جازمكل

Wikipedia جي


جازمکل ایسم ایته جی روستاهان رحمت آباد دهستان، رودبار شهرستان بخش رحمت آباد و بلوکات ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران .


رحمت آباد دهستان روستاهان

اسطلخ جان، نصفی، شيركوه، فتحكوه، شهران، دره محله ، ديورش، ليسن، سندس، فيشم، كلايه، اناركول، كيااباد، خرشك، ديورود، روداباد، جازمكل، كشك جان، كتله.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شأرداري | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشتˇ مۊزه 

جازم کول در زلزله 1368 با خاک یکسان شد و بازماندگان رلزله در مکانی در نزدیکی آن (گاوکول)اسکان یافتند.