجنگستید. کلیسای ارتودوکس نی ، بیکار نوبوسته. جه نووگورود ، روسیه مئن ، ارتودوکسˇ کشیشان مسیحیت تبلیغ گودید. هنه وستی بو کی سوئدیان و روسان مئن رقابت و دشمنی بوجود بومو کی آخربسر اوشانه مئن جنگ بیگیفته. تا سال ۱۳۲۳ میلادی مئن ، پیمان نوتبورک دورون ، دو کشور سازش بوگودید و روسیه و سوئدˇ جنگ پایان بیگیفته. دو کشور نفوذ و فعالیت وستی باعث بوبوسته کی فنلاندˇ خورتاب مئن آیین ارتودوکس و فنلاندˇ آفتوزردی مئن کاتولیک مسیحی رواج بیگیره. اما سوئدˇ نفوذ پور تر بو و هنه وستی تا پانصد سال سوئدˇ قوت و قودرت فنلاند مئن ادامه دشتی.[۱۱]

ایقتصاد[دچينواچين]

دهه ۱۹۸۰ مئن، فنلاندˇ ایقتصاد رشد بوگوده و اونه میانگینˇ نرخ بیکاری نسبت به باخی اروپایی کشوران بجیرتر بو. اَ زمات مئن ، دولت تصمیم بیگیفته بازار مئن کم تر دخالت بوکونه. هنه وستی بو کی بازار سرمایه پیله تر بوبوسته و فنلاندˇ ایقتصاد رشد بوگوده. اوایل ده هشتاد میلادی بو کی اولین خارجی بانکان فنلاند مئن مجوز فعالیت بیگیفتید. شؤروي بعنوان ایتا جه اصلی ترین فنلاندˇ تجاری شریکان وختی اونه قودرت فوگوردسته. فنلاندˇ ایقتصاد اورشین بوبوسته و ایتا زمات جه ایقتصادی رکود و فوگوردستن سرمایه آغازا بوسته. نظام بانکی و پولی بحران مئن ، فنلاندˇ ایقتصاد وضعیت چتین بو. فنلاندˇ صنعت ، بانکداری دورون ، هر سه نفر ، ایتا کس خو کاره جه دس بدا.[۱۲]

فنلاندˇ بدهی اوایل دهه نود میلادی مئن ، بعد شوروی فوگوردستن بوجور بوشو. اَ زمات مئن دولت تصمیم بیگیفته تازه تجاری شریکان ، اروپایی کشوران مئن واموجه. ژانویه ۱۹۹۹ مئن ، اوروپایئن ایتا تازه نظام پولی چگودید و خوشانه تازه واحد پولی یورو نام بنائید و یازده ته اروپایی کشور ، اَ پوله جه ایستفاده بوگودید. اسکاندیناوی کشوران ، جغزر فنلاند حاضر نوبوستید خوشانه قدیمی پولˇ واحد دیمه بنید و یورو جه استفاده بوکونید. سالان ۱۹۹۱ تا ۹۳ مئن، فنلاندˇ پولˇ ارزش کی مارکای نام دشتی ، چهل درصد بیجیر بومو. فنلاند تنها کشور اسکاندیناوی مئن بو کی حاضر بوبوسته خو قدمی پول دیمه بنا و بعد عضویت اوروپا ایجایی سازمان مئن ، یورو فنلاند اصلی واحد پول بوبوسته. هسا ، فنلاند پیله ترن تجاری شریکان ، آلمان ، سوئد و رۊسیه ایسید.[۱۳]


سربس[دچينواچين]