پرش به محتوا

خۊرخۊسي آذربایجان ٚ اۊستان

Wikipedia جي
خۊرخۊسي آذرباىجان
مرکزاۊرۊميه
پيلئکي۳۷,۴۳۷   کیلۊمتر مربع
جمعيت (۱۳۹۵)۳,۲۶۵,۲۱۹ نفر
جمعيت ٚ تراکؤم۸۷ نفر ايته کيلۊمتر مربع مئن
شأرستانان ٚ تعداد۱۹
زمات ٚ جيگاايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينویچ+۳:۳۰)
تاوسساني ساعت (دي‌اس‌تي)ايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينويچ+۴:۳۰)
وبجيگاخۊرخۊسي آذرباىجان ٚ اۊستانداري
ولي فقيه نماىندهسید مهدي قریشي
اۊستاندارمحمدصادق معتمديان
تلفؤن ٚ پيش شۊماره۰۴۴
خۊرخۊسي آذرباىجان
ایران

خۊرخۊسي آذرباىجان ايته جه ايران ٚ اۊستانان ايسه. أ اۊستان ٚ مرکز اۊرۊميه ايسه ؤ کلسيا جه آذرباىجان ٚ جؤمۊري ؤ تۊرکيه، خۊرخۊس ٚ جه تۊرکيه ؤ عراق، خۊرتاو ٚ جه خۊرتاوي آذرباىجان ٚ اۊستان ؤ زنجان ٚ اۊستان ؤ نسا جه کۊردستان ٚ اۊستان-أ فأرسه. أ اۊستان تنئا اۊستان ايران ٚ مئن ايسه کي تۊرکيه أمرأ سامانسر دأره. أ اۊستان ٚ پيلئکي ۳۷,۴۳۷ کيلۊمتر مربع ايسه ؤ ايران ٚ سيزدهؤمي پيله اۊستان محسۊب به ؤ ۲/۲۵ درصد جه ايران ٚ مساحت-أ تشکيل دهه. أ اۊستان ٚ جمعيت طبق ۱۳۹۵ سال ٚ سرايشماردن، ۳٬۲۶۵٬۲۱۹ نفر ايسه ؤ ۴٫۰۸ درصد جه ايران ٚ جمعیت اۊن ٚ مئن زيوده ؤ جمعيت ٚ نظر ٚ جه، ايران ٚ هشتؤمي اۊستان ايسه.

خۊرخۊسي آذرباىجان

شأرستانان[دچينواچين]

ارومیه ، اشنویه ، بوکان ، پیرانشهر ، تکاب ، چالدران ، خوی ، شاهین‌دژ ، ماکو ، مهاباد ، میاندوآب ، نقده

شأران[دچينواچين]

ارومیه،اشنویه،آواجیق ،ایواوغلی،باروق ، بازرگان،بوکان،پلدشت،پیرانشهر، تازه‌شهر،تکاب،چهاربرج،خوی،ربط، سردشت،سرو،سلماس،سیلوانه ،سیمینه، سیه‌چشمه،شاهین‌دژ،شوط،فیرورق،قره‌ضیاءالدین،قوشچی،کشاورز ،گردکشانه،ماکو، محمدیار،محمودآباد،مهاباد، میاندوآب ،میرآباد،نالوس،نقده،نوشین‌شهر.

دئني جيگایان[دچينواچين]

ارومیه دریاچه

ارومیه دریاچه، مارمیشو دریاچه، خوشاکو اسکی پیست، شیخ تپه پارک جنگلی، سه گنبد جیگا، مسجید جامع، مارسر گیز کلیسا، ننه مریم کلیسا، مطلب خان مسجید، شمس تبریزی مناره، دروازه سنگی، پورد قطور، سورپ کلیسا، بستام قلعه، ارومیه موزه.

جیر نیویس[دچينواچين]

آذربایجان غربی اوستانداری

گردشگری سایت

تاتايي‌ئن[دچينواچين]

باخي اطلاعات[دچينواچين]

آذربایجان غربی (اوستان)

آذربایجان غربی (اوستان)

مرکز ارومیه
شهرستانان

ارومیه | اشنویه | بوکان | پیرانشهر | تکاب | چالدران | خوی | سردشت | سلماس | شاهین‌دژ | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده

شهرون

ارومیه | اشنویه | آواجیق | ایواوغلی | باروق | بازرگان | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تازه ‌شهر | تکاب | چهاربرج | خوی | ربط | سردشت | سرو | سلماس | سیلوانه | سیمینه | سیه‌ چشمه | شاهین ‌دژ | شوط | فیرورق | قره‌ ضیاء الدین | قوشچی | کشاورز | گردکشانه | ماکو | محمدیار | محمودآباد | مهاباد | میاندوآب | میرآباد | نالوس | نقده | نوشین ‌شهر 

دئنی جیگان

شلماش آبشار  | خوی بازار  | قطور پل  | خوشاکو پیست اسکی  | حسنلو تپه  | تخت سلیمان | فرهاد دخمه سنگی  | ارومیه دریاچه  | بسطام دژ  | زرینه ‌رود سد  | سهولان غار  | فخریگاه غار  | فقرگاه | قره‌ کلیسا | باغچه‌ جوق کاخ و موزه  | کله‌ شین کتیبه  | ننه ‌مریم کلیسای  | بند گردشگاه  | سیر گردشگاه  | سردار مسجد  | ارومیه موزه  


ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد

سربس[دچينواچين]