قاسماباد

Wikipedia جي

قاسماباد در شمال ایرانˇدر دل گیلانˇ قَرَر دَره.اقتصاد ویشتر قاسماباد از کشاورزی،برنج و مرکبات سر چرخنه.

قاسماباد به دو بخش غربی و تقسیم تقسیم شووه بخش غربی قاسمباد علیا هیسه.

لبَس[دچينواچين]

ایران

قاسماباد

لبس محلی قاسماباد در یونسکو ثبت هیسه|نژاد:گیلک

تَریخَعَت قاسماباد[دچينواچين]

کوهن دارَ یَ آثار از ایی قلعه بندبن هیسه.

گویند ای قلعه به دوستور گیل گیلانشاه ساخته شوده‌.

کشوري تخسیم[دچينواچين]

قاسماباد، دئسالان کلأچئه شی بؤ ؤ برخی نؤدؤنم کارئنˇ وأسر یک در یک اونه کلأچئه جی هأیتن ؤ هدأن چابکسره.{سربس خأنه}


قاسمابادˇ مردۊم[دچينواچين]

قاسمابادئن گيلک هيسن ؤ گيلکي گب زنن. گۊىش اۊشاني، گيلانˇ خۊرتاوي بندˇ بۊني منطقه'نˇ دسسه-بندي مئن جا گيره.

قاسمابادي لیواس[دچينواچين]

قاسمابادˇ مردومˇ لیواس، تومان پیرأن، یته جه ایران مئنˇ اصیلترین ؤ دئباریترین لیواسؤن هیسه که جهاني جشنوأرهٰ‌نˇ مئن جایزه بؤبورده دأره{سربس خأنه} حتی آتئنˇ اؤلمپیکˇ مئن اي تومانپیرأنˇ جی کارأیته بؤن.{سربس خأنه}

ای لباس یته بونی دسماله شامل بونه کي اونˇ جا سر گایی گلف کولا جی استفاده کونن. قاسمابادی تومان پیرأن، گیلانˇ دئباخی پیرأنانˇ همرأ یه پرئه متفاوته. ای لباسˇ اصلی بخشانه شأنه ایته بخشبندی گوتن: دسمال (روسری)، لچک یا سربند، جمه یا پیرأن، الجاقیا، شلیته، شلوار ؤ چادر کمر.{سربس خأنه}

الجاقیا، یکجور لیواسه کي مخمل جی بؤدوته بؤبه. شلیته یا کوتاتومان یته پورچین ؤ کوتا دامنه کي اونه گردˇتومان دؤخؤنن.

دسهونر[دچينواچين]

  • نمتوؤجي یته از قاسم آبادˇ دئباری سؤنتان هیسه که ویشتر جؤرمحله ؤ بندبونˇ مئن صورت گیرنه. نمت که گوسندؤنˇ پشمˇ جی چاگوده بونه ؤ زیراندازˇ ره استفاده بنه. کوچئه نمتانˇ جی شأنه دکؤرˇ ره یا پاچراغی ره استفاده گوتن.
  • چاشؤوؤجي (چاشؤبافي) که پیشتر قاسمابادˇ مئن تولید وکت پرپرئه گیلانˇ دئباخی دیهاتؤنˇ مئن رواج پیداگوت ؤ امروزه ایندر تولید بونه. چاشؤ یا لاوند یا سیاچادر یکجور چادر هیسه که گیلانˇ زونؤنأن (زنکأن) اونه خو کمر دبسنن ؤ معمولا اونˇ زمینه سؤرخ رنگ هیسه. چاشؤˇ جی شأنه روتختی، بؤقچه، زیزانداز، پرده، جردقه ؤ رومیزی جا سر کارأگیتن.

ورزش ؤ جشن[دچينواچين]

گیلمردي کوشتي اي منطقه مئن پور سابقه دأره. هر سال تابستانˇ مئن نؤروزبلˇ نزدیکی، جؤردشتˇ مئن یته جشنواره برگزار بونه که اي جشنواره مئن منطقه آدمان همه، وک وچأن، لک لاکؤن ؤ پئرمأران همگی اویجه سره هنن ؤ خو پهلوانانˇ کؤشتیئ یئنن گایی گلف خؤره گیرنن. جغرزˇ کوشتی، والیبال ؤ اسبسواري مسابقات نی ای جشنواره مئن برگزار وکنه.{سربس خأنه}

موتن جیگه‌ٰن (توریستی)[دچينواچين]

قاسمآبادˇ دئه شا منطقه‌ٰنه شأنه ایته رچ دچئن:

  • بندبونˇ قؤلئه (قلأ)
  • کندˇسر
  • چالˇسرˇآقا
  • سیالات
  • پدراب لک
  • گیشار

بندبونˇ قؤلئه (قلأ)[دچينواچين]

بندبونˇ بندˇ سر، یته دئباري اثر نئه که اونˇ قلأٰ بندبونˇ نامˇ همرأ شناسنن: بندبونˇ قؤلئه. بند هو کو معنئ دئنه ؤ بون گیلانˇ خورخؤسی گیلکی مئن وکنه جیر.

اي قلأ قدمت که ۱۲ متر اونˇ بولندئه وگردنه به چندصدسال پیش.{سربس خأنه} اي منطقه آدمان ای سنگی قلأ جي خو امنیتˇ ره کارأیتن.{سربس خأنه}

طبیعت[دچينواچين]

روخؤنه‌ٰن[دچينواچين]

یته روخؤنه، سفلی قاسمابادˇ جی گوذرنه که اونˇ آبˇ جی بیجارانˇ آبیاری ره استفاده بونه. ای روخؤنهٰ سیالات دؤخؤنن. دئبار اي روخؤنه مئن ماهی گیتن. حتی جؤرأ آبانˇ مئن قزل‌آلا صید گوتن.

چایجان ؤ قاسمابادˇ خورخؤسی روستأنˇ بیجارآب، خوشکرودˇ جی تأمین بونه که سیاکلرودˇ بلندی‌ئنˇ جي سربس گیرنه.