نسايي کارؤلينا

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن نسایی کارؤلینا أجي)
نسایی کارولینا صارا

نسایی کارولینا ایتا نسایی ایالت آمریکا ایالتان میان ایسه. اونه مرکز و پیله شهر کلمبیا نام دره. ایالت جمعیت حدود چهار میلیون کس ایسه و ایالت مساحت کم ایسه و ایتا کوچی ایالت بحساب ایه. نسایی کارولینا جمعیت رتبه بیست و چهارم و مساحت چهلمین ایالت ، آمریکا دورون ایسه. جه نسایی کارولینا پیله و موهمه شهران، چارلستون ، گرینویل ، اسپارتانبورگ، اندرسون، سامتئر و فلورانس ایسید. نسایی کارولینا جه کلیسا، کلسیا کارولینا جه نسا و آفتونشست جورجیا (ساوانا روخان اوشتر) و جه خورتاب اقیانوس آتلانتیک امره همساده ایسه.

تغییرات زمینی باعث بوبوسته ، ماسه کول، مانداب، نمکزار، کوهپایه، جزیره اَ ایالت میان بوجود بایه. اَ خوجیر طبیعت واستی ایسه کی نسایی کارولینا میان هر ساله پور شومار توریسم آیید. و نزدیکی جه اونه خوجیر جیگایانه بویژه مرتیل بیچ، چارلستون و جزیره هیلتون فندرید. نسایی کارولینا سال1788 میان آمریکا ایالت بوبوسته.

ایالت اصلی اقتصاد، کشاورزی سرگرده و اونه کتان، بَج و توتون واستی شناسیدی. بعد آمریکا داخلی جنگ، نسایی کارولینا سیاسی و اقتصادی قودرت فوگوردسته. ولی قرن بیستم اواخر میان اَ ایالت خو استعدادا، اقتصاد و رشد جمعیت دورون نشان بدأ و امروج هسا پیله قطب صنعتی، توریسم و نساجی میان ایسه و پور کارخانه اَ ایالت میان وجود دره. نسایی کارولینا تولید کار میان و شومار شرکتان بین المللی، آمریکا ایالتان دورون رتبه دوم دره.

تاتایی جیگا[دچينواچين]

منبع[دچينواچين]

فگیفته بوبوسته جه اینگلیسی ویکی پدیاایله جارون

لینک جیگا[دچينواچين]