پرش به محتوا

قنبرمحله

Wikipedia جي


قنبر محله ایسم ایته جی روستاهان لوندویل دهستان ،آستارا شهرستان بخش لوندویل ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

لوندویل دهستان وستاهان

كانرود، سيبلی، کرده سرا، قنبرمحله، خسرومحله، سراليوه، ديله.

آستارا شهرستان بخش لوندویل دهستانان

لوندویل دهستان ، چلوند دهستان

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه