کارگيرˇ گب:خۊدا بدأشت

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن کارگيرˇ گب:Baxsad أجي)

--شىخ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۲۰ (UTC)[پاسخ]

به ویکیپدیا خوش بامویی[دچينواچين]

سلام برار جؤن به ویکی پدیا گیلکی خوش یامویی اگر ایلجاره خوایی تونی می جی یا ادمینˇجی واپورسی. یا قهوه خؤنأˇمین بنی تا دئه باخی تره ایلجاره بدن.

سلاو سوهئل :p -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۰۶ (UTC)

خئلی خوروم کار بودین کی بمأین گیلکی ویکیپدیا مئن. ائره همه‌کسˇ ایلجار ؤ حقسأیه خأنه کی بتؤنه ببون یکته پیله سربس (منبع).

ائره لازمه کی کاربرؤن خوشؤنˇ زوانˇ سر، یعنی گیلکی سر تسلط بدأرن. مؤهم نیه کو لهجه همره نویسنین، مؤهم اینه کی باخی بنویشته‌نه تغییر ندین مگر اینکه دلیل بدأرین کی او وؤت (متن) غلطه ؤ خأ اونه چاگودن.

تا اؤره کی تینین خودتؤن کلمه چانکونین مگر اینکه شیمه چاگوده کلمه، پیشتر چنته نشریه یا سایت معتبرˇ مئن تایید ببؤبون ؤ استفاده بنأبون.

هیچ عجله نکونین. اینکه چنته مقاله نویسنین مؤهم نیه. أمی ویکیپدیا ضعف اینه کی مقاله‌ی کامل ؤ بقایده ندأنه. همه‌ته مدخلؤن چن خطی ایسن ؤ کلی و مبهم. پس مو پیشنهاد کؤنم هی الؤن هر نفر دو یا سو ته عنوان دؤجین بکونه ؤ هو دو سو ته عنوان ئبه دو سو ته هکشی مقاله بنویسه. مثلن ای نمونه‌نه بینین: لاجان . غریب شا قیام . مأمد امینی لاهیجی . احمد آشورپور م. راما - غریب شا - آشورپور - لاجؤن

رسم‌الخطئبه فعلن پیشنهاد کؤنیم کی گیله‌وا رسم‌الخطه کاراکشین تا مؤدیرؤن رسم‌الخط ئبه یک فکری بکونن. مقاله‌ن تیتر مئن نیمفاصله ننین!

أگه خأنین ویشتر باموجین، ای مقاله‌نه بخؤنین تا ویکیپدیا مئن خوروم باموته ببین. حتمن ؤ حتمن ؤ حتمن ایشؤنه بخؤنین:


ببخشین أگه پیله‌کوت‌گیری کأدرم؛ می تفاوت شیمه همره خالی اینه کی ائره چن سال پیشتر ایسأبوم ؤ هین وأسی می وظیفه ایسه کی ایشؤنه شمره بگؤم.

شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۷ (UTC)


دویر دؤجئن (انتخاب دیوانسالار)[دچينواچين]

سلام؛ گیلکی ویکیپدیا کیاؤن (کیا: Admin) تصمیم ؤ برنامه دأنن کی ویکیپدیا وضع ؤ سرشکل ؤ محتوا بئترأکونن ؤ هینˇ وأسی همه‌ته کاربرؤنˇ جی دعوت کؤنم کی بأین ائره ؤ رأی بدین تا کیا ماهان یک رج بجؤرتر بشون ؤ دَویر (Bureaucrat) ببون کی بتؤنه امکاناتˇ نرم‌افزاری بدأره ؤ کاربرؤنه اختیار هدئه کی رؤبات چاکونن. رأی ؤ گب ؤ بحث ئبه بشین ویکی‌پدیا: دویرگری خایش/AminSanaei ؤ مشارکت بکونین.

ای بحثه قأوه دیکؤن مئن نی مطرح بودم.
شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۱ (UTC)

ایلجار[دچينواچين]

سلام بخساد جؤن تونم أگه تینی بیه أمی ایلجار طرح مئن شرکت بکون.بیه ویکی‌پدیا:قأوه دیکؤن/ایده مئن، خودت فأمنی جریان چیسه. ورگ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)

پیشاموتن[دچينواچين]

ویکی‌پدیا:پیشاموتن

ورگ (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۸ (UTC)

سطر سر[دچينواچين]

سطر (رچ) سر دونؤقطه ننی! دونؤقطه سطره یکته کارکتر هنی پیش أبئنه. أگه خأنی پاراگرافؤن کسؤنأجي فاصله بدأرن نویشتن زمت خأ هر پاراگرافه کی تمنأگودی، دو ته ئنتر بزنی. یعنی هر دوته پاراگراف یا هر دوته رچ مئن خأ یک رچ فاصله بنی تا کسؤنه دنچیکن.

ورگ (بحث) ‏۲۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)

زحمت بکش هرجا یکته وانیویسˇ مئن یکته ادعا یا خبر یا ماجرا نویشته‌دری، سربس (منبع) هدی. مثلن وختی نویسنی قاسماباد پیشتر کلاچایˇ شی بو خأ بنویسی کو سال و تا کو سال ؤ بازین وختی گونی کلاچی جی سیوا وابؤ خأ هنده بنویسی کو سال ؤ سربس هدی (یعنی جیرنویس هدی که کؤره ای موضوع قید ببؤ؟).

یا وختی نویسنی قاسمابادي تومان پیرأن فلانجا جایزه ببرده خأ سربس هدی. مثلن کو خبرگزاری یا سایت ای خبره بزئه؟ لینک هدی به اؤره.

اي جؤر یکته گزینه دأنی کی یکته وابؤ کتابه مؤنه. اون سربس هدأن شی ایسه. هرجا تی جومله تمنأ بؤ، اون سر زئنی، یکته درجیک وابنه کی تی جی لینک یا متن خأنه. ایسه تی ادعا أگه یکته کتاب جی ایسه او کتاب ؤ صفحه و نویشتنکس نؤمه نویسنی یا أگه یکته اینترنتی ولگ شی ایسه او ولگ آدرسه نویسنی.

ورگ (بحث) ‏۲۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۹ (UTC)

ورگ
نحوه سربس دأنه ویشتره توضیح دنین!؟

بخساد (بحث) ‏۲۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۹ (UTC)

زحمت بکش ویکی‌پدیا:قبول گودنی بؤنه بخؤن.
بازین أگه هنده قاسماباده بینی متوجه بنی که بعضی جاؤن مو تگ بنئم {سربس خأنه امما ندأنه!}.
پیشاموتن ولگ مئن نی تینی خوروم باموجی کی چوتؤ شأنه سربس اضافه گودن.
ورگ (بحث) ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۱ (UTC)
آهوو اگه ایته بؤبون أمی کار زاره گه، هرچی بنویشتأم اکثرا من درآوردی بؤن.

بخساد (بحث) ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)

ورگ، زىاد سربس ٚ سر سخت نگير. ويکيپدىا خؤدش گۊنه که مۊ چندان قابل اتکا نيىم. هين ٚ واسی بىس هرجا که دعوا راه دکته اؤره سربس بخأىم.--ما هان (بحث) ‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۲۳ (UTC)
ما هان؛
نشأنه سخت نیتن. چون مثلن هی دو ته وانیویس مئن کی بخساد بنویشته، چن جا راجه به اینکه فلان شهر یا دیهات اول کؤره شی بو و باززین کؤره شی ببؤ گب زئنه یا راجه به جمئت. ایشؤن سربس خأنه. یا یکجا گونن فلان جا قبلن بیسار جا شی بو اما اؤره جی بنا به دلایلی هیتن! ایشؤن بیسربس مناسب نیه.
نگونم همه چی سربس بدأره. اما هرجا عدد ؤ رقم یا نقل قؤل أرده دریم سربس بزنیم.
ورگ (بحث) ‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۰ (UTC)

اکى، اگر تئبه به عنوان ىکته گيلکي ويکيپدىا کاربر اۊ مواردئبه سربس داشتن اهمىت دأنه وا اۊ مواردئبه سربس بنأى--ما هان (بحث) ‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۲ (UTC)

تغييرˇنؤم[دچينواچين]

مۊختصر ؤ مۊفيد :) --شـىـخـ... (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۰۰ (UTC)

شىخ؛ آقا شرمنده بؤتي أمره! ىه دۊنىا ممنۊن بخساد (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

پأچˇوانويس چانکۊن![دچينواچين]

بخساد جؤن هچي پأچˇوانويس چانکۊن که مثلن ىه خطي ىا دۊخطي همه' ببۊر سياکۊلۊرۊدˇوانويسˇميئن. اۊشؤنأ ني که ايتؤرن خأ حذف ببۊن ولي اۊشؤني که دسفارس دأنن حذف نۊکؤنن. کىفيت مۊهمه نأ کميت. أمۊ ۱۰ته پيله وانويس بدأريم بهتر أز ۱۰۰تخ کۊشتأى وانويسه.--شـىـخـ... (بحث) ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۴۵ (UTC)

شـىـخـ...؛ گيلکي ويکيپدىا مئن آمۊ تۊنيم دؤ نؤع وانويس بدأريم!
  • وانويسؤني که فارسي ويکيپدىا مئن أني درن
  • وانويسؤني که فارسي ويکيپدىا مئن دننن
اۊ وانويسؤني که هم پچ بؤبۊن و هم ويکي فارسي مئن أني دؤبۊن بي-ارزشن. ولي اۊ وانويسؤني که ويکي فارسي مئن دننه-بۊن حتي اگر پچ أني بؤبۊن بنظرم باارزشن. بخساد (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۷ (UTC)

فارسي ويکي بني کنار! پأچ پأچه! اين دليل نبۊنه که اي رۊستا فلان شهرˇميئن ايسه ؤ تمام! أمۊ ىک چيزي ويکي ميئن دأنيم بنأم عؤمق ىا جلف! که ويکي آمارؤنˇميئن زوانؤن بر اي اساس رچ-بندي بۊنن. پس ىعني ده وانويسˇتعداد أصلن مؤهم نيه. فقط ويکي أرزشه که مؤهمه. جلف بؤن هم فؤرمۊل دأنه که حيساب کؤنه شيمي ويکي جلف چنده! فقط علي الحساب تأ بگۊم که هرچي أمۊ پيله وانويس بدأريم ولي کمتر بهتره که کۊشتأى وانويس بدأريم ولي پۊر. اۊ وانويسؤني هم که مۊ ؤ زاکؤن سرىتن ولي تمنا نؤدن خأ تمؤم ببي. اينگليسي جلف ۹۱۰، فارسي جلف ۲۰۸، کۊردي سۊراني جلف ۱۲۷، مأزرۊني جلف ۶، گيلکي جلف ۴!!!! ايآماره نيأ بکۊن.--شـىـخـ... (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۳۴ (UTC)

ميرزا کۊجي خانˇوانويس خأ ىکته کيتاب بۊبۊن! حىفه که هم اينˇخط ناجۊره هم به نؤعي پأچه! بيه اينه پرؤ بال بديم ؤ ايلجاري کار بکۊنيم! مۊ أول شۊنم اينˇاينفؤباکسه چاکؤنم! تۊنم سعى بکۊن اينˇخۊه چاکۊني بعد محله بعدي اينˇگۊىشˇسرأ ني بحث کؤنيم چۊن رشتئه ؤ أمۊ رشتي بلد نيىم ايدامه بديم!--شـىـخـ... (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۴۶ (UTC)

شـىـخـ...؛
راجع-به پچ مقاله'ن: کمي تا حدۊدي حق با تۊ هيسه. ده خۊ هخسا کۊنم چانؤکۊنم.
راجع-به ميرزا: ميرزا مۊضۊع همرأ حال نؤنم! مۊضۊع سر خأن علاقه دأشتن تا اۊنه پيش بؤردن. ترجيح دنم جا سر اطلاعاتي سيستمؤنˇ سر کار بؤنم.
راجع-به اينکه رشتئه: قبلا بؤته-بؤم تره، هنده ني گۊنم پاراگرافي پيش بؤش! خۊ هخسا بؤکۊن که دسسه-کم هر پاراگراف ىته گۊىشˇ جي بؤبۊن بخساد (بحث) ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۳۵ (UTC)

میتونی این مقاله را به گیلکی زوون بنویسی[دچينواچين]

سلام برار میتونی این مقاله را به گیلکی زوون بنویسی؟ممنونزبان لکی --Hosseinblue (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۰ (UTC)

Wikipedia is getting 15 years - WMF projects - translation of Wikidata labels and descriptions[دچينواچين]

Wikipedia is getting 15 years - WMF projects - translation of Wikidata labels and descriptions

lang='glk : ?lang=glk&props=31,218,219,220,506,1406&q=claim[1800]مازِرونی

Dear Baxsad; There will be a birthday soon: Wikipedia is getting 15 years. I want to let you know that the number of d:Wikidata:Database reports/WMF projects there is also the page Wikipedia versions has increased to more then 409; there are also pages from Wikibook project pages to Wikiversity and Wiktionary project pages in that list. You may be interested in adding Wikidata labels and descriptions in your language. Only a few, maybe five. Please follow also the discussion at d:property talk:P218 and comment there.
Maybe you can translate this and use it somewhere: If this is your first edit at wikidata: First go to Wikipedia_versions?setlang=glk. This will select the interface language for you. Then open the label links you want to translate in a new browser tab for each link. You should see an edit button and you should be able to insert the label in the corresponding field using a click/doubleklick. Same for the description and alias. Save your changes and go to another label link from the main list. Good luck!
Best regards Gangleri also aka I18n (بحث) ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۵ (UTC)

خۊدا قۊوت[دچينواچين]

بخساد جؤن خۊدا قۊوت. خۊرۊم پيش شؤدري. هي فرمؤن بۊشۊ :) --ما هان (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)

ممنۊن بخساد (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۲۳ (UTC)

دعوتنامه[دچينواچين]

سلام خۊدا بدأشت جؤن

ويکي گيلکي شيمي دأميشکˇ فعاليتˇ جي پۊر مۊتشکره. ويکي شمره بشدت نياز دأنه ؤ شيمي جا ويکي ميئن خئلي خالي ايسه خاهشا اي دعوتنامهٰ قبۊل بکۊنين ؤ وگردين :))

--Pirsharafshah (بحث) ‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۸ (UTC)[پاسخ]