چلله شؤ

Wikipedia جي

شوی چله: شوی چله هم یکته از مراسیمونه کی از قدیم ندیم داب بو . از مغریب وقته روز سی ام آذر ماه ، شوی چله شروع بنه کی فرداش اول دی مایه یعنی شوی پیش از اولین روز زوموستونه به حیساب شوی چله گونن . شوی چله مردوم، آجیل و میوه و انار و هیندونه و شیرنی هینن مهمونی گینن و دوستون و آشنایونه دعوت کونن و نیشینن و تا پاسی از شو گب زینن و خنده و صحبت کونن .شوی چله هیندونه اگر سورخ و شیرین بوبون گونن آمد دانی و اون سال، سال پور برکتی ایسی . قدیمون داب بو شوی چله کدو کاکا و خاکردیبیج و دوشوبرنج چاکودن و توخمه هیندونه و خربزه و کدو کی تابوستونه خوشکه کودبون شوی چله ره ، بیشتن و ایشون آجیل شوی چله بو .