یامازاکی جنگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
یامازاکی جنگ
يامازاكی جنگ ايله جار - تویوتومی هیده یوشی‏ خو دوده‌ٰن امره
زمت دوم جولای 1582
جاجيگاه ستسو اوستان
نتیجه آكيچی ميتسوهيده بوكوشته بوبو - تویوتومی هیده یوشی‏ ژاپون مئن پيله چكنه بوبوسته
جنگˇ علت آكيچی ميتسوهيده كودتا- اؤدا نؤبوناگا كوشته بوستن
طرفون درگیر
ميتسوهيده مايه دار هيده يوشی كوگا
چكنه و سرکرده
آكيچی ميتسوهيده تویوتومی هیده یوشی‏
تلفات
پور ميدسوهيده خلابران كوشته بوبوستيد ايپچه

يامازاكی ( ژاپونی: 山崎の戦い – يامازاكی نو تاتاكائو) ايتا جنگ بو سال 1582 ژاپون مئن. بين تویوتومی هیده یوشی‏ و آكيچی ميتسوهيده. آكيچی ميتسوهيده اؤدا نؤبوناگا خلابر بو ، و ايتا كودتا مئن ، به نوبوناگا فوتوركسته و اونه كوشه و كيوتو تصرف بوگوده. ولی بعد سيزده روج كی دوراسته. تویوتومی هیده یوشی‏ ايتا دئه نوبوناگا خلابران بو ، يامازاكی صارا دورون ، ميتسوهيده امره بجنگسته و اونه بوكوشته. و هيده يوشی ، نوبوناگا جانشين بوبوسته.

قبل جنگ[دچينواچين]

وختی آكيچی ميتسوهيده ، ضد نوبوناگا كودتا بوگوده و اونه بوكوشته. تویوتومی هیده یوشی‏ ، موری كوگا امره كرا جنگستی. ميتسوهيده وختی نوبوناگايه كوشه. چندتا قاصد، موری كوگا ورجا اوسی بوگوده و اوشانه جه بخواسته همديگر امره ضد هيده يوشی ايله جار بوكونيد. ولی هيده يوشی خلابران بِتَنستيد قاصدان اويرا كونيد. و هيده يوشی بفهمسته كی اونه چكنه ، يعنی نوبوناگا كوشته بوبوسته و ميتسوهيده اونه جانشين بوبوسته. و هسه خوايه بعد نوبوناگا اونم بوكشه . هيده يوشی واناشته كی موری كوگا اَ موضوعه آگاه بِبه. و اوشانه امره صلح بوگوده و توند و چسب خو حشر و مايه دار امره سمت ميتسوهيده بوشو. هيده يوشی جنگ واستی شتاب دشتی و پور تسكه ديل بو. وی خو رستران پور سختی بدأ. و هر روج مئن سی تا چهل كيلومتر راشی سر دوارستيد.

يامازاكی سنگ بنيويشته

ميتسوهيده يامازاكی صارا مئن، دوتا قلا داشتی و اونه خلابران هيده يوشی فوتورك رافا ايسا بيد. ميتسوهيده حشرومايه دار ، دوشمن امره تناسب نَشتی و كوچی تر بو. وی پور تلاش بوگوده مردوم ديلا بدس باوره تا اونه هواخواه بئبيد. تا خو خلابران پورتر و خو حشر و مايه دار پيله تر بوكونه. دو هفته جه ميتسوهيده خيانت ندوارسته بو كی تویوتومی هیده یوشی‏ خوره به يامازاكی فأرسه و ميتسوهيده مزربانان فوتوركسته. ميتسوهيده كله بست ، بين روخان و كول ورجا بو و هيده يوشی پيشروی جولو بنه بر بوگوده. هيدهيوشی خو كله بست َ يامازاكی حومه ايتا گومار جا كی اونه ( تننوزان ) دوخاديد چكوده. كی كيوتو تصرف و دَشتن واستی ايتا آچچار (كليد) بو. هيده يوشی خو دوده (سردار) بنام ناكاگاوا كيوهيده تأمين امنيت صارا مئن اوسی بوگوده . و هيده يوشی خو پيله حشرومايه دار بخش امره يامازاكی بوشو و اونه خلابران كول جور جما بوستيد. كی هيده يوشی واستی ايتا مزيت بو.

ميتسوهيده خو حشرومايه دار امره ايتا كوچی روخان پوشت ايسا بو كی اَ روخان ˇ نام ( اينميوجی گاوا ) بو. ميتسوهيده جاجيگاه دفاع گودن واستی پور خوجير بو. اؤ شبه مئن هيده يوشی چندتا نينجا اوسی بوگوده بو ، ميتسوهيده كله بست ورجا و اوشانه چادران و خيمه بل تاوديد و هتويی ميتسوهيده خلابرانا دَپركانه و گيجا گوديد.

كله گيفتن[دچينواچين]

صوبه سر، اصلی كله گيفتن آغازا بوسته و هيده يوشی خلابران ، ميتسوهيده كله بستَ ( اينميوجی گاوا ) روخان سر فوتوركستيد. و دوشمن خلابران روخان سر كرا دوارستيد تا ايتا گومار دامون بنام( تننوزان ) خوشانه جيگا بديد. ولی هيده يوشی خلابران ، شمخال توفنگ امره اوشانه فوداشتيد، ميتسوهيده خلابران پس بينيشديد. وختی هيده يوشی اوشانه جيويشتنه فاندرسته ، اونه ديل پور قورص بوبوسته كي خو حشرومايه دارˇ راست ˇ جناح امره ، روخان سر دواره و ميتسوهيده حشرومايه دارˇ خط مقدمه فوتوركه. وختی پيشروی بوگوديد ، حشرومايه دارˇ چپ ˇ جناح اوشانه مولحق بوبوستيد. پور ميتسوهيده خلابران جنگ جه جيويشتيد. فقط دويست كس ميتسوهيده امره بماستيد و اوشان هيده يوشی پيله حشرومايه دار فوتورك سر كوشته بوبوستيد.

يامازاكی صارا

ميتسوهيده خلابران دَپرك امره جنگ مئن جيويشتيد و خبرا گيفتيد كی هيده يوشی خلابران اوشانه دونبال سر كرا آييد. ميتسوهيده خو خلابران جه پور تر جيويشته و بوشو شهر اوگوروسو. اويه اويرا بوسته و هويه چندتا دوزد اونه بوكوشتيد. ولی هتويی چو دكفته كی ايتا دهاتی مرداك ، ناكامورا نام خو باميو پيشدار امره اونه بوكوشته. ولی هنده چو دَكفته كی ميتسوهيده كوشته نوبوسته و ايتا دئه تازه زندگی مئن راهب بوبوسته و جوخوس جوخوسی (دَخوسی) زندگی بوگوده.

تویوتومی هیده یوشی‏ اَ پيروزی امره بِتنسته ايتا سردی مَنستن سياست مئن بوجور بشه و نؤبوناگا جا سر بنيشته و اونه صارای تصرف و بازون ژاپون تمام فتح بوكونه.