هادی هدی

Wikipedia جي
  • هادی هدی
  • آزادی طلب ˇ قاضی

هادی هدی اونه یاد همیشکˇره زنده بمانه، سال 1309 ش رشتˇ جه بودونیا بامو. هطو کی خو ابتدایی یأ تومامه~ کود، مملکتˇ مئن دورشین وارشین را دکفت او موردومˇ زیندیگی جه سر او سامان دکفت. دورشین وارشین به أ دلیل بو کی دومی جنگ ˇ جهانی ایرانأ فارسه بو.

أ میانه هدی تصمیم بیگیفت بشه علومˇ دینی یأ تعلیم بیدینه. أ طو ببست کی هدی رشتˇجه دو سال، مدرسه مهدویه میان علومˇ دینی بخواند.

او سالانی کی رضاخان ایسه~ بو زناکانأ وانشته چادور بنهد او هیچ کس نتانسته تعزیه او سینه زنی را تاواده ولی هسا کی متفقین ایرانأ ایشغاله کوده بود او رضاخان بوشه~ بو همه~ چی واگردسته بو. ده مذهبی مراسیمان موردومه جه رسم ببسته بو. أن نیشان دیهه کی زورˇ مره نشه~ موردوم ˇ اعتقاداتأ اوشانه جه جیگیفتن. اگر ام بخئد زورˇمره ای نفرˇ عقیدئأ اونه جه فگیرد یا اونه دیلˇ میان ایته عقیدهˇجدیدأ تاوادد، بالعکس نتیجه دهه~ . هطو کی وختی رضاشا حکومتˇجه کینار بشو، دوارده دینی مدرسئان وازه~ بستد او روضه خوانی او تعزیه گردانی سابقˇ مانستان رونق بیگیفت.

هادی هدی خو تحصیلˇ سالانˇ میان مدرسهˇدینی جه خب اوستادانی جه تعلیم بدی کی جه اوشان شه~ آیت الله شیخ علی علم الهدی جه نام بوردن. آیت الله علم الهدی جه میرزا کوچی خان یاران بو. هادی هدی دو سال مقدماتأ مدرسهˇدینی میان یاد بیگیفت ولی بازون اونه دیل بیگیفت جدیدˇ مدرسانأ واگرده~ . هادی هدی پئر ام ایته معتقد او مؤمن ˇ روحانی بو. هادی هدی پئر اونه بوگفت: تحصیلاتˇدینی ایته کارˇموقدس او مووارکی ایسه ولی جه نظرˇمعیشت خائلی سختی دره او هر کی أ سختیانأ نتانه تحمول بوکونه. هنه واستی من تره موجبور نوکونم تو تره موختاری... أطو بو کی هادی واگردست بشو دبیرستان. هادی بشو به دبیرستانˇقاآنی (رشتˇجه) او بازون دانشگاه تئرانˇ میان حقوق بخواند او قاضی ببست.

هادی خو کارˇمیان خیلی خب پیشرفت بوکود او همه آمئده~ تا اونه جه درس یاد بیگیرد. اواخرˇ خو دورانˇ دبیرستان هادی هدی حزبˇایرانˇمیان عضوأ بست او أ حزب ˇ میان خائلی فعالیت بوکود. صنعتˇنفتˇ ملی بستنˇ زمات هادی هدی خائلی موشارکت دشته او رشتˇ موخابراتˇ ساختمانˇبالکونˇ جؤر کلی سوخنرانی بوکود.

هادی سیاسی فعالیتان تا اونه قاضی بستن ˇ موقع ویشتر دوام نوکود چون طبق قانون هون قانونی کی دوکتور مصدقˇ پیشنهادˇمره به تصویب برسه بو، قاضیان حق نشتد احزابˇسیاسی میان عضوه~ بئد. 28 موردادˇ کودتا پسی، نظامیان هادیأ بیگیفتد او چن روز اونه زیندانی بوکودد.

هادی گاگلف مجلاتˇحقوقی ره مطلب اوسه~ کوده. گیلانˇما روزنامه میان او هفگزˇ مجله میان کی اونه مودیر رشتˇجه عبدالکریم گلشنی بو، هادی مطالب چاپ ببستد. گاگلف ام شئر سره~ ده ولی هرگز اوشانه جمع او جوره نوکوده. انقلاب اسلامی پسی، هادی معاونˇ بازرسی کل کشور ببست او هن مقام ˇجه ام بازنشسته~ بست. بازون کارˇ وکالتأ روباورد ولی اونه خوش نامویی خو موشتریانˇجه پول فیگیره.

هادی خائلی خو وکالتأ ایدامه نده او خائلی زود أ کارأ وله ~ کود او خو دفترˇوکالتأ تعطیله~ کود. هن زمات بو کی سال 1329 میان ایته ناشناخته بیماری اونه سوراغ بامو او اونه جه پا دگئد.

هادی موردنˇپسی تئران او رشتˇ میان اونه ره مراسیم بیگیفتد او سوگواری بوکودد. مسجدانˇمیان اونه عزاداران همه جایأ پوره~ کوده بود او ده جا نبو. أن در حالی بو کی هادی وصیت بوکوده بو اونه موردنˇره تشریفات را تانوادد ولی چی شه کودن کی موشتاق زیاد دشته او اونه وصیتأ نشاسته عملی کودن.

رشتˇ سرشناسان

ابوالحسن ابتهاج . غلامحسین ابتهاج . امیر هوشنگ ابتهاج . نیره ابتهاج سمیعی . مهدی احمدی . نادر ادیب سمیعی . ولی‌الله اردشیری . عباس اسدی سمیعی . محمدعلی افراشته . حسن اکبر . صادق خان اکبر . فتح الله خان اکبر . محسن اکبر . اسماعیل اکبر . محمدی انشایی . لیلا بهشتی . محمد بشرا . غلامحسین بیگلربیگی . محمود بهزاد . ابراهیم پورداود . محمدتقی پوراحمد جکتاجی . افشین پرتو . فریدون پوررضا . سعید تحویلداری . سوسن تسلیمی . محمود تقی زاده منظری . علیرضا پنجه ای . کاظم جفرودی . علی آقا چایچی . میرزا کوچک‌خان جنگلی . سید محمد خاتمی . شیخ حسن دانش . سیاوش دیلمی رزمخواه . داریوش رمضانی . غلامرضا رحمت سمیعی . محمدعلی خان رحمت آبادی . میرزا کریم‌خان رشتی . میرزا حبیب الله رشتی . ملا طاهر رشتی . میر عبدالباقی رشتی . قدسی رشتی . آقابابای رشتی . حاجی آقا میر رشتی . محمود رضا . رضا رفیع . میرزا خلیل رفیع . سید محمود روحانی . انوشیروان روحانی . وانشا رودبارکی . عیسی سروش . محمد ستاری . جهانگیر سرتیپ پور . حسین سمیعی . تاج الملوک سمیعی . مرجانه ساتراپی . ملا رفیع شریعتمدار . ملا محمدمهدی شریعتمدار . یوسف صمدزاده . پروین صوفی . محمود طیاری . منصور صارمی . توران فتح الله زاده . حسن فلکشاهی . کریم کشاورز . فریدون کشاورز . خسرو گلسرخی . یعقوب کوچکی زاد . سینا عزتی گیلوائی . عبدالکریم گلشنی . محمود نامجوی . ابراهیم نبیل سمیعی . فریدون نعیمی اکبر . فریدون نوزاد . محمد وکیل التجار یزدی . محمدرضی ویشکایی . مرتضی ویشکایی . امنون نتصر . عزت الله خان هدایت . عزت الله صمصام بزرگی

منبأ[دچينواچين]

مازیار دادگر ش. 8 او 9 ص 17