پرش به محتوا

مهدی اباد

Wikipedia جي


مهدی اباد ایسم ایته جی روستاهان رودبنه دهستان ، لاجان شهرستان رودبنه بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

مهدی اباد ایسم ایته جی روستاهان بیشه سر دهستان ، قائمشهر شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


مهدی اباد ایسم ایته روستا ایسه جه شرق و غرب شیرگاه دهستان ، سوادکوهشهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.

قالب:لاجان شهرستان رودبنه بخش دهستانان

رودبنه دهستان روستاهان

لاشيدان مطلق، پهمدان، حاج سليم محله، شاددهسر، اكبراباد، مهدی اباد، لاكمه سر، ايشگاه، صداپشته، شرفشاده، پايين محله رودبنه، شيخ علی كلايه، كهنه رودپشت، رعيت محله، يوسف ده، دموچال، چاروق دوزمحله، كنفگوراب، ميان محله رودبنه.

بیشه سر دهستان روستاهان

قاديكلاارطه، كفشگركلاارطه، جوجاده ارطه، ابوخيل ارطه، قاسم خيل ارطه، بورخيل ارطه، بالاافراكتی، لهرم تلوك، افراتخت، پايين افراكتی، پايين لموك، مهدی اباد، پاشاكلا افرا كتی، شيخ رجه، ارطه دشت.

شرق و غرب شیرگاه دهستان روستاهان

كليج خيل، ملفه، چالی، ايوك، بورخيل، انداركلی، بشل، فرامرزكلا، اهنگركلا، كتی لته، شيرجه كلا، چاكسر، مهدی اباد، برنجستانك، ابدنگسر، حاجی كلا، منگل، هتكه لو، ياغكوه، نواباد، بازيركلا، تپه سر، رضااباد.


گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه