دانمارک

Wikipedia جي
دانمارکˇ بیدوق

دانمارک (دانمارکی: Danmark) ایتا اوروپایی کشورˇ نام ایسه کی اوروپا کلسیا مئن قرار دأره و سوئد أمره، بخش عمده جه ايسکانديناوي صارای تشکیل دیهه. دانمارک ایتا کشور شبه جزیره ای ایسه کی اونه ژوتلاند ( Jutland) دوخانید و حدود چهارصد تا جزیره نی ، دانمارکˇ صارا تشکیل بوبوسته. دانمارک پیله جزیره شیلاند (دانمارکی: Sjælland) نام کی بالتیکˇ دریا مئن قرار دأره و اونه مساحت ۴۶۸۵ کیلومتر موربع ایسه. دانمارکˇ پاتخت ، کؤپنهاگ نی ، أ جزیره مئن ایسه. دانمارک ایتا تارئخی کشور ایسه و پور قدمت و سابقه دأره. علی رغم أنکی دانمارک ایتا کوچی کشور اوروپا کلسیا مئن ایسه اما اوروپا تارئخ مئن پور تاثیر دأشتی. دانمارک محل اجتماع مردومان کوچ نشین و صارا مج بو. وایکینگˇ زمات مئن دانمارکیان پور فعالت دأشتید و موختلفه کشوران مئن تجارت و یا غارتگری گودید. قرون وسطی مئن بواسطه کالمارˇ ایجایی ایتا پیله امپراتوری بوبوسته. هسأ دانمارک ، اوروپا ایجایی سازمان و ناتو پیمان مئن عضو ایسه. دانمارک به ایتا کشور دومکراتیک و آزاتیخواه شناس ایسه و سطح رفاه و درآمد أ کشور مئن بوجور ایسه.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. Danmarkip Nâlagauvfia, Kingdom of Denmark