کارگير:AminSanaei/پۊرکارأگير قالبؤن

Wikipedia جي

{{کار}}{{پأچ}}


{{بیطرفی}}


{{سربس}}
{سربس خأنه امما ندأنه!}


{{بیسربس}}


{{بۊشؤسۊبراز}}


{{ویکیپدیا سیاست}}


{{وابين بۊشؤسۊبراز}}