تۊرکيه

Wikipedia جي
تورکیه بیدوق

تۊرکیه ایته کیشور آسیا مئن ایسه. این ٚ مردۊم استانبۊلي زوان ٚ أمرأ گب زنن. أ کيشور کۊشتای آسیا ؤ خاورمیانه مئن دره ؤ این ٚ پایتخت آنکارا ایسه.

سربس[دچينواچين]