پرش به محتوا

Wikipedia:قأوه دیکؤن/گیلکی نویسی

Wikipedia جي

گیلکی‌نویسی دابدستور[دچينواچين]

اي بحث بۊشؤ ائره ؤ تيلمبار بۊبؤ.


کلمه چاگۊدن[دچينواچين]

اي بحث بۊشؤ ائره ؤ تيلمبار بۊبؤ.

أگه خأنين ىک چي وگردؤنين (ترجۊمه بکۊنين) گيلکيه ؤ خأ بۊدؤنين فلؤن کلمه جا چي خأ نأن بشين ائره:

ويکيپديا:پيش بنأ کلمه'ن

فضای نامی پروژه[دچينواچين]

سلام، لطفاً در خصوص موارد زیر رأی‌تون رو اعلام کنید:

 1. تغییر نام پروژه به «ویکی‌پدیا»
 2. تغییر نام فضای نامی پروژه به «ویکی‌پدیا»
 3. تغییر نام فضای نامی بحث پروژه به «ویکی‌پدیا گب»

Mjbmr (بحث) ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۲۹ (UTC)

 1. "ویکیپدیا" > "ويکيپدىا"
 2. "ویکیپدیا" > "ويکيپدىا"
 3. "ویکیپدیا گب" > "ويکيپدىا گب"
به نظر من سر هم نوشته باشد بهتر است. البته کاربر varg ظاهرا دارند روی ترجمه ها در ترانسلیت ویکی کار میکنند.--ما هان (بحث) ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۳ (UTC)
لطفاً وسط متون دیگران، متن ننویسید. در ضمن این سه مورد باید همین‌جا رأی‌گیری شود. Mjbmr (بحث) ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)
ما هان اي چي گونه؟ یا مي فارسي پور ضعیفأبؤ یا چي ندؤنم! اينˇ جي واپورس رأی گیتن جریان چیسه ؤ چي خأ تصویب ببون؟ در ضمن أمه هوتؤ کی همه‌ته زوانؤنˇ مئن (حتا عربي زوانؤنˇ مئن) ویکیپدیاٰ سرهم نویسنن، سرهم ؤ دچکسه نویسنیم ؤ اي دئه رأی گیتن نخأنه.

باخی‌م کی دئه مألومه (تونم کاش ي ؤ ى مئن تؤفیر بنأبی):

 1. ويکيپدىا
 2. ويکيپدىا
 3. ويکيپدىا گب

ورگ (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)

چاکۊدم جؤن. والا مۊ ائره هرکي هرچي بخأی در خدمتش ایسأم. حله خأ رأی گیري ببي، مشاوره ببي :) --ما هان (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۵ (UTC)

ويکي نؤم[دچينواچين]

گيلکي ويکيپديايه نؤم "گيلکی" ايسه. ايسه امۊ خأ اينه عوضأکۊنيم به "گيلکي". --شیخ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)[پاسخ]

شیخ؛
دقيقاً کؤره' گۊني؟
ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۰ (UTC)[پاسخ]


ورگ أمي رسمي نؤم ويکي ميئن [۱].--شیخ ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۶ (UTC)[پاسخ]

شیخ؛ تا اؤره که تينسم عوضأگۊدم ولي گمؤن نکۊنم کفاىت بۊکۊنه. اينه بني چن سفر ديگه که أمئه سر خلوتترأ بؤ پى گينم.
ورگ (بحث) ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۳ (UTC)[پاسخ]

مازندراني/ مازرۊني/ مازني/ گلکي؛ کمتان؟[دچينواچين]

سۊ ته سوال!

۱. آمۊ گيلکي نويسي مئن مازندرانئنٚ زبانٚ ره کمي نامٚ جي خأ استفاده بؤنيم!؟

۲. آىا آمۊ گيلکي نويسي مئن تۊنيم از اۊ مطالبي استفاده بؤنيم گه مازرۊني ويکي مئن نئه؟! بهتر بؤگؤم کپي پىست بؤنيم؟ مثلا مطالبء مازرۊني ويکي جي کپي پىست بؤنيم گيلکي ويکي مئن

۳. چره گيلکي ويکي مئن خبري از صفحه مازندراني/ مازرۊني/ مازني/ گلکي نيه؟ دليل خاصي دأره؟ بخساد (بحث) ‏۷ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۲ (UTC)


بخساد؛
 1. مي پيشنهاد اينه کي مازرۊنˇ گيلکي بنويسيم. مي دلاىله گيلکي وانيويسˇ مئن بأردم ؤ سربسأ ني هأدأم.
 2. اي بستگي دأنه؛ کي اۊ وانيويس چي کىفيتى بدأره ؤ اينˇ گيلکي لهجه چني خؤدت ئبه قابلˇ فهم بۊبۊن.
 3. لابؤد چۊن تاهيسه هي کس به صرافت دنکته ىکچي اۊنئبه بنويسه.

ورگ (بحث) ‏۸ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)

بخساد؛

 1. هۊ نامي که خۊدت مازرۊنيه دۊخؤني بکارببر.
 2. تيني مازرۊني ويکي جي کؤپي-پىست بۊکۊني ؤ مي نظري مۊشکلي ندأنه. فقط پاچ نوا ببي ؤ اۊنه رسم الخطم ني وا چاکۊني.
 3. اي مؤردم کسي پيشقدم نۊبؤ که تا ايسه چاکۊني.--ما هان (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۵ (UTC)

بخساد

 1. گلکي
 2. به شرۊطي که ماهان بؤته
 3. چؤن گلکي ، گۊىشي جه گيلکي ايسه ؤ خأ چاؤده ببي. مازرۊني ؤ مازندراني ؤ طبري ؤ... أشأن (مازندرؤنˇجوانؤن)صرفن خأنن که گيلکي جي دۊر ببۊن به هر نحوي که بۊنه. ولي حقيقت اينه که ميانسالؤن ىا پيرؤن گۊنن گلکي.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۴ (UTC)
ورگ
 1. ايجۊر گه تۊ گۊني أمي گيلکئم خأ وکه گيلانˇ گيلکي؛ نيه؟
 2. اؤکى
 3. مۊ حس گۊتم شايد چؤن گيلکي ؤ مازندراني ىکي هيسن؛ هين وأسه چاته ونکته
ما هان
 1. آمۊ گۊنيم: مازندراني
 2. اؤکى
 3. مۊ حس گۊتم شايد چؤن گيلکي ؤ مازندراني ىکي هيسن؛ هين وأسه چاته ونکته
شـىـخـ...
 1. اؤکى
 2. اؤکى
 3. مۊ حس کۊنم نيازي به ايجاد دۊ صفحه مجزا نيه! مقاله نام بؤبۊن گيلکي؛ ايمه چنين شکلي:
==گيلکي==
===گيلانٚ گيلکي===
===مازندرانٚ گيلکي===
بخساد (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)
بخساد؛
مۊ فکر کؤنم ايتؤ ببه:
گيلکي
گۊىشؤن
 1. گالشي
 2. بيئه پسي
 3. بيئه پيشي
 4. گٚلکي
--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۸ (UTC)
اگه رفخون اجازه هادِن مِنم بعنوان اتا کارور (نا ویشته) شه نظر ره هادِم:
مه نظر ونه هر دِ تا ویکی روندی که تا اِسا داشتنه ره پیش بَییرِن؛ کپی-پیست خله قشنگ نی‌یه؛ آلمانی-باواریایی-اتریشی-...، هندی-اردو، سوئدی-فنلاندی، کورمانجی-سورانی-زازاکی، ترکی-آذری(*2)، عربی-مصری و... ِویکی‌ئون ره هارشین، گرچه وشون دله بعضی نوم اتی هسته که دیگری ره شامِل وانه ولی جای کپی-پیست هِدی سَر جه وَگردون (=ترجمه) کانّه. مه نظر اَمه ویکیون هم ونه اینتی بائِن. کپی-پیست که کانّی، لطفاً ونه لهجه ره گیلان ِگیلکی جه تغییر هادین. اگه نا دَرنی کیفیت ره پایین یارنی.
مه نظر گیلان و مازرون ِگیلکی همون جور دِتا زوون هستنه و ونه دِتا سِوا ویکی دارِن که کورمانجی و سورانی هر دِتا کوردی هستنه و وشون ِویکی سِوائه.
امّا مازرون ِگیلکی ِمقاله سَره؛ مه نظر اینه که ونه عنوان «گلکی» یا «مازرون گلکی» بائه ولی ونه دَرون هر دِتا نظریه که این زوون مستقل هسته یا نا بصورت بی‌طرفانه مطرح بَواشه. چون اینجه ویکی‌پدیای گیلکی هسته یعنی همون قدر که ویکی‌پدیا هسته، گیلکی هم هسته و بالعکس. ویکی دَرون قبیله تفکر ره تَنِک هاکردن ممنوعه.محک (بحث) ‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۳۳ (UTC)

قالب:آغاز تاشو

اگر رفقا اجازه بدهند بعنوان یک کاربر در این ویکی (و نه بیشتر) من هم نظرم را بیان کنم
به نظر بنده روندی که دو ویکی تا به حال داشتند بسیار مناسب است و کپی-پیست عمل زیبایی نخواهد بود. ویکی‌های آلمانی-باواریایی-اتریشی-...، هندی-اردو، سوئدی-فنلاندی، کورمانجی-سورانی-زازاکی، ترکی-آذری(*2)، عربی-مصری و...را ببینید. اگر چه نام بعضی مشمول دیگران نیز هست، ولی عمل کپی-پیست [و تغییر صرف خط] در جایی شایع نیست بلکه از روی هم لهجه‌ها را ترجمه می‌کنند. این روند به نظرم بهترست. و در غیر این صورت کیفیت ویکی گیلانی پایین می‌آید [چون کاربران نمی‌توانند برخی مقالات را متوجه شوند و دوگانگی در ویکیتان زیاد می‌شود. در عین حال آمار ویکی درخشنده خواهد بود.]
به نظر من مازنی و گیلانی چون کرمانجی و سورانی هستند؛ که هر دو زبان و ویکی مختص خود را دارند و در عین حال به هر دو می‌گویند کردی.
امّا مقاله همسنگ زبان مازندرانی در این ویکی؛ عنوان گلکی یا مازرونی گلکی زیباست ولی درون مقاله باید هر دو نظریه‌یِ استقلال زبان‌ها و یکی بودنشان [با منابع مستند] و بی‌طرفانه مطرح شود. چون اینجا ویکی‌پدیای گیلکی است یعنی همان قدر ویکی‌پدیاست که گیلکی‌ست و بالعکس و انتشار نوشتارهای قبیله‎‌گرایانه در ویکی ممنوع است.قالب:پایان تاشو

تا حؤدۊدي محکˇ همرأ مۊوافقم. مي نظر گيلکي سۊ ته اصلي جيرخال (زيرشاخه) دأره. ۱. خۊرخؤسي (=گيلکي [گيلانˇ خۊرخؤس]) ۲. مئني (=گيليکي [گيلانˇ خۊرتاو ؤ مازرۊنˇ خۊرخؤس]) ۳. خۊرتاوي (=گلکي [مازرۊنˇ خۊرتاو])

دامؤن (بحث)


مۊ فکر کؤنم محک أصلˇ گبه بزئه. منم اينˇ همرأ مؤافقم. کاش أگه هندئه مازرۊنˇ زأکؤن أمئه ويکي مئن ايسأن بأن خۊشؤنˇ نظره بنويسن.
بأىم هي کاره بۊکۊنيم زأکؤن.
ىکته وانيويس چاکۊنيم مازرۊنˇ گيلکي ىا گئلئگي ؤ بازين هۊ وانيويسˇ مئنم همته نظرۊنه (چي اۊشؤني که اي زوانه گيلکيأ جي سيوا دؤنن ؤ چي اۊشؤني کي ىکي دؤنن ؤ ايشؤنˇ مرز ؤ...) بأريم.
مجک جؤن تأ جي ممنۊنم کي احساسˇ مسۊليت بۊدي ؤ تي نظره بنويشتي. تي دا.
راجه به کؤپي پىست ني منم ايکارˇ همرأ مؤافق نئم. مگه اينکه واقعاً اۊ لهجه' فأمنين! ناواله خؤب نئه کي اؤره' جي کؤپي بکۊنين ائره.
ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۱ (UTC)
کاربر:Varg؛ شیمی خنابدون ;) محک (بحث) ‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۸ (UTC)
@بخساد: ساختمش، مازندراني زوؤن. V.H (گب) ‏۲ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ (UTC)[پاسخ]

وانويس نيويسي[دچينواچين]

ورگ أگر أمۊ بخأىم که ىکته وانويس که مثلا رشتي لهجه أمرأ نيويشته-بۊبۊ ايدامه بديم تؤنيم هۊ وابينه رشتي بنيم باخيه لنگرۊدي بنويسيم؟ ىا أگر چندته جۊمله رشتي وابينˇميئن غلط بۊ ؤ حتمن خأ اۊنه اصلاح گۊدن. اۊنˇاصلاح خأ رشتي ببه ىا لنگرۊدي؟ أگر رشتي اصلاح بکۊنيم شاىد مۊ بلد نبۊم أگر لنگرۊدي ببه تداخل دأنه ؤ معلۊم نيه کۊ لهجه أمرأ نيويشته-بۊبؤ. اي مۊشکل معىار ندأشتنˇگۊرˇجي بۊلندأبۊنه!--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۸ (UTC)

شـىـخـ...؛
هرچي اضافه کأدري خۊدتˇ لهجه همرأ بچربؤن.
هرچي که غلطه ؤ اصلاح کأدري، تيني خۊدتˇ لهجه همرأ اصلاح بۊکۊني (فقط هۊ کلمه'ني کي اصلاح خأنن نأ باخيˇ کلمه'ن).
أگه بدي تي اصلاح جۊمله معنئه خرابأکؤنه، تيني هۊ لهجه'جي چاکۊني.
ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۸ (UTC)
شـىـخـ...؛ خؤره خۊ چم ىه معىار چاکۊن! (مثلا مۊ اي بۊجؤرˇ ره تصميم بىتۀم خۊ مقاله'نˇ مئن علامت جمعء ؤن در نظر بىرم ىا از گۊدن بجاى گۊتن (=کردن) استفاده بؤنم.
در مؤرد اۊ سؤالي که از ورگ بؤتي؛ به نظر مۊ همۀ پاکاکۊن خۊ لهجه همرأ بنويس! آخه ىته پارگرافˇ مئن هم رشتي بنويشته وکه و هم لنگرۊدي ناجۊر درهنه.
ىته مقاله مئن پاراگرافي عمل بؤکۊن ىعني دسٚ کم هر پاراگراف مخصۊص ىته لهجه بؤبۊن (ايسه ممکنه پاراگرافان همه از ىته لهجه بؤبۊن). بخساد (بحث) ‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۶ (UTC)

ورگ نيويسي[دچينواچين]

ورگ ؤ بخساد

زاکؤن چۊتؤره که کۊشتأى أليفه دۊجا دۊ شکل به کار ببۊريم ؤ حيساب بۊبؤ.

 • اۊ جيگاٰ : اون سايت را ؛ اۊ خؤنهٰ بئىن : آن خانه را ببين.
 • اۊ خؤنه'نه ده تۊني : آن خانه ها را ميتواني ببيني؟

يعني هر زمت کۊشتأى أليفˇپسي حرفي نۊما عربي کۊشتأى أليفˇجي کأرگينيم. (أولي مثال)

هر زمتأ ني کۊشتأى أليفˇپسي حرف بدأريم که أگر عربي کۊشتأى أليفه بنيم به هم دشکنن تۊنيم اينگيليسي مقصۊره أليفˇجي کأرأکشيم. (دۊوۊمي مثال)--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۰۲ (UTC)[پاسخ]

شخ؛
مره ره فرقي نؤنه! ولي با اينحال خؤنهٰ ترجيح دنم.
اسأ اى کاش نيم-فاصله نأبي! خىلي از أمي کارانه را دئگنته-نابؤ. بخساد (بحث) ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۱ (UTC)[پاسخ]

بخساد؛

الؤن أگه نيمفاصله لازم بدأري کيليدتأخته مئن دره. دننئه؟

ورگ (بحث) ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۲ (UTC)

ورگ؛ نأ دننه. بخساد (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۰۸ (UTC)

گيلکي ترنسلىت ويکي[دچينواچين]

زاکؤن مۊ ترنسلىت ويکي ميئن تأييد بۊبؤم ؤ چندين عبارته ترجۊمه بؤدم ولي خئلي دس تنهام. ورگ اؤلاکۊىي پيش شؤره ؤ در صۊرتي که لۊري ويکي که خئلي تازه بيچه بۊبؤ خۊ ويکي فضا' تقريبن لۊري چؤده ولي أمي ويکي همچنان فارسئه. مۊ بخسادˇجي خأنم بشي [۲] ؤ ئبت نام بؤني ؤ اي گيلکي ويکي فضا که هنۊز خئلي فارسي کلمه جي کارأگينه گيلکي تر ببۊن.--شـىـخـ... (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)[پاسخ]

شـىـخـ...، تبريک گۊنم امما لازمه که هنده ىادآوري بۊکۊنم که تۊند نشي، هۊ ويکي لۊري که تۊ گۊته دري با اۊ رسم الخطش فقط هۊ مۊدير ؤ ىکي دۊ نفر ديگر اؤره فعاليت کؤنن. هر زواني که خۊ ارتباطه خۊ مردۊمˇ جي کمأکۊني دسˇ جي شنه.--ما هان (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)[پاسخ]

ما هان جؤن. ىک جۊر گب زئني اينگار گيلکي ويکي ميئن کارگير جۊش ويلي زئنه. دۊ سۊته ويشتر نيئىم ده. هرچي ايسه هر رسم الخطي که دأنن مؤهم نيه مؤهم اينه که لۊري چؤدن خۊشؤنˇويکي اي چند هفته ميئن. خئلزمته که (۸سال) أمۊ اؤلاکۊىي پيش بۊشؤىم ؤ أمي ويکي همچنؤن فارسئه. مۊ اي شخصيتي که ملاک بنأىن در واقع اي جامعه ملاک بنأ که پيرمردؤنˇکرداره بدأرين آرؤم بشين آرؤم بيىىن ؤ... مۊ مننم ايتؤ ببۊم. --شـىـخـ... (بحث) ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۴۳ (UTC)

آقا تبريک؛ لۊري نأ! لؤري دؤرست هيسه ؛) در مؤرد ثبت نام، فعلا مي سر شلۊغه امتحاناتˇ وأسئه. مي سر خلوت بؤبؤ پئسي چشم
در مؤرد آبلاکۊىي پيش شؤؤن! بنظرم اي گب اشتبئه! آمۊ اصۊلي پيش شؤ دريم! دليل اينکه أمي سرعت کمه بخاطر اينه که أمي تعداد کمه! هم همه سۊ نفر هيسيم ده بخساد (بحث) ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۳۷ (UTC)

بخساد سۊ نفر خىلي ويشتر نيرۊ دأنن. بۊگذريم راستي مۊ ويکي ترنسلىتˇميئن تا ايسه ۶۶۰ته کلمه ميئن فؤرمت فلانˇفلان (کۊشتأى هفتˇپسي فاصله ننأى) کأرىتم ؤ هرچي فلانˇ فلان (کۊشتأى هفتˇپسي فاصله نأى) بۊ ني چأؤدم خأ ىکته اجماع برسيم هيتؤ پيش بشيم اي کلمه'ن ويشتر بۊنن ؤ ده مننيم عوضأؤنيم. مۊ گۊنم بهتره ايتؤ بنويسيم فلانٚ فلان ىا فلانˇفلان جا کمتر گينه.--شـىـخـ... (بحث) ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)

شـىـخـ...
مۊ آؤلاکۊىي پيش شنم چۊن ترجۊمه مؤهمه. متأسفانه تي مۊسؤن اعتماد به نفس ندأنم. تازه احتمالا أمئه سرعت اينأجي م کمتر خأ بۊبۊن چۊن الؤن مۊ مجبۊرم تي کارؤنم هندئه اصلاح بکۊنم. همته تي ترجۊمه'نˇ مئن تک به تک کۊچˇ هفتˇ پسي فاصله بنئم. تي ترجۊمه'نه چاکۊنم. (مثلا هنۊز اينه نۊدؤني کي وختي گيلکي مئن أمه دئباره باستان ؤ باستاني جا کاراگينيم دئه نخأ قديمي جام بنيم ىا اين همه بحثˇ پسي هنۊز searchˇ جا وامۊج دمۊج نئني!
کاش تي ترجۊمه'نˇ سر مشورت بۊکۊني.
ورگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۲ (UTC)

ورگ؛ بعضي کلمه'ن دئباره مۊسؤن دئباري بۊبؤن مۊ شخصن جاىي نشتؤسم حتي مي پيلˇ پئرˇ جي. فقط لؤغتنامه ؤ شيمي جي بشتؤسم. گيلکي ايقتضا اينه که ايشؤنه بنه کنار چۊن کسيه حلي نبۊنه. مأ ىاد دننه سرچˇ واسي بحث بؤده بيم.---شـىـخـ... (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۱ (UTC)

شىخ اينکه تۊ بيشتؤوسه ندأري دليل نؤبۊنه که اي کلمات ده به-کار نؤشۊنه. دئبار ىته اصيل گيلکي کلمه هيسه (دئسال أني) که هنۊزم که هنۊزه شرق گيلان ؤ غرب مازندرانˇ مئن توسط مردم استفاده بۊنه. اينکه گۊني کسئه حالي نؤبۊنه بستگي دأره اۊ کس کي بؤبۊن! تۊ آها تره حالي نؤبۊنه اما خىلئن هيسأن اۊشانه حألي وکنه.
البته اينن بؤگؤم که "دئبار" أمي ور "قديم"ˇ معنا همرأ به-کار شۊنه، نأ باستان. بخساد (بحث) ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۱۷ (UTC)
شـىـخـ...؛ ىعني چي؟ مۊ نفأمسم چي گۊني. مۊ گۊنم آقا جؤن دۊ ته کلمه دأنيم گيلکي مئن: دئبار، قديم. تۊ اشتبا کؤني أگه فکر کؤني هر دۊته ىکته معني دئنن. ىا أگرم دۊ ته معني بدأرن اي امکانه دأنيم کي دۊ ته معنا مئن استفاده بکۊنيمپس خأ تفکيک قائل ببيم. دئبار: باستان. Ancient. قديم: قديم. Old.
ايسه تۊ چي بشتؤسي ىا نشتؤسي أمئه بحثه ربط ندأنه جؤن. ىا اينکه کسيه حلي بنه ىا نبنه. چۊن تۊ Oldˇ جا بنويشتي دئباري. مۊ گۊنم بنويس قديمي. چره؟ تا بازين باستان ئبه م کلمه بدأريم.
بخساد؛ أمه نياز دأنيم أمئه زوانˇ مئن هر جا چن ته کلمه بديم کي ىکته معني دأنن اۊشؤنه تخصيص بديم به چنته معني. همته زوانؤن ايتؤرن. أمه ولي هني شعرˇ مئن چن ته کلمه' رچ بأرديم، اي ظرافتؤن أمره ىاداشؤ. ناوالا Old ؤ Ancient ني ىک زمتي هممعني بؤن.
ىکته سؤالم دأنمشمرأجي. شمه ترجۊمه مئن اي عبارته بنويشتين: وةڵگة گةپ؟!
ىعني الؤن دئه قراره ويکيپديا منؤنˇمئنم هزار جۊر رسم الخط بدأريم جغله'ن؟
ورگ (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۲ (UTC)
ورگ ألان تۊ ىا من خأ ايشؤنه تخصيص بديم ؤ سيوا بکۊنيم ىا زوؤن خأ به سمتي بشي که به اي بلاغت برسي که خأ ايشؤنه سيوا سيوا معني بديم. مۊ دئباره قديمˇ أمرأ ىکي دؤنم چؤن مۊ نشتؤسم ايسه ىا دۊرۊست ىا غلط. بخسادأ ني هينه گۊنه. در مؤرد اۊ کلمه کي نۊتيفيکشنؤنˇ ميئن هأنه مۊ فکر کؤنم ويکي هر وابين ئبه ىک فؤنته اختصاص دئنه ؤ ىکي جاى ت تأنيث عربي کۊجي هفت بنأ که اۊ فؤنت ساپؤرت نۊکؤنه ألبته اينه بگۊم اين مي کار نيه. ألبته اينه بگۊم که ىکته فؤنت ويکي فارسي جي أمأدره که خىلي گۊلاخه ائره تؤنين اسکرين شاتؤنه بىنين در ضمن تؤنين اينˇ نؤم ئبه نظر بدين مۊ سيمرغ پيش بنأم. فعلن أمين جؤن دس بدأر (لؤگؤ نني فعلن) بىنيم چي بۊنه چۊن اي فؤنت گيلکيأ ني ساپؤرت کؤنه ؤ آزاده ىعني هر سيستم عامل ؤ هر وبمۊجˇ ميئن ىه شکله. بخساد جيأ ني تشکؤر کؤنم کي لؤگؤ چاؤده.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۷ (UTC)
خؤ شـىـخـ... جؤن مۊ لؤگؤئه ننئنم. هرچند اينگار لؤگؤ خأ پسوند SVG بدأري--ما هان (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

گراىش[دچينواچين]

ورگ ؤ کفساب :)

مۊ گراىش ؤ گراييدنˇواسي وأسٚنه پيشنهاد دئنم. کي مثلن نؤگراىي بۊنه نؤ-وأني ىا اينسؤن-وأني ىا فرد وأني ؤ...

ىکته ده سۊال دأشتم که مۊر-دره با مۊرده-دره ؤ خۊر-دره با خۊرده-دره ؤ... چي فرقي کؤنه.

ىکته پيشنهادأ ني دئنم که تۊنيم کۊشتأى أليفˇجي (ٰ) کلمه وسطˇميئن به عۊنوان کۊشتأي أ کأرگيريم. چۊتؤ مثلن (وٰکتم). ىا اۊ کلمه'ني که أ نأنˇأمرأ بدريخت بۊنه. (جٰنده) مۊسؤن. راستي جخطراندين که ائره ويکي ايسه ؤ همه چيزˇسر خأ بحث ببي ؤ وانويس چؤده ببي حتي اي مي آخري مثال.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۰۹ (UTC)

۱.
وأستن ىعني خأستن/ مىل دأشتن
وأسئن ىعني ماليدن
ده چيزي غىر از اين مۊ بيشتؤوسه ندأرم. اگر تي منظۊر "وأسٚن"ˇ جي وأستن هيسه بنظرم مناسب نيه منظۊره نرسأنه.
۲.
در مؤرد مۊر درم؛ بنظرم درستش مۊرده درم هيسه که البته رأحتي ره گأىي گلف مۊر درم تلفظ بۊنه.
۳.
کلا ورگˇ نوشتاري اۊسلۊب مي چم نيه و با هر تغىيري که اي اۊسلۊبˇ کمبۊدانه برطرف بؤنه مؤافقم درنتيجه تي همرأ ني مؤافقم هرچند مۊ خؤره بر اين بؤم که فتحه ره کۊچه همزه جي ( ٔ ) استفاده وکه (ؤکتن=شدن // وأکتن=خسته شدن). بخساد (بحث) ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۴ (UTC)
شـىـخـ... ؤ بخساد؛
 1. وأستن مىل دأشتن ؤ خأستن معني دئنه ؤ گراىشˇ همرأ تؤفير کؤنه. اۊ گراىي کي مثلاً نؤگراىي مئن مثال بزي، گيلکي مئن معمۊلاً گيري بکارشنه: فلانگيري.
 2. هر دۊته دۊرۊسه. لشتˇنشا ؤ أسسؤنه لهجه ايتؤره: خؤردرم، مؤردرم.
 3. چره خأ أˇ جا ' بنيم؟ آخه دليل چيسه؟ بازين خئلي مئبه جالبه اي کمبۊدؤني که بخساد گۊنه بۊدؤنم چيسه. ولي نأ ائره. زحمت بکشه بۊشۊن ائره کامنت بنئه ؤ بنويسه تا بحث بکۊنيم.
ورگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۳ (UTC)

ورگ؛

 1. مۊ بشتؤسه دأنم شالتاقگيري که بۊنه تقلۊب گۊدن مثلن ولي نۊدؤنم چه ربطي دأنه.
 2. اؤکى
 3. هيتؤ ىته آپشنه. بيدئم اي حرف که ايتؤ تلفۊظ بۊنه ( کۊشتأى أ) أمۊنم أگر بخأىم کلمه چاگۊدار پۊر تغيير نکۊني تؤنيم اينˇجي کأرأگيريم.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۰۷ (UTC)

شـىـخـ...؛ بىن! أمه فتحه به أ دأنيم. وختي أ دأنيم چره خأ وأکتنه نيويشتن و'کتن؟ أگه قرار بۊ اي کاره بکۊنيم دئه چره أ پيش بنأىم؟ قاعده أ ايسه ؤ ' استثنا'.

ورگ (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۷ (UTC)

مۊشکل أمي، اين هيسه که هرکس خألي براساس خۊ گۊىش به قضاىا نيا کۊنه! مۊ ىک قرن هم بؤگؤم بىن وَکتن ؤ وأکتن فرق نئه هنده درهنن گۊنن "وختي أ دأنيم چره خأ وأکتنه نيويشتن و'کتن؟".
ايسه تۊ هر چي بؤگۊ: برأ "وکتن"، و پئسي فتحه هنه در صۊرتي که "وأکتن" و پئسي فتحه کشيده هنه.
ىک عمر هم بؤگؤم "دگيتن"، د پئسي شوا هنه در صۊرتي که "وکتن/ دکتن/ هکتن/"، و/د/ه پئسي فتحه هنه هنده درهنن گۊنن "وختي أ دأنيم چره خأ وأکتنه نيويشتن و'کتن؟".
زۊر نيه خؤ! دؤنسه نشأنه
وقتي با ىه چنين طرز فکري رۊبه-رۊ هيسيم طرز فکري که هميچئه براساس خۊ گۊىش جير جؤر زنه؛ بهترين کار سکۊته. مۊ ده اي به بر تصميم بىته'م قأوه ديکؤن/ گيلکي نويسي مئن ده هيچ اظهار نظري نؤنم ؤ هرچي شيمي مئنأ به اجماع برسه به کار دبسم ؤ جا سر خۊ تمرکزه بر خۊ پرؤژه'ن بنم ؤ اۊشانه پيش بؤبۊرم؛ ايته بهتره.شـىـخ ترم وا بدي! هچي خۊ سره درد نيأر. الان که ىه-پيرئه که به اي مۊضۊع (گيلکي نويسي داب دستۊر) ويشتره توجه کۊنم ىئنم اين أمي کار نيه، أمي کار أني اين نيه. گيلکي نويسي دابˇ دستۊر، کاردانˇ کار هيسه نأ أمي کار ;) بخساد (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)
بخساد ؤ شـىـخ
:)
ورگ (بحث) ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۲ (UTC)
بخساد؛ مۊنم ده تصميم بىتم تأم بزأ بئسم ؤ اي پؤرؤژه'نه عملي بکۊنم ؤ فقط مي گبˇ ولگˇ ميئن بحثي بۊ که مۊستقيمن مأ ربط دأشت.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۹ (UTC)
شـىـخـ... ؤ بخساد؛
پيرشرفشا ديوانˇ مئن ىکته مصدر بياتم کي دقيقا "گرويدن" معني دئنه.
ورگ (بحث) ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)

گيلکي نيويسي[دچينواچين]

سلام ؤ ارادت

زاکان مي نظر اينه کي آما بئتره نيويشتن ٚ مئن چن ته مؤرد ٚ سر توافق بۊکۊنيم تا أمي نيويشته‌ئن یکدست ببه هسأ هر کي خؤره ايجۊر نيويسه. أ "ئن" کي جمع ٚ ره استفاده به ؤ واجه پسي آیه وا چۊتؤ بينيويسيم، مثلا بۊیه‌ئن، بۊیه'ن، بۊیهئن یا بۊیئن؟ أ (جي، جه، جأ) حرف اضافه مئن ني اختلاف نهأ مثلا گيلان ٚ جي، گيلان-أ جي یا گيلان أجي، کؤیته دۊرۊس ايسه؟ Aryan80H (گب) ‏۲۹ نؤوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۰ (UTC)[پاسخ]

سلام جؤن. دۊرۊس گۊني. خأ بينيم اين ٚ واگۊيه گيلکي مئن چۊتؤره. بۊيه، گيلکي مئن ايتؤ تينه جمع دبسته بۊبۊن: أگه بۊيأن (booya:n) یا بۊيؤن (کي کمته بکار شنه). ولي بۊيئن بنه بۊبي جمع. یعني أگه بۊيي بۊ، بؤنأبۊ بۊيئن (مؤنه: کلايي کي اۊن ٚ جمع بنه کلايئن).
پس بسته به تي لهجه یا بنويس بۊيأن یا بۊيؤن. (بۊيه‌أن یا بۊیه‌ؤن)
ورگ (گب) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۲ (UTC)[پاسخ]

گيلکي‌نويسي راهنما[دچينواچين]

شأنه ايته راهنما درباره گيلکي‌نويسي ويکي‌گيل مئن دبؤ. mzn:رانما:مازرونی‌نویسی مؤرسؤن. ويکيفارسي مئن، ىک همچين راهنمايي دأنن ؤ اؤنه مقالات مئن کار گيرن. أمؤ أن لازمه برأساس ورگ گيلکي خط بىانيه ىکته راهنما تدوين بؤکؤنيم ؤ اؤنه کارآگيريم. ونداد ‏۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۲ (UTC)[پاسخ]

سلام ونداد، خۊرۊم ایسي؟ "راهنما" امره مۊوافق ایسم ؤ چؤن ورگˇ خط، اینترنتˇ مئن ؤ حتی مکتوباتˇ مئن جا دکته، مي نظر اینه که هۊ ورگˇ دستۊراته خۊلاصه بؤده ائره بنأیم. البته راهنما نأن نباید دلیلي ببي که اگر کسي به اۊ اؤصلوب ننویسنه اونˇ جي ایراد بگیریم. مؤمکنه تنوع لهجه واسي هر کسي یکته حرف کم ؤ زیاد بۊکۊني. اتفاقن هي تنوع مقبۊله نه صؤلبي بؤن--ما هان (گب) ‏۱۴ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۹ (UTC)[پاسخ]
سلام، تشکؤر. وهار پیشاپیش مؤبارک :)
تنوع لهجه أجي که هيچ مشکل ندأنيم، ولي شأنه فقط ىک خط-ه کارآگيريم. ىا ورگˇخط، ىا سرخط (!) ىا باخي. عرف ؤ قاعده که ايطؤره.
البته اي به اي معنا نئه که کارگيران سر فشار بنيم؛ ولي به اي معنائه که به ورگ خط رسميت بديم. ونداد ‏۱۴ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۵ (UTC)[پاسخ]
ممنۊن، تي نؤسالم ني مۊوارک ببي. تي جواب هۊ مي قبلي گبˇ مئن دره. ساق ببي--ما هان (گب) ‏۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۲۶ (UTC)[پاسخ]