پرش به محتوا

لافند (لاخؤند)

Wikipedia جي


لافند ىا لاخؤند، بتؤسه الیافه جی ساتته بونه و امه کارؤنه مئن پور بکار شونه. لافند تینه جه مو، پشم، نایلون، کتان، کنف، پلی‌پروپیلن، فولاد و دیگر چیؤن بساتته ببی. ایجور لافند دأنیم کی کولوشه جی بساتته بنه کی برنج جومأکونی مئن، موشتأنه، اونه امره دودنن. ان مقاله یه مازیار بینویشته!!!!!!!

لافند (لاخؤند)