نيۊمکزيکؤ

Wikipedia جي
نئومکزیکو ایالت (سۊرخ) ، آمریکا نخشه سر
نئو مکزیکو بیدوق

نئومکزیکو (New Mexico) ایتا آمریکا ایالت ایسه کی سال ١٩١٢ مئن بعنوان چهل و هفتمی ایالت تشکیل بوبو. نئومکزیکو ، آمریکا ایالتان پیلگی مئن رتبه پنجم دره. أ ایالت جه کلسیا کلرادۊ ، جه خورتاب اؤکلاهما ، تگزاس ، جه نسا تگزاس و مکزیک دو تا ایالت بنام چیهواهوا و سونورا و جه آفتونشست آریزونا أمره همساده ایسه. آریزونا صارا جه سال ١٨٥٠ تا ١٨٦٣ مئن ، تگزاسˇ خاک شین بو و هنوز بعنوان ایتا مستقل ایالت سیوا نوبوسته بو. نئومکزیکو مرکز ، شهر سانتافه ایسه. منطقه ای کی هسأ تگزاسˇ ایالت دوخاده به جه قرن شانزدهم مئن مورد ادعا اسپانیا بو. سال ١٨٢١ مئن ، مکزیک خاک بوبوسته. سال ١٨٤٨ مئن ، آمریکا ؤ مکزیکˇ جنگ ˇ پسی ، آمریکا بتأنسته تگزاسه گوادالؤپ ایدالگؤ عهدنامه دورون ، مکزیک جه جیگیره. جنگ پسی نی اختلاف و دشمنی ، بین آمریکایی اسپانیاییئن و آمریکاییان اینگیلسی گب زن بمانسته بو و ادامه دأشتی. نئومکزیکو دئبار ، ایجور جنگان پور بیده بوبو و أ جنگان دورون بو کی نئومکزیکو هویت و داب پا بیگیفته. نئومکزیکو ایتا خال جه آمریکا سنتی و کهنه داب ایسه که به اصطلاح اونه " آفتونشست کهنه زمأت" (اینگیلیسی: Old West) دوخاندید. أ سنت شامل دامداری یا اسب و گاو پایی و یا سرخپوستان و اروپایی موهاجران جنگ ایسه. تا هسأ پور هونری آثار ، رمان ، پاچه داستان و فیلم جه نیومکزیکو تاریخ و داب الهام بیگیفته بوبوسته. نئومکزیکو عمده صنعت و ایقتصاد کشاورزی و دامداری ایسه کی بطور کلی تا هسأ خو حالت سنتی و قدیمی بدأشته. نئومکزیکو مرکز سانتافه ، ایتا کوچی شهر ایسه و سال ١٦١٠ مئن پا بیگیفته. سانتافه مسیر تجاری جه سال ١٨٢١ تا ١٨٨٠ مئن کی راه آهن تکمیل بوبوسته ، سانتافه نی رشد بوگوده و به ایتا شهر تبدیل بوبو. حدود دو سوم نئومکزیکو جمعیت ، آلبوکرکی (١٧٠٦ م بپا بوسته) و شهرستان برنالیلو مئن زندگی کونیدی.ایالت جمعیت تا سال ٢٠٢٠ سرشۊماری ٢٫١١٧٫٥٢٢ و اونه پیلگی ١٢١٫٥٩٠ مایل مۊربع ایسه.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. Land of Enchantment