پرش به محتوا

اورال – آلتایی زوان

Wikipedia جي

اورال – آلتایی زوان ایجور زوان جرگه ایسه کی جه دوخاله اورالیک زوان و آلتایی زوان تشکیل بوبوسته. بطوز کلی اورال – آلتایی زوانانˇ ریشه و بون قابل تشخیص و شناسایی نیه و نشأ گوفتن کی کویتأ زوانان شامل به و نظرات متفاوت وجود دأره. هنه شأ گوفتن کی اورال – آلتایی زوان ساختار و ویژگی ، به تۊرکی ، مؤغؤلی ، تنگؤزی زوانان واگرده و اوشانه ساختار جمله فاعل - مفعول - فعل شباهت دأره. بومی زوانان سیبری منطقه دورون نی جه اورال – آلتایی زوانˇ جرگه ایسه.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. Ural-Altaic languages