زميدان

Wikipedia جي


زمیدان ایسم ایته جی روستاهان لیل دهستان ، لاجان شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


لاجان شهرستان مرکزی بخش دهستانان

آهندان دهستان، بازکیا گوراب دهستان، لفمجان دهستان، لیالستان دهستان، لیل دهستان.

لیل دهستان روستاهان

سوستان، سطل سر، كوه بيجار، سرچشمه، زميدان، كتشال بالا، بيجارباغ، عليسرود، كاه بيجار، پائين محله زميدان، پائين گمل ، شيرين نسا، بالافيدره، گمل، سياه رودبار، مراددهنده، دانگايه، كتشال پائين، بنگبر، كوره، كردگاور، چلك، سراش، نارنج كلايه، تنازارود، رجب سرا، گلكش، رحيم اباد، پايين فيدره، گرمابرود، گردگرف، اميركلايه، گمل سرا، توساودشت، ستاراباد، زميدان بالا، ميشكاسر، زميدان سرا، رمضان بيجار، چهارخانه سر بالا.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شأرداري | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشتˇ مۊزه