دلاوئر

Wikipedia جي

دلاوئر (اینگیلیسی: Delaware) ایتا آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن ایالتˇ نام ایسه. دلاوئرˇ همساده ایالتان ، جه نسا و آفتاونشست مریلند ، پنسیلوانیا جه کلسیا و نیؤجرسی و اطلسˇ أۊقیانوس ایسه. دلاوئر ایتا قدیمی ایالت ایسه و ایتا جه سیزده تا ایالتی بو کی آمریکا آزاتی و ایستقلال پسی ، شکل بیگیفته بو.[۱]

دلاوئرˇ نام فیگیفته بوبوسته جه دلاوئرˇ روبار و أ روبارˇ نام نی فیگیفته بوبوسته جه ایتا اینگلیسی اشراف زاده و پیله کس به نام توماس وئست دلاوئر کی أ ایالت اولی فرماندار بو. دلاوئر ایتا کوچی ایالت ایسه کی پنجاه تا آمریکا ایالت میان ، اونه مساحتˇ رتبه چهل و نهم ایسه. اما جمعیت زیاد دأره و ایتا پورتراکم و پورجمیعت ایالت به حیساب آیه. أ ایالت جه سه تا خال تشکیل بوبوسته کی نیوکاسل ، کنت و ساسکس نام دأرید و همه تانه سال ۱۶۸۶ میان تشکیل بوبوستید. دلاوئرˇ مرکز شهر دوور ایسه.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. [۱]
  2. state, United States