فارس ٚ خليج

Wikipedia جي

خلیجˇ فارس (اينگيليسي مئن: Persian Gulf) ایتا دۊنىا قدیميترین خلیجان ایسه کي پیشتران اۊنا درىاىˇ پارس گۊفتیدی. ايران، امارات، قطر، بحرين، کویت، عراق ؤ عربستان، خلیجˇ فارسˇ أمرا آبي مرز دارن کي أ کشورانˇ میان ویشترین آبي مرزأ ايران داره.

طبق اۊن چي کي هئرؤدؤتˇ کتابˇ میان بینیویشته أ درىا نام نأنˇ تاريخ وگرده به اۊ زمت کيداریوش هخامشی أ درىاىا درىاىˇ پارس نام بنه.{سربس خأنه امما ندأنه!}

خلیجˇ فارسˇ سربسان[دچينواچين]

خلیج فارس ایتا جه مؤهمˇ سربسانه دۊنىا نفت ؤ گازˇ ميان. جغرزˇ نفت ؤ گاز، أنˇ مرواریدم جهانˇ میان معرۊفه.

خلیجˇ فارسˇ منظره'ن[دچينواچين]

هتو هم مناظر جذاب زیادی داره که از أن میان شه به سواحل مرجانی و یونانی کشتی که حدود 50 سال پیش، جزیره کیشا نزدیکی به گل بینیشست اشاره کودن.

خليجˇ فارس نام[دچينواچين]

تا حدود سال 1960 میلادی همه کشوران دونیا از جمله کشورای عربی أن خلیجا ، خلیج فارس(به عربی: الخلیج الفارس) گوفتید تا أن کي دهه شصتˇ میان جمال عبدالناصر (مصرˇ رئیس جؤمۊر) أنی واستی که محمدرضا شاه، عربان ؤ اسرائیلˇ جنگˇ میان، اسرائیلˇ جي حمایت بۊکۊد، پیشنهاد فده کي أنˇ جا پسي اعراب جه خلیج العربی به جایˇ خلیج فارسی استفاده بۊکۊنید.{سربس خأنه امما ندأنه!} در صۊرتي که تمامˇ نقشه یان تا اون سال از عبارت خلیج استفاده بوگوده بون.{سربس خأنه امما ندأنه!} هسا هم تمام زوانان ویکیپدیا میان به جز عربی ویکیپدیا از عبارت خلیج فارس یا خلیج ایران استفاده بوگودن. حتی مصری ویکیپدیا میانم از خلیج فارس استفاده بوبوسته. درتازه ترین نسخه از یونسکو کتابه میان عبارت خلیج اه ابراهه واسی درج بوگودید.{سربس خأنه امما ندأنه!} واو چیزی هم که در تمام شبکه هان معتبر جهان به کار گرفته به از جمله سی ان ان,عربی وانگلیسی بی بی سی,الجزیره,العربیه,فرانس24 هه عبارت خلیج ایسه.

بيريني خال[دچينواچين]