ملی ایله‌جار

Wikipedia جي


لینکؤن و جانسون تاتايی انتخابات تبليغات واستی

ملی ايله جار حزب (National Union Party) ايتا سياسی حزب بو آمریکا مئن . اَ حزب آمریکا داخلی جنگ مئن چكوده بوبوسته بو. و آبراهام لینکؤن و ايتا دموكرات بنام اندرو جانسون پيروزی انتخابات دورون و لغو برده داری واستی اَ حزبا پايه ريزی بوگوديد. و هتويی آمريكا رياست جوموری دوجين سال ١٨٦٤ مئن پيروز بوبوستيد. لينكولن ، جؤموری‌خا جرگه و دموکراتˇ جرگه مئن پور موخالف دَشتي . آمریکا داخلی جنگ مئن اَ دو حزب دوخاله بوبوسته بو. باخی دموكراتان كی اوشانه نام كاپرهدان (اينگليسی: Copperheads) بو پور لينكولن امره دوشمنی گوديد و موخالف جنگ بيد و جه اونه پيله موخالفان بيد. باخی راديكال جؤموری‌خاهان ايسابيد و آبراهام لینکؤن امره موخالفت گوديد و اوشانه گب هن بو كی وی بی كفايت ايسه و اونه وا ديمه نَهَن و ايتا نامزد دئه رياست جوموری واستی دوجين گودن.

لينكولن و باخی جؤموری‌خاهان كی اونه وفادار بيد. ايتا ايله جار بوگوديد بالتيمور ، مريلند مئن و باخی دموكراتان كی جنگ هواخواه بيد ، كاپرهدان جه سيوا بوبوستيد و تصميم بيگيفتيد ايتا تازه حزب چكونيد و برده داری آمريكا مئن ديمه بنيد و هنده آمريكا ايجايی واگردانيد. اوشان آبراهام لینکؤن رياست جوموری و اندرو جانسون اونه معاونت واستی دوجين بوگوديد. و بِتَنستيد دموكراتان دشكن بدئيد و انتخابات مئن پيروز بوبوستيد.[۱]سربس[دچينواچين]

  1. political party, United States