Wikipedia:قأوه دیکؤن/فند ؤ لیم

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

واورس[دچينواچين]

سلام کیاؤن ؤ ریفئقؤن

وچأن یه نفر مه‌ره پیغؤم هدأ بؤ گه می «ˇ» سأبه

ولی هرچی موجنم وه پیغؤمه دئه مننئم


خسم بودؤنم آیا ازازا ایشؤنˇ جور مهمه؟ یا نأ هر جور ببون عیب نأره؟ -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۸ (UTC)


ممنون

سلام جؤن
جریان اینه کی أمه دو جور کوچˇ هف دأنیم. یکته هینی که أمه همیشک کاراکشیم ؤ سیمبؤلؤنˇ جی ویته بیم کی یونیکؤدˇ مئن لاتینی کارکترؤن‌ئبه چاگوده ببؤره ؤ یکته نی ٚ کی نأ خو قبلی حرف ٚ پسی، بلکی خو قبلی حرف ٚ جؤر ایسنه. هین ٚ وأسی وختی ای یکته جی استفاده کأدری خأ یکته فاصله بزنی بأزین اینه بزنی. او رفیق گوت کی بئتره اینه کاراگیریم کی عربی کارکترؤن‌ئبه چاگوده ببؤ. منم می او کیبورد ٚ مئن دئه الؤن هین ٚ جی استفاده کأدرم. تو فعلن تینی هرتهٰ بخأستی کاراگیری؛ دئه پور نمؤنسه او بیلاوارث کیبورد آماده ببون.
راستی! هرجا هرچی بنویشتی، تی بنویشته جیر امضا بزن. یعنی ایتؤ: ~~~~
ورگ (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)


سلاو

شرمنده هلأ عادت نؤتم کامل -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۸ (UTC)


منشن گودن (دخؤندن)[دچينواچين]

سلاو

چور شأنه یه نفره دوخؤندن؟ (تگ گوتن [منشن])

هنده اول اینه بگؤم کی بد نیه تیترˇ مئن راجه به تی سؤالیک تؤضیحی بدی. تا وختی یک نفر بمأ ائره ؤ اول تیترؤنه بدئه، بتؤنه خو سؤاله اوشؤنˇ مئن بیاجه. مو الؤن چاگودم به عنوان مثال. یکته نیگا بکون.
دخؤندن راحته. طرفˇ کاربری نؤمه خال (لینک) کؤنی: [[Damun.latrij]]
یا راحتتر: هر چی خأنی به عنوانˇ اینˇ نؤم نویسنی ؤ بازین او جؤر، خالˇ پولوکˇ سر زئنی ؤ یکته کوچˇ درجیک وابنه، اؤره اولی خالی جیگه مئن نویسنی: کاربر:Damun.latrij
اصلن وختی کاربر ؤ دو نؤقطهٰ بنویشتی ؤ کاربری نؤم اولی حرفه بزی، خود ویکیپدیا چنته نؤم پیشنهاد کؤنه.
مثلن مو خأنم تأ دخؤنم، ولی خأ تأ به نؤمˇ أدأش دخؤنم:
اول نویسنم أدأش
بازین أدأشه هایلات کؤنم ؤ شنم خالˇ پولوکه زئنم ؤ کوچˇ درجیک مئن، اولی خالی جیگه مئن، أدأشˇ جا نویسنم: کاربر:Damun.latrij
نتیجه چی بنه؟ بنه: [[کاربر:Damun.latrij|أدأش]]
چوتؤ نشؤن دئنه؟ ایتؤ: أدأش
ورگ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۲ (UTC)

مرسی برأر -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۴ (UTC)

پیشاموتن[دچينواچين]

هرچي کی ویکیپدیا مئن کاره سرأیتن‌ئبه خأ بدؤنین: ویکی‌پدیا:پیشاموتن.

ورگ (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۵ (UTC)

ىکته ولگˇ مئن جيرولگ چاگۊدن[دچينواچين]

وچۀن ىه سؤال!
چۊر شأنه خۊ کاربري صفحه مئن خؤره ره ىته بخش چاتن بنام پؤرؤژۀن ؟
بخساد (بحث) ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۰ (UTC)


سلام بخساد جؤن. محبت بۊکۊن هر وخت سؤال دأني ايتؤ ىکته تازه وابين (مأسمک) چاکۊن.

کاري ندأنه. هر ولگˇ مئن کي ايسأى، هؤره ايتؤ خال چاکؤني دئه: [[مثال]] که نتيجه ايتؤبنه: مثال. دۊرۊسه؟ خؤ! ايسه تۊ خأ ايتؤ خال چاکۊني: [[کاربر:کارگيري نؤم/پؤرؤژه'ن]]

تۊ تي کارگيري ولگˇ مئن اينه خأ بنويسي: [[کاربر:Baxsad/پؤرؤژه'ن]]

تي خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۳ (UTC)


سلام؛ اؤکى؛ ممنۊن
تي خؤنا ني بدؤن
بخساد (بحث) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۲ (UTC)

چۊر شأنه عکس نأن ؟![دچينواچين]

دۊ ته سؤال دأشتم!

۱. چۊته تۊنيم ىه عکسي که از خودمونه رو ويکي مئن به اشتراک بنيم ؟!
۲. چۊته تونيم اۊ عکساني گه اينگليسي ويکيپدىا مئن نأنه استفاده بؤنيم ؟! بخساد (بحث) ‏۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۶ (UTC)
بخساد، اينه بۊخؤن احتمالن تي کار رادکئنه: :Wikipedia:عکس (خودآموج) -ما هان (بحث) ‏۹ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۷ (UTC)

نؤمي فضاؤن[دچينواچين]

ماهان ؤ شىخ!

مۊ اي بحثه ببردم بحث:ويکيپديا:پيش بنأ کلمه'ن#نؤمشرؤن (Namespaces)ˇ مئن. || ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۳۶ (UTC)

راست باکس[دچينواچين]

سلام، ببخشید که فارسی می‌نویسم: در نوار ابزار سمت راست ویکی‌پدیای گیلکی اشتباهی به نظرم رسیده. هسا تفاقؤن به Wikipedia:گردˇکله لینک شده و کاربرؤن ٚ دروازه Wikipedia:رویدادهای کنونی را در بر دارد. این جا به جا نیست؟ ضمناً Wikipedia:رویدادهای کنونی همیشه خالیست و در عین حال در نواریست که قرارست کاربران تازه کار را هدایت کند و میانبری باشد برای صفحات فوق‌العاده پرمخاطب و مهم! لطفاً فکری برایش کنید. برخی زبان‌ها اصلاً اخبار را بصورت آنلاین و بروز نشر نمی‌کنند. می‌توانید از آنها الگوگیری کنید. شمی خنابدون: محک (بحث) ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۵ (UTC)

تي دا محک جؤن. پىگيري کؤنيم. ماهان جؤن بىن مؤشکل چيسه. گمؤن کؤنم اينه تۊ چاگۊده بي. || ورگ (بحث) ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۳۸ (UTC)

نؤمفضا'ن[دچينواچين]

أمين ثناىي ؤ بخساد زاکؤن تبريک گۊنم اي نؤمفضاؤن به گيلکي تبديل بۊبؤن: ىعني خأنين اۊلگۊ چاکۊنين ده اۊنˇ پيشونده الگو ننين بنين قالب ىا رده' بنين جرگه ىا پرونده' بنين فاىل. ايسه Wikipedia هۊتؤ بۊمؤنسه ؤ تغييري نؤده مۊ ورگˇ جي خأنم اينم بکۊنه ويکيپديا ويکي ترنسلىتˇ ميئن.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۱۸ (UTC)

شـىـخـ...، دمأ گرم--ما هان (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)
شىخ؛ ويکيپديا ني چاگۊده بۊبؤره. بۊشۊ چک بۊکۊن بىن. || ورگ (بحث) ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۳۸ (UTC)

New notification when a page is connected to Wikidata[دچينواچين]

Hello all,

(لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید)

The Wikidata development team is about to deploy a new feature on all Wikipedias. It is a new type of notification (via Echo, the notification system you see at the top right of your wiki when you are logged in), that will inform the creator of a page, when this page is connected to a Wikidata item.

You may know that Wikidata provides a centralized system for all the interwikilinks. When a new page is created, it should be connected to the corresponding Wikidata item, by modifying this Wikidata item. With this new notification, editors creating pages will be informed when another editor connects this page to Wikidata.

Screenshot Echo Wikibase notification.png

This feature will be deployed on May 30th on all the Wikipedias, excepting English, French and German. This feature will be disable by default for existing editors, and enabled by default for new editors.

This is the first step of the deployments, the Wikipedias and other Wikimedia projects will follow in the next months.

If you have any question, suggestion, please let me know by pinging me. You can also follow and leave a comment on the Phabricator ticket.

Thanks go to Matěj Suchánek who developed this feature!

با تشکر! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

Wikidata changes now also appear in enhanced recent changes[دچينواچين]

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

با تشکر! Lea Lacroix (WMDE) ‏۲۹ جۊن ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)

(wrong target page? you can fix it here)

Improved search in deleted pages archive[دچينواچين]

لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید

During Wikimedia Hackathon 2016, the Discovery team worked on one of the items on the 2015 community wishlist, namely enabling searching the archive of deleted pages. This feature is now ready for production deployment, and will be enabled on all wikis, except Wikidata.

Right now, the feature is behind a feature flag - to use it on your wiki, please go to the Special:Undelete page, and add &fuzzy=1 to the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=1. Then search for the pages you're interested in. There should be more results than before, due to using ElasticSearch indexing (via the CirrusSearch extension).

We plan to enable this improved search by default on all wikis soon (around August 1, 2017). If you have any objections to this - please raise them with the Discovery team via email or on this announcement's discussion page. Like most Mediawiki configuration parameters, the functionality can be configured per wiki. Once the improved search becomes the default, you can still access the old mode using &fuzzy=0 in the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=0

Please note that since Special:Undelete is an admin-only feature, this search capability is also only accessible to wiki admins.

با تشکر! CKoerner (WMF) (talk) ‏۲۵ جۊلاى ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۰ (UTC)

Improvements coming soon to Recent Changes[دچينواچين]

Rc-beta-tour-welcome-ltr.gif

Hello

Sorry to use English. لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید! ممنون.

In short: starting on 26 September, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Recent Changes. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature improves Special:RecentChanges and Special:RecentChangesLinked (and soon, Special:Watchlist – see below).

Based on a new design, it adds new features that ease vandalism tracking and support of newcomers:

  • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
  • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
  • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
  • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

Concerning RecentChanges

Starting on 26 September, New Filters for Edit Review will become standard on Recent Changes. We have decided to do this release because of a long and successful Beta test phase, positive feedback from various users and positive user testing.

Some features will remain as Beta features and will be added later. Learn more about those different features.

If your community has specific concerns about this deployment or internal discussion, it can request to have the deployment to their wikis delayed to October 1, if they have sensible, consistent with the project, actionable, realistic feedback to oppose (at the development team's appreciation).

You will also be able to opt-out this change in your preferences.

Concerning Watchlists

Starting on September 19, the Beta feature will have a new option. Watchlists will have all filters available now on the Beta Recent Changes improvements.

If you have already activated the Beta feature "پالایهٔ جدید برای بازبینی ویرایش", you have no action to take. If you haven't activated the Beta feature "پالایهٔ جدید برای بازبینی ویرایش" and you want to try the filters on Watchlists, please go to your Beta preferences on September 19.

How to be ready

Please share this announcement!

Do you use Gadgets that change things on your RecentChanges or Watchlist pages, or have you customized them with scripts or CSS? You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please ping me if you have questions.

On behalf of the Global Collaboration team, Trizek (WMF) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)