کارگيرˇ گب:Damun.latrij

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

--شىخ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خوش بومای[دچينواچين]

سلام دامون جؤن خوب ایسی به گیله ویکی خوش بامویی.

تو امی اوستادی اگه ایلجاره بخواستی در خدمتم.

--شیخ (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۷ (UTC)

سلاو مو دامیشکم بومأ بؤم ولی می همه‌چئه جخترأدم هینˇ وأسر یته تازه اکانت چاؤتم :) -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۰ (UTC)

سلام

گیلکی ویکیپدیا مئن خوش بومأی. اگر تینی ائره گوسترش هدأنˇ واسی دیگرؤنه ایلئجار هدی. گیلکی ویکیپدیا کسؤنیه خأنه که ائره به گیلکی وانیویس بنویسن. اگر تینی شروع بوکون و بودؤن که مو و دیگرؤن تأ بال زئنیم. هر جا واپورس دأنی تینی مو ؤ دیگرؤنه واپورسی.

--ما هان (بحث) ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۱ (UTC)

ممنونم أمین جؤن (ماهان وکتی؟؟ :) ) مو بر حسب حسسˇ مسئولیت بومأم ایه. نه ویره ازازایی (واقعن) هیچی بلد نیأم :(. ویکی‌پدیا خئلی مه‌ره ره چتینه. ایشلله آموجنم-- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)

اها می نؤمه عوضأ گودم :) خوجیر کار بؤدی که بومأی. ویکیپدیا سیستم اینئی رادست نیه و چتینه اما تی دس را دکأی تینی ائره خیلی کومک گر ببی. اگر تینی وانیویس نیویشتنه سراگیر. مثلن مو اینگیلیسی ویکیپدیا مئن ترجومه کؤنم نئنم ائره. تی ایمضا واسی نی ای علامتؤنه --~~~~ بنی تی بنویشته پسی.--ما هان (بحث) ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)


حتمن می زوره زنم أمین جؤن (أمین دوخؤنم ته‌ره یا ماهان؟؟؟؟) -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۰۱ (UTC)

تی حقسأیه بوکون بلامیسر. مأ ماهان دوخؤن--ما هان (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)

چشم ماهان جؤن -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۲۰ (UTC)

سلاو أمین جؤن

دئبار بومأبؤم ایشؤنه نؤته‌بی مه‌ره :) -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۲ (UTC)

خئلی خوروم کار بودین کی بمأین گیلکی ویکیپدیا مئن. ائره همه‌کسˇ ایلجار ؤ حقسأیه خأنه کی بتؤنه ببون یکته پیله سربس (منبع).

ائره لازمه کی کاربرؤن خوشؤنˇ زوانˇ سر، یعنی گیلکی سر تسلط بدأرن. مؤهم نیه کو لهجه همره نویسنین، مؤهم اینه کی باخی بنویشته‌نه تغییر ندین مگر اینکه دلیل بدأرین کی او وؤت (متن) غلطه ؤ خأ اونه چاگودن.

تا اؤره کی تینین خودتؤن کلمه چانکونین مگر اینکه شیمه چاگوده کلمه، پیشتر چنته نشریه یا سایت معتبرˇ مئن تایید ببؤبون ؤ استفاده بنأبون.

هیچ عجله نکونین. اینکه چنته مقاله نویسنین مؤهم نیه. أمی ویکیپدیا ضعف اینه کی مقاله‌ی کامل ؤ بقایده ندأنه. همه‌ته مدخلؤن چن خطی ایسن ؤ کلی و مبهم. پس مو پیشنهاد کؤنم هی الؤن هر نفر دو یا سو ته عنوان دؤجین بکونه ؤ هو دو سو ته عنوان ئبه دو سو ته هکشی مقاله بنویسه. مثلن ای نمونه‌نه بینین: لاجان . غریب شا قیام . مأمد امینی لاهیجی . احمد آشورپور م. راما - غریب شا - آشورپور - لاجؤن

رسم‌الخطئبه فعلن پیشنهاد کؤنیم کی گیله‌وا رسم‌الخطه کاراکشین تا مؤدیرؤن رسم‌الخط ئبه یک فکری بکونن. مقاله‌ن تیتر مئن نیمفاصله ننین!

أگه خأنین ویشتر باموجین، ای مقاله‌نه بخؤنین تا ویکیپدیا مئن خوروم باموته ببین. حتمن ؤ حتمن ؤ حتمن ایشؤنه بخؤنین:


ببخشین أگه پیله‌کوت‌گیری کأدرم؛ می تفاوت شیمه همره خالی اینه کی ائره چن سال پیشتر ایسأبوم ؤ هین وأسی می وظیفه ایسه کی ایشؤنه شمره بگؤم.

شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۷ (UTC)


دویر دؤجئن (انتخاب دیوانسالار)[دچينواچين]

سلام؛ گیلکی ویکیپدیا کیاؤن (کیا: Admin) تصمیم ؤ برنامه دأنن کی ویکیپدیا وضع ؤ سرشکل ؤ محتوا بئترأکونن ؤ هینˇ وأسی همه‌ته کاربرؤنˇ جی دعوت کؤنم کی بأین ائره ؤ رأی بدین تا کیا ماهان یک رج بجؤرتر بشون ؤ دَویر (Bureaucrat) ببون کی بتؤنه امکاناتˇ نرم‌افزاری بدأره ؤ کاربرؤنه اختیار هدئه کی رؤبات چاکونن. رأی ؤ گب ؤ بحث ئبه بشین ویکی‌پدیا: دویرگری خایش/AminSanaei ؤ مشارکت بکونین.

ای بحثه قأوه دیکؤن مئن نی مطرح بودم.
شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۱ (UTC)


سلام، خواهش کؤنم ای نظرخواهی مین شرکت بوکونید. ویکی‌پدیا: ویکی بان بؤنه خایش/شیخ‏

--شیخ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۲۲ (UTC)

ایمضا[دچينواچين]

سلام دامون جؤن. مئبه یکته سوال پیش بومأ. چره تی ایمضا دوروس نوشؤن هدأ نبونه؟ «کاربر:‏Damun.latrij (بحث کاربر:‏Damun.latrij) ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)» جا «-- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)»ه نوشؤن دئنه!. تی ایمضا واسی اینه «--~~~~» ایستفاده نوکؤنی؟--ما هان (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۸ (UTC)

سلاو

ایستفاده کونم ولی نودؤنم چه‌ره ایتؤ بونه. شرمنده هخسأ کونم رچأیرم. :* -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۳ (UTC)

گمؤن کونم چاؤتم -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۲۹ (UTC)

آها

چاؤتم :) -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۳۲ (UTC)

اهأ بلامیسر. خوروم چاگودی--ما هان (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۷ (UTC)

ایلجار[دچينواچين]

سلام أدأش

یک سر بیه ویکی‌پدیا:قأوه دیکؤن/ایده. یکته ایده دأنم. تونم أگه پایه ببی عالی بنه. میرعمادم قراره هنده وگرده ویکی مئن ؤ ای ایده مئن کونوش بکونه. تی نظر و گبه هؤره بنویس. ورگ (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۹ (UTC)

پیشاموتن[دچينواچين]

ویکی‌پدیا:پیشاموتن

ورگ (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۸ (UTC)

رحيمپۊرˇ وانيويس[دچينواچين]

سلام جؤن

رحيمپۊرˇ وانيويسه الؤن بدئم. چن ته نؤکته' خأ رعاىت بۊکۊني:

  1. عددؤن لاتين تاىپ نۊبۊن. دقتبۊکۊن بعضي ويندؤزؤنˇ مئن عدد به ظاهر عربي-هندي ايسه اما باخي کامپيۊترؤنˇ مئن لاتين بنه.تي عددؤن هيتؤره. شاىد تۊتي ورجه تاىپ کؤني ۱۵۱۲ اما مۊ تي بنويشته عدده خؤنم 1512. اينه ماني بئتر دؤنه که چۊتؤ خأ چاگۊدن. مۊ ويندؤز ندأنم نۊدؤنم. اينه حتماً چاکۊن.
  2. وختي تيتر نأدري (==زیۊیش==) دئه لازم نئه ''' بني. چۊنوختي ىک چئه بنأى === ؤ === مئن، تيتر محسۊب بنه ؤ خۊدش پۊررنگ بنه. پس اي غلطه: =='''زیۊیش'''== ؤ اي دۊرۊسه: ==زیۊیش==.
  3. رحيمپۊر بنويس. نيمفاصله نخأنه نأن.
  4. جۊمله آخر نؤقطه بني! تي وانيويسˇ أولي جۊمله بي نؤقطه سر بمأ بۊ. مۊبنأم. ولي باخيه چک نۊدم.
  5. ىته دۊرۊسه نأ يته. هيتؤرم دۊنىا، نأ دۊنيا.
  6. رچ (سطر)ˇ پيش فاصله نني. سطرˇ سرˇ جي سرأگير تي نيويشتنه. ولي حتماً هرته پاراگراف که تمنأبؤ ىک رچ فاصله تؤدي. ويکيپديا اۊ فاصله' حساب نۊکؤنه. امما أگه خالي ىکته اينتر بزني و بشي سطرˇ سعدي، ويکيپديا ايشؤنه با هم نۊشؤن دئنه.
  7. گيۊمه: "
  8. وانيويسˇ مئن تاتاىي لازمه. کاش ىکته تاتاىي اينأجي بنأبي.
  9. اينکه سربسˇ وابينˇ مئن تي سربسؤنه معرفي بۊدي عالئه امما اينم لازمه که هر جا تي وؤتˇ مئن ىکته عبارت ىا تاريخ ىا آمار ىا نظري ىک جا جي نقل بؤدره، شۊماره بزني ؤ سربس هأدي. ویکی‌پدیا:قبول گودنی بؤن نيگا بۊکۊن. ویکی‌پدیا:پیشاموتنˇ مئنم تيني بامۊجي که چۊتؤ وؤتˇ مئن سربس هأدي.
  10. اينم حتماً نيگا بۊکۊن.

تي خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۸ (UTC)

دعوتنامه[دچينواچين]

سلام Damun.latrij جؤن

ويکي گيلکي شيمي دأميشکˇ فعاليتˇ جي پۊر مۊتشکره. ويکي شمره بشدت نياز دأنه ؤ شيمي جا ويکي ميئن خئلي خالي ايسه خاهشا اي دعوتنامهٰ قبۊل بکۊنين ؤ وگردين :))

--Pirsharafshah (بحث) ‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]