پیکان

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Peykan chaldoran.jpg

پیکان ایتأ اۊتۊل نام ایسه کي سال ۱۳۴۶ خۊرشیدی مئن توسط شرکت ایران ناسیونال(ایران‌خودرو) و رۊتس صنعتی جؤرگه (کارخانه تالبۊتˇمالک) تؤلید و به بازار عرضه بۊبۊست. پیکان اوّلین اۊتۊلي ایسه کي ایران چأگۊده. پیکان سریع به ایتَأ محبۊبˇاۊتۊل ایران مئن بدل بۊبۊسته و اۊنه مختلف مۊدیلان توسط ایران‌خودرو روانه بازار بۊبۊسته. ولي اۊ زِمات کي انقلاب بۊبۊسته (سال ۱۳۵۷)، اۊنه تولید کَمَأ بۊسته و سال ۱۳۶۰ مئن ده گَلَف گَلَف اۊنه تؤلید به صفر فأرِسِن دۊبۊ ولي با تؤلید قطعات أ اۊتۊل ایران مئن، اۊنه مۊنتاژ تا ۱۳۸۴ ادامه پیدا گۊده و اۊنه تیراژ هۊ سال مئن دؤ میلیون دَزگا بۊ.

پیکان منفي نۊکات خئلي بۊ، مثلا اۊنه سۊتنˇمصرف بۊجؤر بۊ و ایمني جالبي هم نأشتي، ولي ارزاني وستي، أ اۊتۊل بۊفرۊتن آمار بۊجؤر بۊ و جزو ایرانˇفرهنگي نمادان بۊبۊسته. أ دؤره زِمات مئن، پیکان به عنوان ایتَأ کلاسیکˇاۊتۊل مؤرد توجه ایسِه و خیلی‌ئان به بازسازي اۊنه قدیمي نمۊنه‌ئان مشغۊل ایسید.

پیکان تاریخچه[دچينواچين]

ایتَا پیکان ایران مئن

بعد أن کي ایرانˇتلاش، قرارداد دَوَستَن فیات أمرأ نتیجه نأشتی، پیکان، ( هیلمن هانتر آخري مدل؛ (کرایسلر) روتس ارو مدل ۱۹۶۶) مۊنتاژˇقرارداد ایران مئن بین دۊتِه شرکتأن ایران ناسیونال(ایران خودرو) و رۊتس صنعتي جؤرگه(Group Rootes) کي ايتأ اينگيليسي شرکت بۊ و ورشکست بۊستن دۊبۊ، دَوَسته بۊبۊسته و أ اۊتۊل بعد أن کي اي دهه اینگیلیس مئن چأگۊده بۊبۊسته بامۊ ایران. أ اۊتۊلˇطراحی جه شرکت تالبۊت ایسه کي ايتأ جه جیرمجمۊعه‌ئان رۊتس صنعتی جُرگه اۊ زمات دۊرۊن بۊ. اي سال بعد کرایسلر کي ایتأ آمریکائي شرکت ایسِه رۊتس سهام فيگيته و بعدا سال ۱۳۵۹ مِئَن پیکان فیس‌لیفت کي به چراغ‌بنزي معرۊف بۊ، روانه بازار بۊبۊسته. أ اۊتۊل مۊنتاژ هأتؤ تا سال ۶۴ ایدامه دأشتي و اۊنه قطعه‌ئان هم خارج جه وارد بۊستی و اي سري قسمتان مثل شیشه، رادیاتؤر و فنرˇکمک ایران مئن سربه‌هم بۊستی. سال ۶۴، پیکان چأگۊدنˇخط اینگیلیس مئن متوقف بۊسته و پژؤ شرکت (فرانسه) أمرأ ادغام بۊبۊسته و اۊنه نتيجه‌ئم کمبۊد قطعه ایران‌خودرو خط مونتاژ مئن بۊ. أ سال مئن پژؤ قۊبيل بۊکۊده کي پژو ۵۰۴ تعلیقˇسيستم و ماتۊر پیکان رۊ سوار بۊکۊنه و أ روند تا شش سال ایدامه پیدا بۊگۊده. سال ۷۱ مئن پیکان ویشتِر قطعات ایران مئن چأگۊده بۊستی کي به پیکان ۱۶۰۰ معرۊف بۊ و اۊنه چأگۊدن تا سال ۸۴ کي سال توقف پیکان چأکۊني ایسه، ایدامه دأشتي. سال ۱۳۷۳ ايتأ نوع پیکان به نام سپر جؤشن چأگۊده بۊبۊسته کي خئلي زیبا نۊبۊ و تقریباً أ مدل جه استقبال نۊبۊسته. رۊج ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۴، بعد ۳۸ سال و چأگۊدن دۊ میلیؤن و ۲۹۵ هزار دزگا، پیکان چأگۊدن متوقف بۊبۊسته و آخرین پیکاني‌ئَم کي چأگۊدنˇخط جه خارج بۊبۊسته مۊزه ره اۊسه بۊکۊدن. بعدا تلاش زیادی بۊبۊسته تا ایتأ جایگزین پیکان ره پیدا ببه از جمله اۊشان تأنیم به : ال۹۰، چری کیوکیو ۶، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو روآ، پژو ۴۰۵ و سمند اشاره بۊکۊنیم کي البته أ طرحان یا ناکام بمانسته یا اۊشأنه جه استقبال نۊبۊسته و یا اۊشأنه قیمت گران بۊ.

مودیلان[دچينواچين]

ایتا دستگاه پیکان جوانان شرکت روتس چاکوده، بساته بوبوسته سال ۱۹۷۵ مئن بر اساس هیلمن هانتر

پیکان جوانان (هیلمن هانتر جی‌تی)[دچينواچين]

ایرانیانˇاستقبال پیکان جه باعث بۊبۊسته کي أوائل دهه ۱۳۵۰ مئن چوانانˇمدل کي اۊنه حجم موتور و ماتۊرˇیارائي معمۊلي پیکان جه ویشتر بۊ و آلۊمینیؤمی سرسيلندر هم دأشتي، به پیکان چأگۊدنˇخط ایضافه ببه. پیکان جوانان دأشتن دۊته کاربۊراتؤر و شتاب بۊجؤر وستي جوانان مئن محبۊب بۊبۊسته و اۊنه جلؤ‌پنجره رۊ دۊته جؤفت گردˇچراغ نمایان بۊ و اۊتۊل دۊرۊن اۊنه داشبؤرد، معمۊلی مۊدیلان أمرأ متفاوت بۊ و با دأشتن آمپران برق، رۊغنˇفشار، باک بنزین درجه و ماتۊرˇدما جلوه خاصی دأشتی و خوره طرفدار دست و پا بۊکۊده بۊ.

دؤلۊکس[دچينواچين]

قالب:اصلی

پیکان دؤلۊکسˇتبلیغ مدل ۱۳۵۰ ایتأ مجله مئن

پیکان دولوکس ایتأ جه پیکان معرۊف‌ترین و اولین مۊدیلان پیکان بۊ. اي سري دؤلۊکسان اتوماتیکˇدنده أمرأ چأگۊده بۊبۊسته و همچنين پیکان دؤلۊکسˇسپر جه نوع شمشیري بۊ. دؤلۊکس بلند قَدّأن ره وَختی کي خاستید اۊتۊل دۊرۊن بينيشينيد مۊشکیل ایجاد گۊدي. أ ماشین بدنه فرم کبریتي مانند ایسه.

دولوکس فیس‌لیفت[دچينواچين]

جمعا بۊستن برخی جه پیکان قدیمي نۊسخه‌ئان (کي اواخر دهه ۶۰ میلادی تا أوائل دهه ۱۹۷۰ چأگۊده بۊبۊستن) تئران مئن.

جه سال ۱۳۵۹ پیکان با ايتأ تغيير أمرأ کي کرایسلر اۊنه ظاهر مئن به وجۊد باوارده، مثل تغییر کامل چراغان جلو و عقب (کي پیله‌تر و مستطیلي بۊ)، پانل نشانگران مقابل راننده، تولید بۊبۊسته (دولوکس فیس لیفت ابتدائي سالان چأگۊدن مئن به چراغ بنزي پیکان معرۊف بۊ).

کارلوکس[دچينواچين]

قالب:اصلی

بعد سال ۱۳۵۷ انقلاب، ایران‌خودرو شرکت جه خیامی براران بيگيفته بۊبۊسته و تحت مالکیت دولت قرار بیگیفته و اۊنه نتیجه کاهش پیکان خانواده محصۊلات به دؤ نوع سدان و وانت بۊبۊسته. اما دولت با سرهم کۊدن قطعاتی که جه قدیم أ شرکت انبار مئن بمانسته بۊ، أ اۊتۊل چأگۊدن تا اي مدت کۊتاه ایدامه بدأ.

کار[دچينواچين]

قالب:اصلی

پیکان کار نوعی جه پیکان مخصۊص مۊدیلان بۊ. أ نوع پیکان دهه ۵۰ مئن به وسیله کارخانه ایران ناسیونال چأگۊده بۊسته. أ اۊتۊل بنا به درخواست مشتریاني کي اۊشان کارˇمحل، صنعتي بۊ چأگۊده بۊسته و اۊنه چأگۊدن تا بعد انقلابم ایدامه پیدا گۊده. أ اۊتۊل ماتۊر جه مدل تخت ایسه کي به اَونجر معرۊف ایسه و اۊنه شتاب خئلي بۊجۊره. أ اۊتۊل ریوِرس چراغ جه چراغ اِستؤپ و خطر و رانَما جۊدا بۊ.

پژوئی پیکان[دچينواچين]

سال ۱۳۷۰ مئن ایران خودرو تعلیقˇسيستم و ماتۊر ۱۸۰۰ سی‌سی پژو ۵۰۴ أمرأ کي بدنه پیکان رۊ سواره گۊده، ايتأ نوع جدید جه پیکان کي ایران مئن به پژوئی پیکان معرۊف بۊ چأگۊده و تا ۶ سال أ روند ايدامه دأشتي.

أ مدل پیکان، دأشتن ماتۊر پژو ۵۰۴ وستي کي پیکان سۊبۊک اۊتاق رۊ سواره بۊسته، اۊنه شتاب و یارائي خئلي بۊجؤر بۊ.

أ اۊتۊل اولیه شتاب، جه پژو ۵۰۴ و حتی پژو ۴۰۵ هم ویشتر ایسه و أنه دليل هم پیکان سۊبۊک بدنه و پژؤ قوی ماتۊر وستي ایسه.


دلیل اصلی چأگۊدن أ مدل پیکان، هِئِن تالبۊت توسط پژؤ بۊ کي منجر به تأخير در چأگۊدن پیکان کارخانه ایرانخودرو دۊرۊن بۊبۊسته، کي بعد مدتي با پیشنهاد پژؤ کارخانه، اي سري تعداد محدۊد جه پژو ۵۰۴ ماتۊران کي فرانسه مئن بمانسته بۊ به ایران بۊفرۊته بۊسته و پژوئی پیکان به مدت ۶ سال تولید و با اتمام پژو ۵۰۴ ماتوران أ اۊتۊل چأگۊدن متوقف بۊبۊستِه.

پیکان ۱۶۰۰[دچينواچين]

اۊنه چأگۊدن جه شهریور ۱۳۷۱، ماتۊران ۱۶۰۰ سي‌سي مگاموتور ایران أمرأ و استفاده جه گیربکس (جه کشوران آلمان آرژانتین و سرانجام ایران) و اِکسِل‌ئاني کي جه ایران چأگۊده‌ئان بۊ، آغازِه بۊسته و ۱۳ سال رِه ایدامه پیدا گۊده.

پیکان تاتائیان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]