پرش به محتوا

آو

Wikipedia جي
ايته تۊکه آو
ايته قالب ىئخ کي جامد ٚ آو ايسه
أبر کي آو ٚ تقطير ٚ جه چأکۊده به

آو ىا اؤ ایته مایع ايسه کي حیات ٚ ره لازمه. مؤجۊدات اي مايع-أ وابسته ايسن کي اي مطلب اي ماده-یأ حياتي کۊنه. آو ايته معدني ترکيبه کي شفاف، بيمزه، بيبۊ ؤ تقريبا بيرنگ ايسه ؤ زيمي هيدرؤسفر ٚ أصلي پيله ماده ؤ مایعي ايسه کي همه‌ته زنده مؤجۊدان ٚ مئن دره.[۱] آو ٚ شيميايي فرمۊل H2O ايسه، یعني هرته آو ٚ مؤلکۊل، ايته اؤکسيژن ؤ دۊته هيدرؤژن دأره کي کؤوالانسي پىوندان ٚ أمرأ ايجايي متصل ايسد.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. {Cite web|title=Water Q&A: Why is water the "universal solvent"?|url=https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-qa-why-water-universal-solvent?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects%7Caccess-date=2021-01-15%7Cwebsite=www.usgs.gov}}
  2. {Cite web|date=2020-03-18|title=10.2: Hybrid Orbitals in Water|url=https://chem.libretexts.org/Courses/Pacific_Union_College/Quantum_Chemistry/10%3A_Bonding_in_Polyatomic_Molecules/10.02%3A_Hybrid_Orbitals_in_Water%7Caccess-date=2021-04-11%7Cwebsite=Chemistry LibreTexts|language=en}}