پرش به محتوا

انبو

Wikipedia جي

ای کو بولندی1649 متر ایسه ، ای کو روبار ِ شهرستؤن ، امارلو ِ بخش ، کِلیشُم ِ دیهستؤنه مئن هننأ .

کو سو شمالی – جنوبی ایسه و اینه مختصات ´59 ° 49 طول جوغرافی و ´39 ° 36 عرض جوغرافی ایسه.


انبو ایسمه ایته روستا ایسه خطبه سرا دهستان مئن ، تالش شهرستان جی اوستان گیلان.

خطبه سرا دهستان روستاهان

كشلی، ليسارمحله، ليسارا، اشيك اغاسی، چوپان محله، كشاورزخطبه سرا، بوراسرا، خواجه كری، هله دمه، انبو، ترك محله، سوست، لواچال، خطبه سرا، كوهستان روستا ، شادميلرزان، تمشه لامه، تنبو، رندل، كلمر، مظلم كم، چولاده.

تالش شهرستان گرگان رود شمالی بخش دهستانان

لیسار دهستان، خطبه سرا دهستان.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه 


کاسپئنه کوؤن

آزاد مرز  • آسمو ن سرا  • آغوزی  • آغوزی 2  • آغوزی 3  • ا برار زمین  • ا لیه  • ا لیکان  • اربستان  • اربه سر  • اربه لنگه  • اربه ناب  • اربه چال  • اربو دار گردن  • اربو گردن  • اره  • ارک  • ارک ِ سَر  • اسپهبُدان  • انبا رَجه کو  • انبو  • انگور چال  • اِ شگرسر  • اِمام  • برف ِ چاله  • بَرزه خؤنی  • بَرزه خؤنی 2  • بَنده بُن  • بیجارگا  • تورار  • توسا گو دشت  • توله خؤنی  • توول خؤنی  • تی ریَن  • تیز کول  • خؤنی 1  • خلیل لات  • خَر کَش  • خَرکال  • خُرم دشت  • خُلِش کو  • دار مووس  • دشته  • دو بندک  • دورفك  • دَکته  • دُرفک  • دُعا کو  • ریزه بُن  • زرین رجه  • زرینه کو  • زَربین  • زَلزلان دشت  • سفید خؤنی  • سوری  • سوماموس  • سَرا گُوا بر  • سَرده تله  • سُراش  • سُران دشت  • سی سرا  • سی سرا کول  • سی پشت  • سیآ ش  • سیا بُن  • سید سرا  • سیستان کو  • سینه خؤنی  • شا شهیدان  • شاه نشین  • شمشا د سرا  • شیر در ِ  • شیر قلعه  • شیر پُشته  • فی آب  • فیروز کو  • فیگور سر  • قلعه سر  • قلعه کوتی  • قلعه گردن  • لا خؤنی  • لا ما چاک  • لا وار  • لابُن کوتی  • لار ِ نه  • لاره کو  • لاله بند  • لهِ خؤنی  • لَرینه  • لَزنه چاک  • لیلا کو  • مازو مرز  • مازوکو  • مُلا خورشه شا  • مگس تَله  • مگس تَله 2  • ناتیش کو  • نفت ِ چاک  • نَرسَل  • هالی دشت  • وَژک  • پَلر چال  • پَمسی  • پُشته کو  • چاکُ نه  • کافر قلعه  • کافر لَت  • کالیسی  • کاکو  • کاکو سرا  • کفتر لَنگه  • کو  • کوربیه سرا  • کَشکی  • کَندال  • کُتا سر  • کُتا سرا  • کُتام  • کُهننأ سرا  • کیهان  • گاو پره  • گرد ِ بُن  • گردنه  • گرما کَش  • گرماب رو  • گرمی  • گندم سرا  • گندم چاله  • گَرده  • گَرزه  • گُرگان دشت  • گُلکن  • گُمُل  • گِل ویگیران  • گیسِل