پرش به محتوا

جرگه:وانيويسؤني که بۊشؤسۊبراز خأنن

Wikipedia جي

ايشؤن اۊ وانيويسؤني ايسن کي بۊشؤسۊبراز (تميزکاري) خأنن. ىعني ىا ايشؤنˇ گيلکي مؤشکل دأنه، ىا ويکيپديا وانيويس نيويشتنˇ دابدستۊره رعاىت نۊدن ىا ىکچي ايشؤنˇ مئن ائلخي ؤ بهم دکالسه'.

شمرأني تينين هرته وانيويسˇ مئن کي فکر کؤنين بۊشؤسۊبراز خأنه اي تگه بنين: {{بۊشؤسۊبراز}}

أگه هرته اي وانيويسؤنه بۊشؤسۊبراز بۊدين ؤ چاگۊدين ؤ شيمئه نظر اينه کي دئه بۊشؤسۊبراز نخأنه، اۊنˇ جؤرأجي، {{بۊشؤسۊبراز}} تگه ويگيرين.