سیفتال

Wikipedia جي


سیفتال ىا گٚرزٚک (فارسي زوؤن أجي: زنبور) یِته حشره هیسه. دۊنىا مئن ويشتر جه بیش ۲۰٬۰۰۰ گونه سیفتال دَریم. سیفتالان گردهٔ گلانˇ جمع‌ کؤنن. اي حشره دۊنىا همه ته جا مئن بجز نسايي قطب یافت گوته شَنه.
سیفتال در حال حمل گرده
سیفتال در حال حمل گرده
آرایه شناسی[دچينواچين]

فرمانرو: جانوران

شاخه: بندپایان

رده: حشرات

راسته: پرده‌بالان

زیرراسته: باریک‌تنه‌داران

بالاخانواده: زنبورواران

سربس[دچينواچين]

  • Hymenoptera
  • Ingram, Jay The Barmaid's Brain, Aurum Press, 2001, pp. 91-92.