Wikipedia:قأوه دیکؤن/فند ؤ لیم

Wikipedia جي

واورس[دچينواچين]

سلام کیاؤن ؤ ریفئقؤن

وچأن یه نفر مه‌ره پیغؤم هدأ بؤ گه می «ˇ» سأبه

ولی هرچی موجنم وه پیغؤمه دئه مننئم


خسم بودؤنم آیا ازازا ایشؤنˇ جور مهمه؟ یا نأ هر جور ببون عیب نأره؟ -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۸ (UTC)


ممنون

سلام جؤن
جریان اینه کی أمه دو جور کوچˇ هف دأنیم. یکته هینی که أمه همیشک کاراکشیم ؤ سیمبؤلؤنˇ جی ویته بیم کی یونیکؤدˇ مئن لاتینی کارکترؤن‌ئبه چاگوده ببؤره ؤ یکته نی ٚ کی نأ خو قبلی حرف ٚ پسی، بلکی خو قبلی حرف ٚ جؤر ایسنه. هین ٚ وأسی وختی ای یکته جی استفاده کأدری خأ یکته فاصله بزنی بأزین اینه بزنی. او رفیق گوت کی بئتره اینه کاراگیریم کی عربی کارکترؤن‌ئبه چاگوده ببؤ. منم می او کیبورد ٚ مئن دئه الؤن هین ٚ جی استفاده کأدرم. تو فعلن تینی هرتهٰ بخأستی کاراگیری؛ دئه پور نمؤنسه او بیلاوارث کیبورد آماده ببون.
راستی! هرجا هرچی بنویشتی، تی بنویشته جیر امضا بزن. یعنی ایتؤ: ~~~~
ورگ (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)


سلاو

شرمنده هلأ عادت نؤتم کامل -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۸ (UTC)


منشن گودن (دخؤندن)[دچينواچين]

سلاو

چور شأنه یه نفره دوخؤندن؟ (تگ گوتن [منشن])

هنده اول اینه بگؤم کی بد نیه تیترˇ مئن راجه به تی سؤالیک تؤضیحی بدی. تا وختی یک نفر بمأ ائره ؤ اول تیترؤنه بدئه، بتؤنه خو سؤاله اوشؤنˇ مئن بیاجه. مو الؤن چاگودم به عنوان مثال. یکته نیگا بکون.
دخؤندن راحته. طرفˇ کاربری نؤمه خال (لینک) کؤنی: [[Damun.latrij]]
یا راحتتر: هر چی خأنی به عنوانˇ اینˇ نؤم نویسنی ؤ بازین او جؤر، خالˇ پولوکˇ سر زئنی ؤ یکته کوچˇ درجیک وابنه، اؤره اولی خالی جیگه مئن نویسنی: کاربر:Damun.latrij
اصلن وختی کاربر ؤ دو نؤقطهٰ بنویشتی ؤ کاربری نؤم اولی حرفه بزی، خود ویکیپدیا چنته نؤم پیشنهاد کؤنه.
مثلن مو خأنم تأ دخؤنم، ولی خأ تأ به نؤمˇ أدأش دخؤنم:
اول نویسنم أدأش
بازین أدأشه هایلات کؤنم ؤ شنم خالˇ پولوکه زئنم ؤ کوچˇ درجیک مئن، اولی خالی جیگه مئن، أدأشˇ جا نویسنم: کاربر:Damun.latrij
نتیجه چی بنه؟ بنه: [[کاربر:Damun.latrij|أدأش]]
چوتؤ نشؤن دئنه؟ ایتؤ: أدأش
ورگ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۲ (UTC)

مرسی برأر -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۴ (UTC)

پیشاموتن[دچينواچين]

هرچي کی ویکیپدیا مئن کاره سرأیتن‌ئبه خأ بدؤنین: ویکی‌پدیا:پیشاموتن.

ورگ (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۵ (UTC)

ىکته ولگˇ مئن جيرولگ چاگۊدن[دچينواچين]

وچۀن ىه سؤال!
چۊر شأنه خۊ کاربري صفحه مئن خؤره ره ىته بخش چاتن بنام پؤرؤژۀن ؟
بخساد (بحث) ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۰ (UTC)[پاسخ]


سلام بخساد جؤن. محبت بۊکۊن هر وخت سؤال دأني ايتؤ ىکته تازه وابين (مأسمک) چاکۊن.

کاري ندأنه. هر ولگˇ مئن کي ايسأى، هؤره ايتؤ خال چاکؤني دئه: [[مثال]] که نتيجه ايتؤبنه: مثال. دۊرۊسه؟ خؤ! ايسه تۊ خأ ايتؤ خال چاکۊني: [[کاربر:کارگيري نؤم/پؤرؤژه'ن]]

تۊ تي کارگيري ولگˇ مئن اينه خأ بنويسي: [[کاربر:Baxsad/پؤرؤژه'ن]]

تي خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۳ (UTC)[پاسخ]


سلام؛ اؤکى؛ ممنۊن
تي خؤنا ني بدؤن
بخساد (بحث) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۲ (UTC)[پاسخ]

چۊر شأنه عکس نأن ؟![دچينواچين]

دۊ ته سؤال دأشتم!

۱. چۊته تۊنيم ىه عکسي که از خودمونه رو ويکي مئن به اشتراک بنيم ؟!
۲. چۊته تونيم اۊ عکساني گه اينگليسي ويکيپدىا مئن نأنه استفاده بؤنيم ؟! بخساد (بحث) ‏۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۶ (UTC)
بخساد، اينه بۊخؤن احتمالن تي کار رادکئنه: :Wikipedia:عکس (خودآموج) -ما هان (بحث) ‏۹ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۷ (UTC)

نؤمي فضاؤن[دچينواچين]

ماهان ؤ شىخ!

مۊ اي بحثه ببردم بحث:ويکيپديا:پيش بنأ کلمه'ن#نؤمشرؤن (Namespaces)ˇ مئن. || ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۳۶ (UTC)

راست باکس[دچينواچين]

سلام، ببخشید که فارسی می‌نویسم: در نوار ابزار سمت راست ویکی‌پدیای گیلکی اشتباهی به نظرم رسیده. هسا تفاقؤن به Wikipedia:گردˇکله لینک شده و کاربرؤن ٚ دروازه Wikipedia:رویدادهای کنونی را در بر دارد. این جا به جا نیست؟ ضمناً Wikipedia:رویدادهای کنونی همیشه خالیست و در عین حال در نواریست که قرارست کاربران تازه کار را هدایت کند و میانبری باشد برای صفحات فوق‌العاده پرمخاطب و مهم! لطفاً فکری برایش کنید. برخی زبان‌ها اصلاً اخبار را بصورت آنلاین و بروز نشر نمی‌کنند. می‌توانید از آنها الگوگیری کنید. شمی خنابدون: محک (بحث) ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۵ (UTC)

تي دا محک جؤن. پىگيري کؤنيم. ماهان جؤن بىن مؤشکل چيسه. گمؤن کؤنم اينه تۊ چاگۊده بي. || ورگ (بحث) ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۳۸ (UTC)

نؤمفضا'ن[دچينواچين]

أمين ثناىي ؤ بخساد زاکؤن تبريک گۊنم اي نؤمفضاؤن به گيلکي تبديل بۊبؤن: ىعني خأنين اۊلگۊ چاکۊنين ده اۊنˇ پيشونده الگو ننين بنين قالب ىا رده' بنين جرگه ىا پرونده' بنين فاىل. ايسه Wikipedia هۊتؤ بۊمؤنسه ؤ تغييري نؤده مۊ ورگˇ جي خأنم اينم بکۊنه ويکيپديا ويکي ترنسلىتˇ ميئن.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۱۸ (UTC)

شـىـخـ...، دمأ گرم--ما هان (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)
شىخ؛ ويکيپديا ني چاگۊده بۊبؤره. بۊشۊ چک بۊکۊن بىن. || ورگ (بحث) ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۳۸ (UTC)

New notification when a page is connected to Wikidata[دچينواچين]

Hello all,

(لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید)

The Wikidata development team is about to deploy a new feature on all Wikipedias. It is a new type of notification (via Echo, the notification system you see at the top right of your wiki when you are logged in), that will inform the creator of a page, when this page is connected to a Wikidata item.

You may know that Wikidata provides a centralized system for all the interwikilinks. When a new page is created, it should be connected to the corresponding Wikidata item, by modifying this Wikidata item. With this new notification, editors creating pages will be informed when another editor connects this page to Wikidata.

This feature will be deployed on May 30th on all the Wikipedias, excepting English, French and German. This feature will be disable by default for existing editors, and enabled by default for new editors.

This is the first step of the deployments, the Wikipedias and other Wikimedia projects will follow in the next months.

If you have any question, suggestion, please let me know by pinging me. You can also follow and leave a comment on the Phabricator ticket.

Thanks go to Matěj Suchánek who developed this feature!

با تشکر! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

Wikidata changes now also appear in enhanced recent changes[دچينواچين]

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

با تشکر! Lea Lacroix (WMDE) ‏۲۹ جۊن ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)[پاسخ]

(wrong target page? you can fix it here)

Improved search in deleted pages archive[دچينواچين]

لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید

During Wikimedia Hackathon 2016, the Discovery team worked on one of the items on the 2015 community wishlist, namely enabling searching the archive of deleted pages. This feature is now ready for production deployment, and will be enabled on all wikis, except Wikidata.

Right now, the feature is behind a feature flag - to use it on your wiki, please go to the Special:Undelete page, and add &fuzzy=1 to the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=1. Then search for the pages you're interested in. There should be more results than before, due to using ElasticSearch indexing (via the CirrusSearch extension).

We plan to enable this improved search by default on all wikis soon (around August 1, 2017). If you have any objections to this - please raise them with the Discovery team via email or on this announcement's discussion page. Like most Mediawiki configuration parameters, the functionality can be configured per wiki. Once the improved search becomes the default, you can still access the old mode using &fuzzy=0 in the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=0

Please note that since Special:Undelete is an admin-only feature, this search capability is also only accessible to wiki admins.

با تشکر! CKoerner (WMF) (talk) ‏۲۵ جۊلاى ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۰ (UTC)[پاسخ]

Improvements coming soon to Recent Changes[دچينواچين]

Hello

Sorry to use English. لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید! ممنون.

In short: starting on 26 September, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Recent Changes. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature improves Special:RecentChanges and Special:RecentChangesLinked (and soon, Special:Watchlist – see below).

Based on a new design, it adds new features that ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

Concerning RecentChanges

Starting on 26 September, New Filters for Edit Review will become standard on Recent Changes. We have decided to do this release because of a long and successful Beta test phase, positive feedback from various users and positive user testing.

Some features will remain as Beta features and will be added later. Learn more about those different features.

If your community has specific concerns about this deployment or internal discussion, it can request to have the deployment to their wikis delayed to October 1, if they have sensible, consistent with the project, actionable, realistic feedback to oppose (at the development team's appreciation).

You will also be able to opt-out this change in your preferences.

Concerning Watchlists

Starting on September 19, the Beta feature will have a new option. Watchlists will have all filters available now on the Beta Recent Changes improvements.

If you have already activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽", you have no action to take. If you haven't activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽" and you want to try the filters on Watchlists, please go to your Beta preferences on September 19.

How to be ready

Please share this announcement!

Do you use Gadgets that change things on your RecentChanges or Watchlist pages, or have you customized them with scripts or CSS? You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please ping me if you have questions.

On behalf of the Global Collaboration team, Trizek (WMF) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)[پاسخ]

Global preferences available for testing[دچينواچين]

Apologies for writing in English. لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید.

Greetings,

Global preferences, a highly request feature in the 2016 Community Wishlist, is available for testing.

 1. Read over the help page, it is brief and has screenshots
 2. Login or register an account on Beta English Wikipedia
 3. Visit Global Preferences and try enabling and disabling some settings
 4. Visit some other language and project test wikis such as English Wikivoyage, the Hebrew Wikipedia and test the settings
 5. Report your findings, experience, bugs, and other observations

Once the team has feedback on design issues, bugs, and other things that might need worked out, the problems will be addressed and global preferences will be sent to the wikis.

Please let me know if you have any questions. Thanks! --Keegan (WMF) (talk) ‏۲۷ فئوريه ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۲۴ (UTC)[پاسخ]

Galicia 15 - 15 Challenge[دچينواچين]

Wikipedia:Galicia 15 - 15 Challenge is a public writing competition which will improve improve and translate this list of 15 really important articles into as many languages as possible. Everybody can help in any language to collaborate on writing and/or translating articles related to Galicia. To participate you just need to sign up here. Thank you very much.--Breogan2008 (گب) ‏۱۲ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۲ (UTC)[پاسخ]

Notification from edit summary[دچينواچين]

We need your feedback to improve Lua functions[دچينواچين]

Time to bring embedded maps (‘mapframe’) to most Wikipedias[دچينواچين]

CKoerner (WMF) (talk) ‏۲۴ آوريل ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۸ (UTC)[پاسخ]

Wikitext highlighting out of beta[دچينواچين]

‏۴ مئى ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۵ (UTC)

Improvements coming soon on Watchlists[دچينواچين]

Hello

Sorry to use English. لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید! ممنون.

In short: starting on June 18, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Watchlists. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature is used by default on Special:RecentChanges, Special:RecentChangesLinked and as a Beta feature on Special:Watchlist.

Based on a new design, that feature adds new functions to those pages, to ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

About the release on Watchlists

Over 70,000 people have activated the New Filters beta, which has been in testing on Watchlist for more than eight months. We feel confident that the features are stable and effective, but if you have thoughts about these tools or the beta graduation, please let us know on the project talk page. In particular, tell us if you know of a special incompatibility or other issue that makes the New Filters problematic on your wiki. We’ll examine the blocker and may delay release on your wiki until the issue can be addressed.

The deployment will start on June 18 or on June 25, depending on the wiki (check the list). After the deployment, you will also be able to opt-out this change directly from the Watchlist page and also in your preferences.

How to be ready?

Please share this announcement!

If you use local Gadgets that change things on your Watchlist pages, or have a customized scripts or CSS, be ready. You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please share your questions and comments on the feedback page.

On behalf of the Collaboration team, Trizek (WMF) ‏۷ جۊن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۵ (UTC)[پاسخ]

Update on page issues on mobile web[دچينواچين]

CKoerner (WMF) (talk) ‏۱۲ جۊن ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۵۸ (UTC)[پاسخ]

Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS[دچينواچين]

Enabling a helpful feature for Template editors[دچينواچين]

CKoerner (WMF) (talk) ‏۶ آگؤست ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۸ (UTC)[پاسخ]

Wikidata Bridge: edit Wikidata’s data from Wikipedia infoboxes[دچينواچين]

Google Code-In will soon take place again! Mentor tasks to help new contributors![دچينواچين]

Hi everybody! Google Code-in (GCI) will soon take place again - a seven week long contest for 13-17 year old students to contribute to free software projects. Tasks should take an experienced contributor about two or three hours and can be of the categories Code, Documentation/Training, Outreach/Research, Quality Assurance, and User Interface/Design. Do you have any Lua, template, gadget/script or similar task that would benefit your wiki? Or maybe some of your tools need better documentation? If so, and you can imagine enjoying mentoring such a task to help a new contributor, please check out mw:Google Code-in/2019 and become a mentor. If you have any questions, feel free to ask at our talk page. Many thanks in advance! --Martin Urbanec ‏۵ نؤوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)[پاسخ]

Technical maintenance planed‬[دچينواچين]

Coolest Tool Award 2021: Call for nominations[دچينواچين]

The third edition of the m:Coolest Tool Award is looking for nominations!

Tools play an essential role for the Wikimedia projects, and so do the many volunteer developers who experiment with new ideas and develop and maintain local and global solutions to support the Wikimedia communities. The Coolest Tool Award aims to recognize and celebrate the coolest tools in a variety of categories.

The awarded projects will be announced and showcased in a virtual ceremony in December. Deadline to submit nominations is October 27. More information: m:Coolest Tool Award. Thanks for your recommendations! -- SSethi (WMF) for the 2021 Coolest Tool Academy team ‏۱۹ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۵۶ (UTC)[پاسخ]

Community Wishlist Survey 2022 is coming. Help us![دچينواچين]

The Community Wishlist Survey 2022 starts in less than two weeks (Monday 10 January 2022, 18:00 UTC). We, the team organizing the Survey, need your help.

Only you can make the difference

How many people will hear and read about the Survey in their language? How many will decide to participate? Will there be enough of you to vote for a change you would like to see? It all depends on you, volunteers.

Why are we asking?

 • We have improved the documentation. It's friendlier and easier to use. This will mean little if it's only in English.
 • Thousands of volunteers haven't participated in the Survey yet. We'd like to improve that, too. Three years ago, 1387 people participated. Last year, there were 1773 of them. We hope that in the upcoming edition, there will be even more. You are better than us in contacting Wikimedians outside of wikis. We have prepared some images to share. More to come.

What is the Community Wishlist Survey?

It's an annual survey that allows contributors to the Wikimedia projects to propose and vote for tools and platform improvements. Long years of experience in editing or technical skills are not required.

Thanks, and be safe and successful in 2022! SGrabarczuk (WMF) (talk) ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۱۵ (UTC)[پاسخ]

Save the Date: Coolest Tool Award 2021: this Friday, 17:00 UTC[دچينواچين]

<languages />

Hello all,

The ceremony of the 2021 Wikimedia Coolest Tool Award will take place virtually on Friday 14 January 2022, 17:00 UTC.

This award is highlighting software tools that have been nominated by contributors to the Wikimedia projects. The ceremony will be a nice moment to show appreciation to our tool developers and maybe discover new tools!

Read more about the livestream and the discussion channels.

Thanks for joining! andre (talk) -08:02, 6 January 2022 (UTC)

Last two days for submitting proposals[دچينواچين]

Rollout of the new audio and video player[دچينواچين]

لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید

Hello,

Over the next months we will gradually change the audio and video player of Wikis from Kultura to Video.js and with that, the old player won’t be accessible anymore. The new player has been active as a beta feature since May 2017.

The new player has many advantages, including better design, consistent look with the rest of our interface, better compatibility with browsers, ability to work on mobile which means our multimedia will be properly accessible on iPhone, better accessibility and many more.

The old player has been unmaintained for eight years now and is home-brewn (unlike the new player which is a widely used open source project) and uses deprecated and abandoned frameworks such as jQuery UI. Removing the old player’s code also improves performance of the Wikis for anyone visiting any page (by significantly reducing complexity of the dependency graph of our ResourceLoader modules. See this blog post.). The old player has many open bugs that we will be able to close as resolved after this migration.

The new player will solve a lot of old and outstanding issues but also it will have its own bugs. All important ones have been fixed but there will be some small ones to tackle in the future and after the rollout.

What we are asking now is to turn on the beta feature for the new player and let us know about any issues.

You can track the work in T100106

Thank you, Amir ‏۱۷ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۹ (UTC)[پاسخ]

Coolest Tool Award 2022: Call for nominations[دچينواچين]

The fourth edition of the Coolest Tool Award welcomes your nominations! What is your favorite Wikimedia related software tool? Please submit your favorite tools by October 12, 2022! The awarded projects will be announced and showcased in a virtual ceremony in December.

MediaWiki message delivery ‏۳ اؤکتؤبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)[پاسخ]

Join the Coolest Tool Award 2022: Friday, Dec 16th, 17:00 UTC[دچينواچين]

The fourth edition of the Wikimedia Coolest Tool Award will happen online on Friday 16 December 2022 at 17:00 UTC!

This award is highlighting software tools that have been nominated by contributors to the Wikimedia projects. The ceremony will be a nice moment to show appreciation to our tool developers and maybe discover new tools!

Read more about the livestream and the discussion channels.

Thanks for joining! -Komla

MediaWiki message delivery ‏۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۳ (UTC)[پاسخ]

Graph extension disabled[دچينواچين]

Yesterday the Wikimedia Foundation noted that in the interests of the security of our users, the Graph extension was disabled. This means that pages that were formerly displaying graphs will now display a small blank area. To help readers understand this situation, communities can now define a brief message that can be displayed to readers in place of each graph until this is resolved. That message can be defined on each wiki at MediaWiki:Graph-disabled. Wikimedia Foundation staff are looking at options available and expected timelines. For updates, follow the public Phabricator task for this issue: T334940

--MediaWiki message delivery (گب) ‏۱۹ آوريل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۶ (UTC)[پاسخ]

حساب‌های کاربری موقت برای ویرایشگران ثبت‌نام نکرده[دچينواچين]

این خبرنامه را به زبان خود بخوانیدلطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید • لطفا به سایر کاربران در مورد این تغییرات اطلاع دهید

نمونه صفحه تاریخچه که سبک‌های نام کاربری قدیمی و جدید را نشان می‌دهد. آدرس آی‌پی 172.0.0.1 به حساب موقت ~2024-23126-086 با دکمه‌ای برای نشان دادن آدرس IP آن حساب تغییر می کند.
سال آینده، ویرایشگران ثبت‌نام نکرده شروع به استفاده از حساب‌های کاربری موقت خواهند کرد.

در سال ۲۰۲۴، ویرایشگرانی که ثبت نام نکرده‌اند و حساب کاربری ندارند به طور خودکار شروع به استفاده از حساب‌های کاربری موقت می‌کنند. این ویرایشگرها گاهی اوقات "ویرایشگران آی‌پی" نامیده می شوند زیرا آدرس آی‌پی آن‌ها در تاریخچه صفحه نمایش داده می شود.

تیم محصول حمایت و ایمنی در ویکی‌مانیا در مورد این تغییر ارائه‌ای داشت. می‌توانید آن را در یوتیوب تماشا کنید.

اطلاعات بیشتر در متا:ویرایش آی‌پی: بهبود حریم‌خصوصی و کاهش سوء استفاده وجود دارد.

SGrabarczuk (WMF) (گب) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۵ (UTC)[پاسخ]

آپلؤدر[دچينواچين]

سلام زاکان. أمي ويکي مئن تاتايي ؤ فئلم ٚ جؤراکشئن ٚ دسرسي، کارگيران ٚ ره دوسته نهأ ؤ هأسأ فقط تأنيم ويکي تيلمبار ٚ مئن آپلؤد بۊکۊنيم. ولي أگه آپلؤدر أمي ويکي مئن فعال ببه تأنيم گيل ٚ ويکي مئن ني فئلم ؤ تاتايي بنيم. أگه مؤافق ايسيد گه أ آپلؤدر-أ فعال بۊکۊنيم شيمي نظر-أ بيگيد. ارادت Dokkōdō (گب) ‏۱۸ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷ (UTC)[پاسخ]

موافق || سلام، مۊوافقم - ما هان (گب) ‏۲۱ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸ (UTC)[پاسخ]
موافق || چره مۊخاليف ببيم؟ هرچي گيلکي ويکي-ئه آپدیت بؤنه یأ ارتقا بده عالي هيسه. اٚلبت چاگۊدنحق-ه خأن رعایت بؤنيم. هؤی (گب) ‏۲۲ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۹ (UTC)[پاسخ]
موافق ویکی لازم دانه. محک (گب) ‏۲۴ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۱۰ (UTC)[پاسخ]