ابچالگي

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج


ابچالگی ایسم ایته جی روستاهان دیوشل دهستان ، لنگرود شهرستان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

لنگرود شهرستان بخش مرکزی دهستانان

چاف دهستان • دیوشل دهستان • گل سفید دهستان

دیوشل دهستان روستاهان

ديوشل، ليلاكوه، طالش محله، كوشالشاد، درويشانبر، موبندان، لوكلايه، سياهكلده، جدانوكر، پائين محله نالكياشر، حاج ابراهيم ده، سادات محله، بالامحله نالكياشر، گالشكلام ليلاكوه، ديوشل پشته، خراطمحله، بازارده گلباغ، ابچالگي، اخوندمحله، اسماعيل سرا، خالياگل، گاچه ور.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه